MEVZUAT BÜROSU

Görevleri;

- Milletvekilleri tarafından TBMM Başkanlığına verilen soru önergelerinde, Genel Müdürlüğümüzün görev alanına giren konularda, ilgili bürolardan veya Cumhuriyet başsavcılıklarından temin edilen bilgilere göre cevapları hazırlamak ve Kanunlar Genel Müdürlüğüne göndermek,

- Genel Müdürlüğümüz görev alanına giren hususlarda, mevzuat değişikliklerinin takip etmek ve Genel Müdürlük ile ilgili büroları  bu konuda bilgilendirmek,

- Uygulamada yaşanan sorunların giderilmesi veya  değişen mevzuat doğrultusunda  bürolarca güncellenmesi talep edilen Tüzük, Yönetmelik ve Genelgeleri, diğer büroların da görüşünü alarak Başbakanlık Mevzuat Hazırlama Yönetmeliği kapsamında hazırlamak ve yayımı için gerekli işlemleri yürütmek,

- Genel Müdürlüğümüz görev alanına giren konularda kurumlar veya kişiler tarafından gönderilen mevzuat değişikliği taleplerinde; mevzuat değişikliği istenilen konunun ilgili bürolarca değerlendirilmesi sonucunda gönderilecek değişiklik teklifini, ilgili büro ve birimlerin görüşüne sunmak, gelen görüşler doğrultusunda Başbakanlık Mevzuat Hazırlama Yönetmeliğine uygun taslak haline getirerek Başbakanlığa veya Kanunlar Genel Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak ve yayımlanmasını müteakip teşkilata duyurmak,

- Cumhuriyet başsavcılıkları, ceza infaz kurumları, denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlükleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından, mevzuatın uygulanmasında yaşanan tereddütlerin gidirilmesi amacıyla talep edilen ve birden fazla büronun görev alanına giren hukuki görüşleri, ilgili büroların görüşünü alarak hazırlamak ve görüş talep eden birime göndermek, gerekirse teşkilata duyurmak,

- Adalet  Bakanlığının diğer birimlerince  veya diğer Bakanlıklarca hazırlanan ve görüş alınmak üzere Genel müdürlüğümüze gönderilen Kanun, Yönetmelik ve Genelge taslaklarına ilişkin, Büroların görüşlerini almak ve bu görüşler doğrultusunda Genel Müdürlüğümüz görüşünü hazırlamak,