DANIŞMA KURULU

Danışma Kurulu Hakkında

Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Danışma Kurulu 5402 sayılı Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanununun 19 ve 20 nci maddelerinde; 18/04/2007 tarihli ve 26497 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Yönetmeliğinin 117 ve 118 inci maddelerinde düzenlenmiştir.

Danışma Kurulu; denetimli serbestlik, yardım ve koruma hizmetlerine ilişkin olarak danışma organı niteliğinde görev yapmaktadır. Danışma Kurulunun başkanı Bakanlık Müsteşarı, başkan vekili Bakanlık müsteşar yardımcısıdır. Bakanlık Müsteşarının bulunmadığı zamanlarda Danışma Kuruluna, Bakanlık müsteşar yardımcısı başkanlık eder.

Danışma Kurulu; her takvim yılında en az bir defa, Bakanlık Müsteşarının uygun göreceği tarihte toplanır. Başkan, gerekli gördüğü hallerde Danışma Kurulunu toplantıya çağırabilir. Toplantıda alınan tavsiye kararları tutanağa bağlanır ve kurul üyelerince imzalanır. Muhalif üye karşı oy yazısı yazar. Kararlar ilgili kurum ve kuruluşlara iletilir.

Danışma Kurulunun toplantılarına Kurul üyeleri dışındaki kişi ve kurumların temsilcileri gündeme göre katılımcı olarak davet edilebilir.

Danışma Kurulunun yazı işleri hizmetleri Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce yürütülür.

Danışma Kurulunun Görevleri

Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

1) Denetimli serbestlik, yardım ve koruma hizmetlerine ilişkin temel ilkeleri belirlemek, öneri niteliğinde kararlar almak ve bu kararları ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek.

2) Genel Müdürlük tarafından sunulan, şube müdürlükleri ve koruma kurullarının yıllık faaliyetlerini değerlendirmek ve önerilerde bulunmak.

3) Şube müdürlükleri ve koruma kurullarının görevleri ile ilgili olarak hazırlanan kanun, tüzük ve yönetmelik taslaklarını incelemek ve önerilerde bulunmak.

4) Kanunla verilen diğer görevleri yapmak.

 

Danışma Kurulu Üyeleri

1 - Adalet Bakanlığı Müsteşarı
2 - Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü
3 - Kanunlar Genel Müdürü
4 - Personel Genel Müdürü
5 - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü
6 - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü
7 - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü
8 - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü
9 - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü
10 - Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Başkanlığı Asayiş Daire Başkanı
11 - Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanı
12 - Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü
13 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı
14 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü
15 - Denetimli Serbestlik ve Yardım Hizmetlerinden Sorumlu Daire Başkanı
16 - Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Polis Akademisi Dekanı
17 - Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi
18 - Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi
19 - Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi
20 - Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi
21 - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi
22 - Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Hukuk Müşaviri