İNFAZ VE İYİLEŞTİRMEDEN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Görevleri;

- Denetimli Serbestlik Müdürlükleri şüpheli, sanık ve hükümlülere yönelik hizmetlerde genel amaç ve politikalar çerçevesinde düzenli ve verimli çalışmalarını sağlamak.

- Denetimli serbestlik hizmetlerini geliştirmek, hükümlülerin yeniden suç işlemesinin önlenmesi ve topluma kazandırılmasını sağlayıcı etkenleri güçlendirmek amacına yönelik çalışmalar yapmak.

- Denetimli Serbestlik Müdürlüklerince hazırlanan yıllık iş programları ve projeleri ile çalışma raporlarını Genel Müdürlüğe sunmak; Genel Müdürlükçe yayınlanacak yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

- Denetimli Serbestlik Müdürlükleri bulunmayan ilçelerde büroların kurulmasını veya kaldırılmasını Genel Müdürlüğe önermek.

- Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinin şüpheli, sanık ve hükümlülere yönelik hizmetlerde yönetim, denetim ve gözetim görevlerini yürütmek.

-Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinin şüpheli, sanık ve hükümlülere yönelik çalışmaları ile ilgili her türlü karar ve işlemi yürütmek.

-Görevleri alanına giren konularda bakanlık, diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan vakıf ve dernekler ile uygun görülen gönüllü gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak, bu amaçla eğitim ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak.

-Görev alanına giren kanun ve düzenleyici işlemlerdeki ihtiyaçlara ilişkin inceleme ve araştırmada bulunarak bunlara ilişkin gerekli düzenlemelerin yapılması için gerekirse tasarılar hazırlayarak Genel Müdürlüğe öneride bulunmak.

- Toplum için tehlike hâli taşıyanlara özel dikkat gösterilmesini sağlamak ve bunlara özgü iyileştirme tedbirlerini geliştirmek.

- Görev alanına giren konularda; bilgilerin, verilerin ve dosyaların elektronik ortama girilmesini, aktarılmasını, elektronik ortamda tutulmasını ve paylaşımının bu ortamda sağlanmasını koordine etmek ve bunları izlemek.

- Görev alanına giren konularda toplantı, seminer, konferans düzenlenmesini sağlamak ve organize etmek,

- Üniversitelerin psikoloji, sosyoloji, sosyal hizmetler, rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümlerinde okuyan öğrencilerin denetimli serbestlik müdürlüklerinde ders uygulama çalışmalarına ve yüksek lisans ve doktora yapacak olan öğrencilerin araştırma, inceleme, anket çalışması ve uygulama talepleri değerlendirerek onay veya izin verilmesini sağlamak,

- Denetimli serbestlik sistemi ile ilgili basın ve yayın kuruluşlarının haber, röportaj, çekim yapma izin taleplerini değerlendirerek izin veya onay verilmesini sağlamak,

- Denetimli serbestlik personeline verilecek olan eğitimleri belirlemek, düzenlemek, eğitim sonrasında değerlendirme ve raporlarını düzenlemek, değerlendirmek, yıllık eğitim takvimini belirlemek,

- Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.