DUYURU

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 12403619.207.99/43471/105614 28.06.2015
Konu : Elektronik Ortamda Yapılacak Nakiller

.................................CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA


05/06/2015 tarihli ve 167 No.lu Genelgenin "Elektronik Ortamda Yapılacak Nakiller" başlıklı 23'üncü maddesi ile hüküm altına alınan, adli suçlardan hükümlü ve hükümözlüler ile kapsama gücü aşımı nedeniyle kendi istekleri dışında bulundukları kuruma gönderilmiş olan tutukluların, kendi istekleri üzerine nakillerinin elektronik ortamda otomatik olarak yapılmasına olanak sağlayacak düzenlemeler yapılmış ve UYAP ekranlarına yüklenmiştir.

Bu kapsamda;

1) Bundan sonra, adli suçlardan hükümlü ve hükümözlü genç erkek ve yetişkin erkekler ile kapsama gücü aşımı nedeniyle kendi istekleri dışında bulundukları kuruma gönderilmiş olan genç erkek ve yetişkin erkek tutukluların kendi istekleri üzerine nakil taleplerine ilişkin evrak, ekte gönderilen "Uygulama Esasları" doğrultusunda ve "Nakil Takip Sistemi" kullanılarak gönderilecektir. Genç kadın ve yetişkin kadın hükümlü ve hükümözlüler için çalışmalar devam etmektedir.

(Uygulama Esaslarında belirtilen istisnalar hariç) "Boş Yazışma Şablonu", "Genel Gelen Evrak" gibi şablonlar kullanılmayacaktır. Bu şablonlar kullanılarak gönderilen isteğe bağlı nakil taleplerine işlem yapılmayacaktır.

2) 06/07/2015 tarihinden itibaren (Uygulama Esaslarında belirtilen istisnalar ve nakilden vazgeçme talepleri hariç) hiç bir nakil kabul ve red evrakı bu sistem kapsamında oluşturulan elektronik ortam dışında cevaplanmayacaktır.

3) 06/07/2015 tarihinden sonra, Genel Müdürlük tarafından belirlenecek bir tarihten itibaren de adlî suçlardan hükümlü, hükümözlü ve tutukluların isteğe bağlı nakil taleplerinin kabul ve red işlemleri sadece elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

4) Elektronik ortamda yapılacak nakil başvuruları Genel Müdürlük tarafından uygun görülecek dönemlerde kabul edilecek ve her ağır ceza merkezine yönelik olarak toplu olarak bir nakil emri ve toplu red onayı alınacaktır.

5) 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un "Kendi İstekleri ile Nakil" başlıklı 54'üncü maddesinde, hükümlülerin kendi istekleri ile bulundukları kurumdan başka kurumlara nakledilebilmeleri için "İyi hâl göstermeleri, disiplin cezası almamış veya kaldırılmış olması" gerektiği hüküm altına alınmış olup;

Nakil talebinde bulundukları sırada haklarında devam eden disiplin soruşturması bulunan veya aldıkları disiplin cezalarına yaptıkları itiraza ilişkin işlemler sonuçlanmamış olan kişilerin isteğe bağlı nakil talepleri Bakanlığa iletilecektir. Ancak nakilleri uygun görüldüğü takdirde disiplin cezalarına ilişkin işlemler sonuçlanıncaya kadar nakilleri yapılmayacaktır.

Disiplin cezaları kesinleştiği takdirde nakilden vazgeçilmesi için durum derhal Bakanlığa bildirilecektir.

Disiplin cezası verilmesine yer olmadığına karar verilen kişiler için de "iyi halli olduklarına" ilişkin İdare ve Gözlem Kurulu kararı alındıktan sonra nakilleri yapılacaktır.

Nakilleri uygun görülen kişilerin, nakilleri yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde yeni yaptıkları eylemler nedeniyle disiplin soruşturmasına başlanılması veya bu süre içindeki eylemleri nedeniyle disiplin cezası alıp iyi halliliklerini kaybetmeleri halinde durum derhal Bakanlığa bildirilecektir.

6) Elektronik ortamda gönderilecek nakil başvuruları Genel Müdürlük tarafından incelenmeyeceği için eksik ve hatalı girilen bilgiler sonucu nakil şartlarını taşımadığı halde sisteme dâhil edilen kişilerle ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık meydana gelmesi halinde, başta kurum en üst amiri olmak üzere sorumluluğu olan ve onaylayan diğer ilgililer hakkında adlî ve idarî işlem yapılacaktır.

7) 15/07/2014 tarihli ve 2403619.207.99/42434/116460 sayılı Genel Yazı yürürlükten kaldırılmıştır. Bununla birlikte her nakil dönemi için bir nakil talep başvursu alınması uygulaması devam ettirilecektir. Aynı dönem için birden fazla başvuru kesinlikle alınmayacaktır.

8) 05/06/2015 tarihli ve 167 No.lu Genelge'nin “Hükümlülerin Kendi İstekleri ile Nakilleri” başlıklı 15 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında dönemsel olarak Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderileceği belirtilen nakil yapılmayacak ceza infaz kurumları listesi yayınlanmayacaktır.

Elektronik ortamda yapılacak nakil işlemlerine ilişkin "Uygulama Esasları" ile Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan "Ceza İnfaz Kurumu Nakil İşlemleri" ekranı kullanma talimatı ekte gönderilmiştir.

Bilgi edinilmesini; Genel Yazının, yargı çevrenizdeki Cumhuriyet başsavcılıkları ile Cumhuriyet savcılarına ve ceza infaz kurumu müdürlüklerine bildirilmesini, oda ve koğuşlara asılmak suretiyle hükümlü ve tutuklulara duyurulmasını, gereğinin yerine getirilip getirilmediğinin izlenerek ve denetlenmesini, aksine davrananlar hakkında kanuni işlem yapılmasını, bilgileri bakımından da infaz hâkimlikleri ile izleme kurullarına gönderilmesini önemle rica ederim.

Enis Yavuz YILDIRIM
Hâkim
Bakan a.
Genel Müdür

EKLER:

1.Uygulama Esasları (3 sayfa)

2.Ekran Kullanma Talimatı (6 sayfa)