İZLEME KURULLARI BÜROSU

Görevleri;

- Genel Müdürlükte ceza infaz kurumu ve tutukevleri  izleme kurullarına ilişkin işlemleri yapmak,

- Yeni adlî yargı adalet komisyonu kurulması hâlinde,  bu komisyonun yargı çevresi içinde ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurulunun oluşturulması için ilgili komisyon başkanlığı ile gerekli koordinasyonu sağlamak,
- İzleme kurulu üyelerinin istatistikî bilgilerini tutmak,

- İzleme kurulu üyelerinin, kendi sorumluluk sahası dışındaki ceza infaz kurumları ve tutukevlerini ziyaret etmek istemeleri hâlinde, gerekli izin için yazışmalar yapmak,

- İzleme kurulu bürolarında tutulması gereken defterleri bu kurullara göndermek

- İzleme kurulları üyelerine verilen hazırlayıcı eğitim mevzuat ve  ders notlarını ilgili adalet komisyonuna göndermek,

- İzleme kurullarının görevleriyle ilgili  tüm soruları cevaplandırmak, görüş bildirmek,

- İzleme kurulları ile ilgili olarak eğitim amaçlı seminer veya bilgilendirme toplantıları düzenlemek. 

- İzleme kurullarının düzenledikleri raporlardaki önerilerin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla ilgili birimlerle yazışmalar yapmak,

- İzleme kurulları tarafından gönderilen raporları arşivlemek,

- Her yıl bir önceki yıla ait izleme kurullarınca düzenlenen raporları sayısını, konularını, yerine getirilen, getirilemeyen öneriler ve gerekçelerini gösteren faaliyet raporunu yayınlamak.