KORUMA KURULLARI VE MAĞDUR DESTEK HİZMETLERİNDEN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Görevleri;

- Koruma kurullarının genel amaç ve politikalar çerçevesinde düzenli ve verimli çalışmalarını sağlamak.

- Yardım ve koruma hizmetlerini geliştirmek, hükümlülerin yeniden suç işlemesinin önlenmesi ve topluma kazandırılmasını sağlayıcı etkenleri güçlendirmek amacına yönelik çalışmalar yapmak.

- Koruma kurullarının yönetim, denetim ve gözetim görevlerini yürütmek.

-Toplum için tehlike hâli taşıyanlara özel dikkat gösterilmesini sağlamak ve bunlara özgü iyileştirme tedbirlerini geliştirmek.

- Danışma Kurulunun yazı işleri hizmetlerini yürütmek.

- Koruma kurullarının çalışmaları ile ilgili her türlü karar ve işlemi yürütmek ve görevleri ile ilgili bakanlık, diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan vakıf ve dernekler ile uygun görülen gönüllü gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak.

- Koruma kurullarınca hazırlanan yıllık iş programları ve projeleri ile çalışma raporlarını Genel Müdürlüğe sunmak; Genel Müdürlükçe yayınlanacak yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

- Görev alanına giren kanun ve düzenleyici işlemlerdeki ihtiyaçlara ilişkin inceleme ve araştırma yaparak Genel Müdürlüğe öneride bulunmak, bu konuda gerekli tasarıları hazırlamak.

- Suçtan zarar gören kişilere yönelik psiko-sosyal destek programlarını geliştirmek

- Suçtan zarar gören kişilerle ilgili kamu kurumlarıyla kamu kurum niteliğindeki meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği programları geliştirmek.

- Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.