DUYURU

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 34131527/903.02/1262/50531 26.03.2015
Konu : Naklen atama esasları

.................................CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA


Ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik müdürlüklerinde görevli ataması Bakanlık tarafından yapılan personelin kurumlara dengeli dağılımının temin edilmesi ve atanma taleplerinin değerlendirilmesi amacıyla 2015 yılı yaz kararnamesi çalışması yapılacaktır.

Naklen atanma talebinde bulunacak olan personelin, tercih sınırlaması olmaksızın Ek-1 Formu doldurup varsa mazeretlerini açıkça izah etmeleri ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin 25, 26 ve 28'inci maddelerinde belirtilen belgeleri forma ekleyerek 06-17 Nisan 2015 tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılıkları aracılığıyla Genel Müdürlüğe göndermeleri gerekmektedir.

2015 YILI YAZ KARARNAMESİNDE UYGULANACAK PRENSİPLER

1) a) 01 Ağustos 2015 tarihi itibariyle görev yaptığı yerde 2 yıllık hizmet süresini doldurmuş olmak (askerlikte, açıkta veya aylıksız izinde geçirilen süreler ile hastalık raporlarının 3 aydan fazlası hesaba katılmayacaktır.)

b) Son görev yerindeki eylemi ile ilgili olarak son iki yıl içerisinde uyarma ve kınama dışında herhangi bir disiplin cezası almamış olmak,

Şartlarını birlikte taşıyanlar atanma talebinde bulunabileceklerdir.

2) Bulunduğu yerde 01 Ağustos 2015 tarihi itibariyle iki yıllık görev süresini dolduranlar ihtiyaç durumuna göre başka yere re'sen atanabileceklerdir,

3) Bölge esasına göre çalışan ceza infaz kurumu birinci ve ikinci müdürleri ile denetimli serbestlik müdür ve müdür yardımcılarından 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle bulunduğu yerde 5 yıllık görev süresini tamamlayacak olanlar kararname kaspamında olup, bu durumda olanlar naklen atanma talebinde bulunabilecekleri gibi, talepte bulunmayanların da atamaları re'sen yapılabilecektir.

Bilgi edinilmesini, keyfiyetin merkez ve mülhakat ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik müdürlüklerinde görevli Bakanlık atamalı personele tebliğini rica ederim.

 


Enis Yavuz YILDIRIM
Hâkim
Bakan a.
Genel Müdür

 

EK: Ek-1 Formu (1 sayfa).