SAĞLIK VE ÖZEL NEDENLERLE NAKİL BÜROSU

Görevleri;

- Ceza infaz kurumları ve tutukevlerindeki sağlık hizmetlerini tek elden düzenlemek organize etmek, çalışmalarını takip etmek ve gerektiğinde denetlenmesini sağlamak, ceza infaz kurumlarının dış dünyada verilen sağlık hizmetlerine erişmelerini sağlamak,

- Kurumlarda bulunan revirlerde ve bunların yatakhanelerinde hizmetin daha iyi verilmesini sağlamak üzere yatak, ranza, alet, teknik cihaz, tıbbi malzeme, ilaç ve benzeri gibi alanlardaki eksikleri belirlemek ve gidermek için gerekli çalışmaları yapmak,

- Sağlık Bakanlığının ilgili birimleri ile işbirliği ve koordinasyon sağlayarak ceza infaz kurumu sağlık hizmetlerinin sağlık alanındaki yeni gelişmelerden haberdar olmasını ve yararlanmasını sağlamak, ulusal sağlık politikalarını ceza infaz kurumlarına da dahil edilmesini sağlamak,

- Ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlüler ile personelin sağlıklı ve hijyenik bir ortamda barınmasını temin edecek çalışmalar yapmak ve sağlık hizmetlerinden herkesin tam ve doğru olarak yararlanmasını sağlayıcı tedbirleri almak ,

- Ceza infaz kurumlarının tıbbi personel ihtiyacını ilgili birimlere bildirmek,

- Ceza infaz kurumlarında genel toplum sağlığını ilgilendiren her türlü koruyucu sağlık hizmetlerinin verilmesini sağlamak, ulusal aşı taramalarına ceza infaz kurumlarını da dahil ettirmek, bu konuda resmî ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapmak,

- Ceza infaz kurumlarında yenilecek ve içilecek çiğ veya pişmiş tüm gıda maddeleri ile toplum sağlığını ilgilendiren eşya ve levazımın sağlık yönünden kontrol ve denetimlerini yaptırmak,

- Ceza infaz kurumlarında sağlık hizmetlerinde çalıştırılan personelinin bu alandaki eğitimlerini ilgili birimlerle koordine ederek sağlamak ve bu konuda seminer, konferans vs gibi etkinlikler düzenlemek,

- Ulusal sağlık komisyonlarındaki toplantıları ( ulusal AIDS Komisyonu, TADOC, Küresel Fon) takip etmek,

- Ceza infaz kurumlarında her türlü bulaşıcı hastalıklar ile mücadele konusunda gereken bütün tedbirleri aldırmak ve bu tür hastalıkların tedavisini ve önlenmesinin gerektirdiği tedbirlerin alınmasını sağlamak ve buna ilişkin istatistiklerin tutulmasını temin etmek,

- Kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan adlî hükümlü, hükümözlü ve tutukluların suç ve yargılama yeri nedeniyle nakillerini yapmak,

- Kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan adlî hükümlü, hükümözlü ve tutukluların hastalık nedeniyle nakillerini yapmak,

- Kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan adlî hükümlü, hükümözlü ve tutukluların güvenlik, disiplin, asayiş gibi zorunlu nedenlerle kendi istekleri doğrultusunda veya resen nakillerini yapmak,

- Kapalı ceza infaz kurumlarında meydana gelen intihar, isyan, firar, firara teşebbüs, öldürme gibi asayişi bozucu olaylarla ilgili raporları düzenlemek,

- Kapalı ceza infaz kurumlarının iç işleyişlerine ilişkin olarak çıkarılan İç Yönetmeliklerin incelenerek onaylanmasını sağlamak,

- Kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan adlî hükümlü, hükümözlü ve tutukluların (yabancı uyruklular hariç) ziyaret, iç işleyiş gibi uygulamalara yönelik şikâyet mahiyetindeki dilekçelerini incelemek,

- Eğitim evlerinde kalmakta iken firar eden hükümlülerle ilgili yazışmaları yapmak,

- Kamu kurum ve kuruluşlarının ya da tüzel kişilerin, bazı şahısların ceza infaz kurumlarında olup olmadıklarına ilişkin yazı ya da dilekçeleri ile ilgili araştırmaları yapıp cevap vermek,

- Kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan adlî hükümlü ve tutukluların, 5275 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca yüksek güvenlikli kuruma nakillerine ilişkin işlemleri yapmak,

 - Kapalı ceza infaz kurumlarının iç işleyişleri hakkında görüş ve önerilerin bildirilmesi,

 - Genel Müdürlükçe verilen diğer görevleri yapmaktır.