İNŞAAT EMLAK BÜROSU

Görevleri;

1-) Mevcut - Kapatılan ve Yapımı Devam Eden Ceza İnfaz Kurumlarına ait Sayı ve Kapasite Bilgileri:

a) Mevcut Ceza İnfaz kurumlarının Ağır Ceza bünyesinde dağılımı, tipleri ve kapasitelerini gösterir listelerin güncellenerek tutulması,

b) Kapatılan Ceza İnfaz kurumlarının yıllara göre kapanış tarihlerini gösterir listelerin tanzimi,

c) Yapımı devam eden Ceza İnfaz kurumlarının;

- Hizmete alınacağı yıllara göre dağılımlarını gösterir listeleri,

- İnşaat, Proje, Planlama safhalarına göre listelerinin tutulması, güncellenmesi, brifing veya sunuya esas olacak şekilde düzenli notlarının en geç ayda bir defa güncellenerek sunuya esas bilgi notuna dönüşümü gerçekleştirilmektedir,

2-) Yeni Ceza İnfaz Kurumlarının yapım öncesi hazırlıkları;

a) Yapımı planlanan ceza infaz kurumlarının, tip ve kapasitesine uygun büyüklükte ve belirlenen kriterlere uygun olarak arsa araştırılması yapılmaktadır,

b) İstenen şartlara uygun nitelikte taşınmaz temini halinde, Teknik İşler Dairesi Başkanlığı teknik elemanları marifetiyle, yerinde inceleme yaptırılarak arsanın cezaevi yapımına uygunluğunun saptanması, uygun bulunmadığı takdirde alternatif arsa araştırılmasına devam edilmektedir,

c) Uygun görülen arsa mülkiyeti şahsa ait ise; Kamulaştırmaya esas olmak üzere K.T.K.R. istenmesi, Kamu Yararı Kararı alınması, kamulaştırma ödeneği gönderilmesi, kamulaştırmanın tamamlanması sonrası Hazine adına tapu kaydı çıkarılması gerçekleştirilmektedir,

d) Teknik İşler Dairesi Başkanlığınca uygun bulunan arsaların Genel Müdürlüğümüz adına tahsisi amacıyla Maliye Bakanlığı nezdinde yazışma yapılmakta, tahsis süresi dolan arsaların, tahsis süreleri uzatılmaktadır,

e) Uygun bulunan arsaların ön ihtiyaç programları belirlenerek, zemin etüd ve haritaları ile uygulama projelerinin hazırlattırılması amacıyla Teknik İşler Dairesi Başkanlığı ile yazışmalar yapılarak, bu işlemlerin tamamlanmasını müteakip İşyurtları Yüksek Kurulundan yapım ödeneğinin tahsisi sağlanmaktadır,

3-) Mevcut kurumların bakım ve onarımları; Ceza İnfaz Kurumlarından gelen ödenek talepleri doğrultusunda, bu kurumlara geçmiş yıllarda gönderilen ödeneklerde gözönüne alınarak; 03-8 Kurumların Küçük Onarımları, 06-7 Kurumların Büyük Onarımları, 06-5 Etüd-Proje Deprem inceleme giderleri, 06-4 Kamulaştırma harcamaları, İşyurtları Kurumu bütçesinden Büyük ve Küçük onarım talepleri ile ilgili her türlü yazışma ve ödeme emri tanzimi, tahsis edilen ödeneklerin mali yıl sonuna kadar harcanıp harcanmadığının kontrolü, İşyurtları bütçesinden tahsis edilen onarım ödenekleri ile ilgili sarf evraklarının incelenmesi, eksikliklerinin tamamlattırılması sağlanmaktadır,

4-) Genel Müdürlüğümüz Yıllık Yatırım Programlarının hazırlanması, takibi, uygulanması;

a) Yıl içinde alınan notlar ve makam tarafından verilen talimatlar uyarınca Temmuz ayı içinde Genel Müdürlüğümüzün "YATIRIM PROGRAMI" teklifleri hazırlanarak DPT Müsteşarlığına sunulmak üzere Strateji Geliştirme Başkanlığına iletilir.

b) Eylül ayında; yatırım programında yer alan projelerle ilgili D.P.T Müsteşarlığı ile öngörüşmeler yapılır.

c) Kasım ayında T.B.M.M. Bütçe-Plan Komisyonu ve Genel Kuruldaki görüşmelerde yöneltilen sorular cevaplandırılır.

d) Ocak ayı içinde toplu olarak verilen proje ödeneklerinin, alt dağılım ve detay tabloları hazırlanarak onaya sunulur.

e) Genel Müdürlükçe Öngörülen 5 yıllık planlamalarla ilgili "Yatırım Planlama" ları, kitaba dönüştürülür.

