DUYURU

GöREVDE YüKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA İLİŞKİN

EK DUYURU

 

09.01.2015 tarihli ilânın;

  • Başvuru bölümünün A/1-b bendinde sayılan “Kurumda sözleşmeli pozisyonda geçen süreler dâhil olmak üzere en az iki yıl çalışmış olmak” ifadesinde yer alan “kurum” Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün taşra teşkilâtında bulunan ceza infaz kurumları, denetimli serbestlik müdürlükleri ve eğitim merkezi müdürlüklerini ifade etmekte olup, bu kurumlarda fiilen en az iki yıl çalışmış olmak gerekmektedir. ücretsiz izin, askerlik vb. nedenlerle görevden ayrılmalar bu süre hesabında dikkate alınmayacaktır.

Ünvan değişikliği suretiyle öğretmen olarak atanacaklarda iki yıl çalışma zorunluluğu bulunmamaktadır.

  • Başvuru bölümünün A/2-a,b,c,d,e ve f bentlerinde sayılan hizmet süresi; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin Tanımlar başlıklı 4’üncü maddesinde belirtildiği üzere, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 68’inci Maddesinin (B) bendi hükümlerine göre değerlendirilecek süreleri kapsamaktadır. Bu durumda; 08/06/1984 tarihli ve 217 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2’nci maddesi kapsamına dâhil kurumlarda fiilen çalışılan süreler ile yasama organı üyeliğinde, belediye başkanlığında, belediye ve il genel meclisi üyeliğinde, kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte, okul devresi dâhil yedek subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı ile yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürelerin altı yılı geçmemek üzere dörtte üçü dikkate alınacaktır.
  • Sınav konuları bölümünün A/2. Maddesinin son bendinde sayılan Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği’nin adı sehven Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Yönetmeliği olarak yazılmıştır.

İlânen duyrulur.