SİVİL TOPLUM DENETİMİ

Ceza infaz kurumlarının, tamamen bağımsız bir kurul tarafından da denetlenmesinin sağlanması için " İzleme Kurulları " oluşturulmuştur.

Bu amaçla hazırlanan, 4681 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanunu 21/06/2001 tarih ve 24439 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun, yürürlükteki mevzuat ve ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle belirlenen ilkeler çerçevesinde ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin yönetim, işleyiş ve uygulamalarını yerinde görmek, incelemek, bilgi almak ve tespitlerini rapor haline getirerek yetkili ve ilgili mercilere sunmak üzere, ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurullarının kurulmasına, görev ve yetkilerine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Buna göre;

İzleme kurulu, ilgili olduğu infaz kurumunu en az iki ayda bir olmak üzere, gerekli gördüğü her zaman ziyaret edebilmektedir. Adalet Bakanlığı izleme kurullarının raporlarında belirtilen tavsiyeleri karşılamak üzere gerekli tedbirleri almakta, yıl sonunda önceki yıla ilişkin tavsiyelerden hangilerinin karşılandığı, hangilerinin karşılanamadığı konularında bir rapor yayımlayarak kamuoyunun bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.