DUYURU

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
Sayı : 77204178-207.99/3356/60235 10/04/2015
Konu : Açık Görüş
.................................CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

 

İlgi :16/02/2015 tarihli ve 77204178-207.04.02/1490/28567 sayılı yazı.

Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmeliğin İkinci Bölüm “Bayramlarda ve özel günlerde açık görüş” alt başlıklı 15 inci maddesi gereğince, ceza infaz kurumlarında bulunan çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle aşağıdaki esaslar çerçevesinde ve belirtilen günlerde açık görüş yaptırılacaktır.

A-AÇIK GÖRÜŞTEN YARARLANACAK OLANLAR VE SÜRESİ

Ceza infaz kurumlarında bulunan tüm çocuk hükümlü ve tutuklulara, 24-25 Nisan 2015 tarihlerinde Cumhuriyet Başsavcılıklarının görüşü alınarak kurum tarafından belirlenen 1 gün ve bu genel yazıda belirtilen esaslar çerçevesinde açık görüş yaptırılacaktır.

Sayıları ve konumları değerlendirilmek suretiyle, adlî suçlardan hükümlü ve tutuklular ile örgütlü suçlardan hükümlü ve tutuklular için ayrı gruplar oluşturulup, her grubun görüş saatleri Cumhuriyet başsavcılıkları ile kurum idareleri tarafından tespit edilecektir.

Bu grupların, aynı zamanda ve aynı görüş mahallinde birlikte bulundurulmaması sağlanacaktır.

B-DİĞER HÜKÜMLER

1.Hükümlü ve tutuklular, belgelendirilmek suretiyle sadece anne, baba, büyükanne, büyükbaba ve kardeşleriyle görüştürüleceklerdir.

Hükümlü ve tutuklular ile görüşmek isteyen kişilerin, akrabalık durumlarını nüfus idarelerinden veya ilgili konsolosluklardan verilen resmî belgeler ile ispatlamaları gerekmektedir.

Ancak; anne, baba, büyükanne, büyükbaba ve kardeşi olmayan hükümlü ve tutukluların, üçüncü dereceye kadar olan akrabalarından en çok üç kişiyle, önceden haber verilmesi ve belgelendirilmesi kaydıyla görüşme yapmaları sağlanacaktır.

2.Hükümlü ve tutuklu sayısının, verilen açık görüş saatlerine bölünmesi suretiyle görüş gününe kadar gruplar oluşturulacaktır. Her grubun saatleri, yakınlarına bildirilmek üzere hükümlü ve tutuklulara tebliğ edilecek; hazırlanan program, ayrıca koğuşlara ve ziyaretçilerin görebileceği uygun yerlere asılmak suretiyle her ziyaretçinin, ziyaret gününde ve saatinde ceza infaz kurumuna gelmesi sağlanarak, izdiham önlenecektir.

3.Belirtilen gün ve saatler dışında görüş yaptırılmayacak; bir defa görüş yapan hükümlü ve tutuklular ile ziyaretçilere, ikinci defa izin verilmeyecektir.

4.Her grubun açık görüşü bittikten sonra, görüş yerinde bulunan hükümlü ve tutuklular, görevliler nezaretinde dikkatli bir şekilde arandıktan sonra koğuş ve odalarına götürülerek burada sayılacak; kimlikleri fotoğraflı belgelerle kontrol edildikten ve grup mevcudunun tam olduğunun anlaşılmasından sonra, ziyaretçilerin kurum dışına çıkmasına izin verilecektir.

5.İzdihamı, firar ve karışıklıkları önlemek, disiplin ve düzeni sağlamak için Cumhuriyet başsavcılığı ve kurum yönetimi, zabıta ile işbirliği yaparak gerekli her türlü önlemi alacak; görüş mahallinde yeteri kadar dış güvenlik görevlisi gözlemci olarak bulundurulacaktır.

6.Açık görüşler, ceza infaz kurumunun oda ve eklentileri dışında, bu iş için ayrılmış özel bölümünde, bulunmadığı takdirde, ceza infaz kurumu müdürünün uygun göreceği yerde yaptırılacaktır.

7.Açık görüşler, görüş süresi bir saatten az ve üç saatten fazla olmamak kaydıyla, 09.00-17.00 saatleri arasında yaptırılacaktır. Ziyaret süresi, görüşmenin fiilen başladığı andan itibaren işleyecektir.

8.Bu ziyaretin, aynı haftada yapılacak kapalı görüş ile çakışması halinde açık görüş yaptırılacaktır.

9.Kamuoyunda yanlış anlaşılma, tartışma ve polemiklere neden olduğundan ceza infaz kurumlarında açık görüşü izlemek, röportaj yapmak, görüntülemek veya fotoğraf çekmek üzere başvuruda bulunan yazılı ve görsel basın kuruluşları ile mensuplarına izin verilmeyecektir.

Bilgi edinilmesini, keyfiyetin yargı çevrenizdeki Cumhuriyet başsavcılıkları ile Cumhuriyet savcılarına, kurum idarelerine bildirilmesini ve bu genel yazı esaslarına göre uygulama yapılmasını, aksine davranışların yasal sorumluluğu gerektireceğinin bilinmesini önemle rica ederim.


Enis Yavuz YILDIRIM
Hâkim
Bakan a.
Genel Müdür