5-) İşyurtları Yüksek Kurulundan ödenek talebi konusunda yazışmalar; Yıllık Yatırım Programında yer alan büyük onarım, yeni ceza infaz kurumu yapımı veya ek bina yapımına yönelik projelerle ilgili olarak;

a) Zemin etüdü, sondaj, harita, inşaat ihalesi ile ilgili ödenek tahsisine yönelik talepleri,

b) Genel Bütçe ödeneklerinin yetersiz olduğu durumlarda, mevcut ceza infaz kurumlarının acil ve zorunlu onarım talepleri, gerekçesiyle birlikte Yüksek Kurula sunularak, ilgili kurumlar adına tahsis işlemleri gerçekleştirilir.

DİĞER GÖREVLER

- Kullanılma niteliğini kaybeden ceza infaz kurumlarına ait taşınmazların Bakanlığımız adına tahsislerinin kaldırılmasına yönelik teleplerle ilgili olarak; tahsisi kaldırılması istenilen taşınmazlara; adliye binası, lojman vb. amaçla ihtiyaç bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla Teknik İşler ve İdari Mali İşler Dairesi Başkanlıkları ile yazışma yapılması, ihtiyaç yoksa, kamu menfaati gözetilerek tahsislerinin kaldırılması için Bakan Onayı alınıp ilgili kurumlara bildirilmesi, tahsis kaldırılmasına yönelik değerlendirme, onay, tebligat vb. gibi işlemlerin yapılması,

- Ceza infaz kurumları isim ve kapasitelerinin UYAP'a tanıtımı konusunda Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı nezdinde yazışma yapılması,

- Yeni Ceza infaz kurumlarına jandarma koruma birliği oluşturulması, mevcutlarda birlik sayısının artırılması hakkında Jandarma Genel Komutanlığı nezdinde yazışma yapılması,

- Ek ödenek talebi konusunda Maliye Bakanlığı veya DPT Müsteşarlığı nezdinde girişimde bulunulması amacıyla gerekçe raporu hazırlanarak Strateji Geliştirme Başkanlığına iletilmesi,

- Genel Müdürlük personeline lojman tahsisi konusunda Hukuk İşler Genel Müdürlüğü nezdinde yazışmalar yapılması, adı geçen Genel Müdürlükçe yapılan tahsislerin veya diğer tebligatların tebliğ-tebellüğ belgesi karşılığında personele tebliğlerinin yapılması,

- Kapasite artışına karşı önlem alınması amacıyla araştırma, proje geliştirilmesi, mevcut kurumlardaki atıl alanların değerlendirilmesine yönelik her türlü yazışma yapılması,

- Ceza infaz kurumlarının açılış ve kapanışlarında "Bakan Onayı" alınması, mahallerine, Genel Müdürlüğümüz ve Bakanlığımızın ilgili birimlerine bilgi verilmesi,

- Soru önergelerinin şubeyi ilgilendiren bölümlerinin cevaplandırılması,

- İzleme kurulları tarafından ceza infaz kurumlarının fiziki yapısına yönelik tavsiye niteliğindeki talepleri değerlendirilerek, sonucundan ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı ve İzleme Kurullarından sorumlu birimlerine bilgi sunumu,

- Genel Müdürlüğe intikal eden icra takip yazışmalarının yapılması,

- Makam tarafından tevdi edilen bilgi notu, sunu, brifing raporlarının hazırlanması,

- Acil ve zorunlu hallerde muhtelif ceza infaz kurumlarına lojman satın alınması amacıyla her türlü yazışma yapılması,

- Kamulaştırmaya yönelik tezyid-i bedel davalarının takibi, sonucunda ilave ödeme yapılmasına karar verilmesi halinde ek ödenek teminine yönelik yazışma yapılması,

- Mevcut veya Ceza İnfaz Kurumu yapılmak üzere Bakanlığımıza tahsisli taşınmazlar üzerinden boru hattı geçirilmesi, imar planlarında yeni düzenleme yapılması gibi tasarruflarla ilgili yazışma yapılması.