DUYURU

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
Sayı : 61447256-903.02-E.5954/116721 15/07/2015
Konu : Taşra atamalı personelin mazeret atama planlaması
.................................CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

İlgi : 05/12/2014 tarihli ve 34131527-903.02/5806/188036 sayılı yazı.

Ceza infaz kurumlarında ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan taşra atamalı personelin 2015 yılı mazerete dayalı naklen atama takvimi ilgi yazı ile tüm teşkilata duyurulmuştur.

Bu itibarla; talepler arasında koordinasyonu sağlamak, personelin kurumlara dengeli dağılımını temin etmek amacıyla Genel Müdürlüğümüzce taşra atamalı personelin Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği gereğince komisyonlar arası eş mazeretine dayalı naklen atanma taleplerinin değerlendirilmesi düşünülmektedir.

Ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan personel, eşinin çalıştığı yere veya yakınına naklen atanma talebinde bulunabilecektir.

Taşra Atamalı Personelin Eş Mazeretine Dayalı Naklen Atanma Esasları

1. Eş mazereti nedeniyle atama talep edeceklerin, aday memur olup olmadığına bakılmaksızın 01/09/2015 tarihi itibariyle memuriyette bir yılını doldurmuş olmaları gerekmektedir.

2. Görev yapılan yere atanmadan önce var olan bir mazerete dayalı olarak naklen atanma talebinde bulunulamayacaktır.

3. Eşin 08/06/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevlerin Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi bir kurumda memur statüsünde görev yapması gerekmektedir.

4. Eşi özel sektörde çalışan personelden; Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği gereğince eş mazeretine dayalı nakil talebinde bulunamayan ya da talepte bulunup da talebi uygun görülmeyenlerin durumu ayrıca değerlendirileceğinden ilgililerin mazeretlerini belgelendirmek suretiyle Ek-B formunda belirtilen haneyi doldurmaları ve mazeretlerine ilişkin belgeleri başvuru formuna eklemeleri gerekmektedir.

Eş durumu nedeniyle naklen atamalarda istenecek belgeler

a- Dilekçe,
b- Bağlı olduğu adalet komisyonunun görüşü,
c- Eşine ait unvanı, görev yeri ve göreve başlama tarihini gösterir belge,
d- Aile nüfus kayıt örneği,
e- Adlî ve idarî soruşturma ve cezalar ile sair bilgileri kapsayan sicil özeti,
f- Eşi özel sektörde çalışanlar için işyerinden alınacak görev yeri belgesi, bağlı olduğu vergi dairesinden veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak işyerinin faaliyette olduğunu gösterir belge, sigorta hizmet dökümü ve sigortalılığın halen devam ettiğini gösterir belge, işyeri kendi adına kayıtlı ise vergi levhası sureti (tüm belgelerin yeni tarihli olması gerekmektedir.)

Komisyonca Yapılacak İşlemler

1- Yazımız ekinde gönderilen EK-A formunun excel formatında büyük harflerle kaydedilmesi ve komisyon başkanı veya üyesi tarafından onaylanması,

2- EK-B formunun personel tarafından eksiksiz şekilde doldurularak imzalanması ve mazerete ilişkin belgelerin eklenmesi,

3- Taleplerin ve eklerin en geç 10 Ağustos 2015 tarihinde Genel Müdürlüğümüzde olacak şekilde UYAP üzerinden gönderilmesi, atama evrakının fiziki gönderilmemesi, her personelin evrakının ayrı ayrı sisteme taranması, bununla birlikte EK-A formunun excel formatında sadece komisyonlarca, gönderildiği yer ismi (hangi komisyona ait olduğu) açıkça belirtilerek ab114804@adalet.gov.tr e-posta adresine de gönderilmesi, ayrıca herhangi bir başvuru olmaması halinde talep bulunmadığına dair yazının belirtilen e-posta adresi ile birlikte UYAP üzerinden de gönderilmesi, değerlendirme ve atamaların kısa sürede ve sağlıklı bir şekilde yapılması açısından belirtilen esaslara titizlik gösterilmesi gerekmektedir.

Başvuru ve Değerlendirme Takvimi
20-31 Temmuz 2015 tarihleri arasında başvuruların alınması,
03-07 Ağustos 2015 tarihleri arasında başvuruların komisyonlarca değerlendirilmesi,
10 Ağustos 2015 tarihinde Genel Müdürlüğümüzde olacak şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini, yazımızın Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına iletilmesini ve keyfiyetin yargı çevrenizde bulunan ceza infaz kurumları müdürlükleri ile denetimli serbestlik müdürlüklerindeki tüm taşra atamalı personele tebliğ edilmesini rica ederim.

Enis Yavuz Yıldırım
Hâkim
Bakan a.
Genel Müdür
EKLER:
1. EK-A (Personel inceleme listesi)
2. EK-B (Personel başvuru formu)