DEĞERLENDİRME VE PLANLAMADAN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Görevleri;

- Müdürlüklerin çocuk şüpheli, sanık ve hükümlülere yönelik hizmetlerde genel amaç ve politikalar çerçevesinde düzenli ve verimli çalışmalarını sağlamak

- Denetimli serbestlik hizmetlerini geliştirmek, çocuk hükümlülerin yeniden suç işlemesinin önlenmesi ve topluma kazandırılmasını sağlayıcı etkenleri güçlendirmek amacına yönelik çalışmalar yapmak

- Müdürlüklerce hazırlanan yıllık iş programları ve projeleri ile çalışma raporlarını Genel Müdürlüğe sunmak; Genel Müdürlükçe yayınlanacak yıllık faaliyet raporunu hazırlamak

- Müdürlüklerin çocuk şüpheli, sanık ve hükümlülere yönelik hizmetlerde yönetim, denetim ve gözetim görevlerini yürütmek

- Müdürlüklerin çocuk şüpheli, sanık ve hükümlülere yönelik çalışmaları ile ilgili her türlü karar ve işlemi yürütmek

- Görev alanına giren konular ile ilgili bakanlık, diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan vakıf ve dernekler ile uygun görülen gönüllü gerçek ve tüzel kişilerle iş birliği yaparak çocuklara yönelik ortak projeler ile çalışmaların yürütülmesini ve takibini yapmak

- Görev alanına giren kanun ve düzenleyici işlemlerdeki ihtiyaçlara ilişkin inceleme ve araştırma yaparak Genel Müdürlüğe öneride bulunmak, bu konuda gerekli tasarıları hazırlamak

- Çocuk şüpheli, sanık ve hükümlülere yönelik hizmetler konusunda personel eğitim materyallerinin oluşturulmasını sağlamak

- Toplum için tehlike hâli taşıyanlara özel dikkat gösterilmesini sağlamak ve bunlara özgü iyileştirme tedbirlerini geliştirmek

- Görev alanına giren konularda çocuklara özel dikkat gösterilmesini, özellikle uyuşturucu, uyarıcı veya bu etkiyi doğuran her türlü madde kullanma ve aile içi şiddet söz konusu olduğunda, koruyucu ve tedavi edici yöntemlerin özenle uygulanmasını sağlamak

- Ceza infaz kurumlarından salıverilen çocukların takibini yaparak, eğitim, barınma ve psiko-sosyal yardım gibi hizmetlerden faydalanmalarını sağlamak

- Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.