PERSONEL EĞİTİM BÜROSU

Görevleri;

- Ceza infaz kurumları ve tutukevleri, denetimli serbestlik müdürlükleri, eğitim merkezleri, çocuk eğitimevleri ile müşahede merkezlerinde görevli bütün personelin hizmet öncesi, adaylık, hizmet içi ve görevde yükselme eğitimlerini yaptırmak, bu amaçla gerekli onay, tebligat, yazışma ve benzeri işlemleri yürütmek, gerektiğinde eğitim faaliyetleri yönünden Bakanlık Eğitim Dairesi Başkanlığı ile koordinasyonu sağlamak.

- Genel Müdürlük merkez teşkilâtı personelinin eğitimi ile gerektiğinde taşra teşkilâtı personelinin eğitimine ilişkin hususlarda Bakanlık Eğitim Dairesi Başkanlığı ile koordinasyonu sağlamak.

- Personel eğitimine ilişkin plân ve programların hazırlanması, yayımlanması ve uygulanmasının takibine dair işlemleri yürütmek.

- Eğitimlerde okutulacak dersleri, haftalık ders saatlerini ve müfredat programlarını, yıllık eğitim ve öğretim programları ile ilkelerini tespit etmek veya görüş bildirmek.

- Personel eğitimi alanında Genel Müdürlük ve Bakanlık içindeki diğer birimler ve ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliğini sağlamak.

- Eğitim merkezleri, dlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıkları ile diğer eğitim kurum ve tesislerinin, eğitim faaliyetlerine ilişkin işlemlerini yürütmek, koordinasyonu sağlamak.

- Personel eğitimine ilişkin kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, genel bilgi, duyuru ve benzeri taslakları hazırlamak.

- Personel eğitiminde kullanılacak ders araçlarını sağlamak, kaynak dokümanları oluşturmak, gerektiğinde çoğaltarak kursiyerlere dağıtımını sağlamak.

- Kursiyerlerin disiplin ve devam durumlarına ilişkin işlemlerin koordinasyonunu sağlamak.

- Kurs sonunda verilecek belgeleri düzenlemek, ödül ve tören hazırlıklarının yapılmasını sağlamak.

- Personel Eğitimine ilişkin istatistik bilgileri tutmak.

- Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilâtının ihtiyacı olan yurt içi ve yurt dışı mevzuatı ve mesleki yayınları takip etmek, toplamak, değerlendirmek, saklamak ve teşkilâtın hizmetine sunmak.

- Görev alanına ilişkin basım ve yayım hizmetlerini yürütmek.

- Eğitim kurulu ve yayın danışma kurulu ile ilgili hizmetleri yürütmek.

- Panel, konferans, seminer, sempozyum ve benzeri toplantılar düzenlemek.

- Personel eğitimi konularında araştırma inceleme ve anket yapmak, bunları yayınlamak ve önerilerde bulunmak.

- Personel eğitimine ilişkin yazılı ve görsel basın tarafından istenilen bilgileri hazırlamak.

- Özel veya tüzel kişilerce, personel eğitimi konusunda yapılamak istenilen bilimsel çalışmalara ilişkin izin işlemlerini yürütmek.

- Ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde görevli personelin görevde yükselme sınavı ile unvan değişikliği sınavını yaptırmak, bu amaçla gerekli onay, tebligat, yazışma ve benzeri işlemleri yürütmek.

- Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.