İDARİ İŞLER BÜROSU

Görevleri;

• Destek Hizmetlerinden Sorumlu Daire Başkanlığı

• Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatına ait bütçesini hazırlamak ve takibini yapmak

• Genel Müdürlüğümüz kadrosu merkez teşkilatında bulunan personelin maaş, fazla çalışma ücretleri ile geçici ve sürekli görev yolluğu harcırahlarının tahakkuk işlemlerini yapmak

• Genel Müdürlüğümüz merkez teşkilatının kırtasiye, demirbaş vb. gibi ihtiyaçlarını karşılamak

• Genel Müdürlüğümüz merkez teşkilatının telefon aboneliği ve kullanım ücretlerinin tahakkuk işlemlerini yapmak.

• Genel Bütçeye ait ödenekle sağlanamayan işler ile Genel Bütçeye ait ödeneğin yeterli olmadığı hallerde ihtiyaç duyulan ödeneğin sağlanması hususunda lüzumlu ödeneğin İşyurtları Yüksek Kurulundan sağlanarak sarfını yapmak.

• Ceza infaz kurumlarının gerçekleştirdikleri ihalelerde mevzuata aykırı hareket eden kurum ve kuruluşlara ihaleye katılmaktan men cezasına esas üst yönetici onayı almak

• Gerektiğinde Genel Müdürlüğümüze İşyurtları Yüksek Kurulunca tahsis edilen ödeneklerle ihale ve satın alma işlemlerini yapmak

• Genel Müdürlük ve taşra personelinin mali haklarına ilişkin her türlü görüşü yazmak

• Genel Müdürlükçe düzenlenen seminer, çalıştay gibi toplantılara ilişkin organizasyon giderlerinin sarfını yapmak

• Mevcut kurumların bakım ve onarımları ile ilgili her türlü yazışma ve ödeme emri tanzimi, tahsis edilen ödeneklerin mali yılsonuna kadar harcanıp harcanmadığının kontrolü, İşyurtları bütçesinden tahsis edilen onarım ödenekleri ile ilgili sarf evraklarının incelenmesini ve eksikliklerinin tamamlattırılmasını sağlamak

• Genel Müdürlüğe intikal eden icra takip yazışmalarını yapmak.