Ölçme ve Değerlendirme Bürosu

Görevleri;

a) Eğitim merkezlerinde gerçekleştirilen hizmet içi eğitim programlarının, yerinde eğitim programlarının ve uzaktan eğitim programlarının ölçme ve değerlendirme işlemlerini yürütmek; ihtiyaçlar, teklifler ve emirler doğrultusunda geliştirilmesini sağlamak,

b) İstatistiki bilgilerden yararlanarak eğitim hizmetlerine yönelik eğitim içeriklerinin ve fiziksel koşulların değerlendirmesini yapmak, hizmetlerin daha verimli daha rasyonel yürütülmesi için raporlar hazırlamak,

c) Her yıl sonunda, yıllık eğitim planında yer alan eğitimlerin, ölçme ve değerlendirmesini yaparak gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak,

d) Eğitim hedeflerinin amacına ulaşıp ulaşmadığını ve eğitim alan personelin ilgi ve ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığını değerlendirmek,

e) Eğitimlerden beklenen sonuçları ölçecek uygun değerlendirme araçları geliştirmek, uygulamak ve analiz etmek (anket, gözlem formu vb.),

f) Ölçme ve değerlendirme çıktılarını ilgili bürolar ile paylaşmak,

g) Öğretim görevlilerinin başarı değerlendirme işlemlerini yürütmek,

h) Eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek, Eğitim Merkezleri ve Planlama Bürosuna göndermek,

i) Büro görev alanına giren yazışma işlerinin takibini yapmak.