Eğitim Teknolojileri Bürosu

Görevleri;

a) Eğitim Merkezleri ve Planlama Bürosu tarafından hazırlanan Yıllık Eğitim Planında bulunan ve/veya plan dışı olarak programlanan uzaktan eğitim yolu ile personele sunulacak eğitimler ile ilgili tüm işlemleri yürütmek,

b) Portal ve video konferans sistemi yoluyla verilecek eğitimleri belirleyerek, gerekli koordinasyonu sağlamak,

c) Genel Müdürlüğün uzaktan eğitim stratejisini belirlemek,

d) Eğitimle ilgili bilgisayar yazılımlarının takibini yapmak ve geliştirilmesi işlemlerini yürütmek,

e) Bilgisayar ortamında hazırlanacak olan eğitim materyallerinin işlemlerini yürütmek,

f) Eğitimde kullanılacak teknolojilerin araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmek,

g) Eğitimde kullanılan teknolojilere yönelik olarak büro personelinin ihtiyaç duyduğu eğitimlerin alınması işlemlerini yürütmek,

h) Daire Başkanlığına bağlı diğer birimlerin ihtiyaç duyduğu teknolojik desteği sunmak,

i) Genel Müdürlük personelinin rutin işlerini kolaylaştıracak, günlük işlerde sık kullanılan programların temel düzeyde eğitimlerini düzenli aralıklarla gerçekleştirmek,

j) Uzaktan eğitim sisteminin ihtiyaçlarını belirleyerek eksiklerin giderilmesi işlemlerini yürütmek,

k) Daire Başkanlığı çalışmalarına yönelik merkez ve taşra personelinin yaralanabileceği internet sitesinin tasarım ve programlama işlemlerini gerçekleştirmek ve takibini yapmak,

l) Daire Başkanlığı tarafından kullanılacak olan gerekli istatistiklerin ve bilgi notlarının bulunduğu cep telefonu/tablet uygulaması gibi sistemlerin kurulumunu ve takibini gerçekleştirmek,

m) Merkez ve taşra teşkilatlara yönelik Akademik Araştırmalar Bürosu ve Ölçme Değerlendirme Bürosu tarafından ihtiyacı hasıl olduğu tespit edilmiş içerikte yayımların çıkarılması yönünde çalışmalar yapmak (CTE Akademi, Mini-CİK gibi…),

n) İlgili birimlerle koordineli olarak, personelin almış olduğu hizmet içi eğitimlerin düzenli bir şekilde verilerinin tutulduğu bir yapı geliştirilmesini sağlamak ve bu yapının güncellenmesi ve geliştirilmesini takip etmek,

o) Ceza infaz kurumu personelinin eğitimine yönelik hazırlanmış olan ders kitabı ve benzeri kaynakların tasarım, düzenleme ve basımı ile ilgili işlemleri yürütmek,

p) Eğitimlerde kullanılacak olan standart sunum, belge ve form şablonlarını hazırlamak ve ilgili birimlere gönderimini sağlamak,

r) Büro görev alanına giren yazışma işlerinin takibini yapmak.