Amerika Birleşik Devletlerinde İşyurtları Kurumu -I

I. Giriş
Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin rehabilitasyonunda diğer ifade ile topluma kazandırma çalışmalarında eğitim ve iyileştirme faaliyetlerinin önemi büyüktür. Gerçekleştirilen akademik çalışmalarda bireyleri suça sürükleyen nedenlerin başında eğitim eksikliği, işsizlik, madde bağımlılığı, psikolojik rahatsızlık gibi etkenlerin geldiği belirlenmiştir. Suç işleyen bireylerin tekrar suç işlememeleri, üretken ve sorumluluk sahibi birey olarak hayatlarına devam etmeleri için bireyi suça sürükleyen etkenlerin ortadan kaldırılması, bu kapsamda eğitim desteğinin verilmesi, meslek sahibi olmasının sağlanması gerekmektedir.
Ülkemizde bulunan ceza infaz kurumlarında eğitim çalışmaları ve meslek eğitim faaliyetleri güçlü bir şekilde devam etmektedir. Bu çalışmalar içinde “işyurdu” faaliyetlerinin ayrı bir önemi bulunmaktadır. Ülkemizde halen 240 işyurdunda 2014 yılı Haziran ayı itibariyle tam zamanlı 11.247, kısmi zamanlı 20.402 hükümlü çalışmakta, işyurdu çalışmaları ile hükümlüler bir yandan ceza infaz kurumlarında katıldıkları meslek kurslarında öğrendiklerini uygulayarak tecrübe kazanmakta, diğer yandan gelir elde etmekte ve sigortaları yatırılmaktadır.
Bu ayki yazımda dünyadaki işyurtları çalışmaları hakkında bilgi vermek istiyorum. Bu kapsamda ilk olarak Amerika Birleşik Devletlerindeki uygulamalarını 2011 yılında Nathan James tarafından Amerikan Kongresi için hazırlanan rapor kapsamında açıklayacağım.
II. Amerika Birleşik Devletleri Federal Ceza İnfaz Kurumları İşyurtları Kurumu
Amerika Birleşik Devletleri Federal Ceza İnfaz Kurumları İşyurtları Kurumu (kısa adı FPI), federal ceza infaz kurumlarında (kısa adı BOP) bulunan hükümlülerin çalışmasından ve bu kurumlarda yürütülen ticari faaliyetlerden sorumlu kamu iktisadi kuruluşudur.            
Federal Ceza İnfaz Kurumları İşyurtları tarafından üretilen ürünler ve sağlanan hizmetler, federal hükümet kapsamındaki yürütme kuruluşlarına satılmaktadır. Federal Ceza İnfaz Kurumları İşyurtları, çeşitli federal ceza infaz kurumlarının bünyesinde bulunsa da, çalışmalarını ceza infaz kurumlarından bağımsız bir şekilde yürütmektedir.  Bu Kurum, federal ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlüleri sekiz ayrı iş kolundan birinde istihdam etmek suretiyle eğitmek ve rehabilite etmek için kurulmuştur. 
III. Kurumun Tarihçesi
Amerika Birleşik Devletlerinde, federal ceza infaz kurumu sistemi 20 nci yüzyılın ilk on yılında kurulmuş ve bu kapsamda ceza infaz kurumları bünyesinde federal hükümetin ihtiyaç duyduğu ürünleri üretmek, tutuklu ve hükümlülere iş becerileri kazandırmak ve onları başıboşluktan alıkoymak için atölyeler inşa edilmiştir. Ancak, anılan çalışmalar bu Ülkede 1930’larda yaşanan büyük kriz ve bu krizle ortaya çıkan yüksek işsizlik düzeyi nedeniyle tartışmalara neden olmuştur. Sonuç  olarak, Federal Ceza İnfaz Kurumları İşyurtları Kurumu 1934 yılında Başkan Franklin Delano Roosevelt’in imzaladığı kararname ile faaliyete başlamıştır.
Federal Ceza İnfaz Kurumları İşyurtları Kurumunun amacı, tutuklu ve hükümlülere eğitim fırsatları sağlamak ve “işyurtlarındaki üretimi bireysel herhangi bir sektörün kayda değer ölçüde etkilenmesini önleyecek şekilde çeşitlendirmek” için federal düzeydeki tüm işyurtlarının çalışmalarını bütünleştirmek olarak tanımlanmıştır.
IV. Kurumun Yönetim Yapısı
Federal Ceza İnfaz Kurumları İşyurtları Kurumu, Başkan tarafından atanan altı üyeli bir yönetim kurulu tarafından idare edilmektedir. Kuruluş yasasına göre, kurul üyeleri; sanayi, tarım ve işgücü sektörlerinin temsilcileri, perakendeciler ve tüketicilerden oluşmaktadır.
Kurulun üretilecek ürünlere ve genişleme alanlarına ilişkin karar verme mekanizması, mümkün olan en yüksek sayıda tutuklu ve hükümlüyü istihdam etme hedefiyle işletilmektedir.
V. Kurumun Faaliyetleri
Federal Ceza İnfaz Kurumları İşyurtları Kurumunun, federal ceza infaz kurumlarında yedi farklı sanayi dalını temsil eden 98 atölyesi bulunmaktadır.  Bu Kurum yedi sanayi dalında yaklaşık 175 türde ürün ve hizmet sunmaktadır.
Federal Ceza İnfaz Kurumları İşyurtları Kurumunun faaliyet gösterdiği sanayi dalları;
a. Giyim ve tekstil,
b. Elektronik,
c. Filo yönetimi ve taşıt parçaları,
d. Sanayi ürünleri,
e. Ofis mobilyaları,
f. Atıkların geri dönüşüm faaliyetleri,
g. Veri girişi ve şifreleme dâhil diğer hizmetlerdir.
Federal Ceza İnfaz Kurumları İşyurtları Kurumu, ekonomik açıdan kendi kendini idame ettirmekte ayrıca kongre tahsisatlarından fon almamaktadır. 2009 mali yılında, İşyurtları Kurumu satışlardan 885,3 milyon Dolar gelir elde etmiştir.
İşyurtları Kurumu elde ettiği gelirler ile; hammadde ve ekipman almakta tutuklu ve hükümlüler ile çalışanlara ücret vermekte ve tesislerin genişletilmesine yönelik yatırımlar yapmaktadır. Federal Ceza İnfaz Kurumları İşyurtları Kurumu ürün ve hizmetlerinden elde edilen gelirlerin yaklaşık %80’i hammadde ve ekipman alımına; %17’si çalışan maaşlarına; %4’ü ise tutuklu ve hükümlü ücretlerine ayırmaktadır.
Tutuklu ve hükümlüler, diğer etkenlerin yanında uzmanlık ve eğitim düzeylerine bağlı olarak saatte 0,23 Dolar ila 1,15 Dolar ücret almaktadır. 
Federal Ceza İnfaz Kurumları İşyurtları Kurumu “Tutuklu-Hükümlü Mali Sorumluluk Programı” kapsamında, mahkemece hükme bağlanan mali sorumlulukları bulunan tüm tutuklu ve hükümlüler işyurdu gelirlerinin en azından %50’sini bu borçları karşılamak için kullanmak zorunda olup geri kalan miktar tutuklu veya hükümlünün tasarrufunda kalabilmektedir.
VI. Hükümlü ve Tutukluların İşyurdu Faaliyetleri
Federal Ceza İnfaz Kurumları İşyurtları Kurumu tarafından istihdam edilemeyen tutuklu ve hükümlülere ceza infaz kurumunda başka görevler verilmektedir.  Ancak  İşyurtları Kurumunda çalışan hükümlülerin, ücretlerinin daha yüksek olması ayrıca tutuklu ve hükümlülerin bir meslek öğrenmesine imkân tanıması nedenleri daha çok tercih edilmektedir.
Hem kurum içerisinde yürütülen çalışmalar hem de işyurdu çalışmaları, tutuklu ve hükümlülere dakiklik, bir işi doğru yapmanın önemi, yöneticilerin talimatlarının takip edilmesi gibi “beceriler” kazandırmaktadır. Ayrıca, her iki çalışma alanı tutuklu ve hükümlülerin boş zamanlarını azaltarak kurumsal düzene katkıda bulunabilmektedir.
2001 ve 2010 yılları arasında, Federal Ceza İnfaz Kurumları İşyurtları Kurumu tarafından istihdam edilen tutuklu ve hükümlülerin sayısı en yüksek seviyeye ulaşmış, 2007’de yaklaşık 23.200 ile en düşük seviyeye inmiştir. Ancak, işyurtlarında çalışan tutuklu ve hükümlü sayısı genel olarak 1970’ten bu yana artış göstermişse de, 1980’li yıllardan itibaren bu sayıda düşüş görülmektedir.
Devam edecek