İŞYURDU ÇALIŞMALARIMIZ ARTARAK DEVAM EDİYOR

Tutuklu ve hükümlüler, meslek ve sanatlarının korunup geliştirilmesi veya bir meslek ve sanat öğrenmeleri, bunun yanı sıra çalışma disiplini kazandırılarak tahliye sonrası toplumsal yaşama hazırlanmalarının sağlanması amacıyla, talepleri de gözetilerek işyurtlarında çalıştırılmaktadırlar.

Bu amaç doğrultusunda ülke genelindeki 229 ceza infaz kurumu işyurdu müdürlüğü bünyesinde mobilyadan tekstile, çinicilikten gümüş işlemeciliğine, tarım ve hayvancılıktan inşaat onarım işlerine, ayakkabı üretiminden restoran işletmeciliğine kadar 130’dan fazla değişik iş kolunda 2012 yılında 8.868 tutuklu ve hükümlü tam zamanlı olarak, 27.387 tutuklu ve hükümlü ise kısmi zamanlı olarak çalıştırılmıştır.

İç hukukumuz ve uluslararası hukuka göre bağımsız mahkemelerce özgürlükleri kısıtlanarak ceza infaz kurumlarında barındırılan tutuklu ve hükümlülere dil, din, ırk, renk, cinsiyet ve sosyal statü ayrımı yapılmaksızın ihtiyaçlar ve imkanlar ölçüsünde çalışma fırsatı sağlanmaktadır. Ancak çalışma ve Sosyal Güvenlik mevzuatı gereği çalışma hayatı için ikamet izni ile yabancı kimlik numarası bulundurulması zorunluluğu nedeniyle Mayıs 2013’e kadar bu fırsattan yararlandırılamayan 2301 yabancı uyruklu tutuklu ve hükümlülere de ilgili kurumlarla yapılan görüşmeler sonucunda artık işyurdu atölye ve tesisinde çalışma imkanı sağlanmıştır.

Bu doğrultuda, 11/04/2013 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan ve yayımını izleyen 1 yıl sonra yürürlüğe girecek olan “Uluslararası Koruma ve Yabancılar Kanunu”n 26 ncı maddesiyle ceza infaz kurumlarında barındırılan yabancı tutuklu ve hükümlülere ikamet izni şartı aranmaksızın yabancı kimlik numarası verilebileceğinin düzenlendiği, ancak yasanın yürürlük tarihinin bir yıl ertelendiği göz önünde bulundurularak Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin “Bilgi ve belgelerin kuruma verilme usul ve zorunluluk hali” başlıklı 5 inci maddesi gereğince işyurdu faaliyetlerinde çalıştırılan yabancı tutuklu ve hükümlülere ilişkin sosyal sigorta kayıt işlemleri yönünden e-sigorta bildirim yükümlülüğünden muaf tutulması ve anılan yasanın yürürlüğe gireceği tarihe kadar bu kayıtların fiziki ortamda girilerek sigorta sicil numarası verilmesi hükmünün konulması sağlanmış ve kanun yürürlüğe gireceği tarihe kadar da Sosyal Güvenlik Kurumu’yla yapılan resmi yazışmalarda yabancı uyruklu hükümlü ve tutuklulara geçici tescil numarası verilerek sorun çözülmüştür. Hali hazırda 59 yabancı hükümlü, gündelikleri ve sigorta primleri ödenmek suretiyle 2013 Mayıs ayı itibariyle işyurtları atölye ve tesislerinde istihdam edilmeye başlanmıştır.

ÖZEL SEKTÖRLE İŞBİRLİĞİ

Öte yandan hükümlü ve tutukluların meslek ve sanatlarının geliştirilmesi veya bir meslek ve sanat öğrenmelerinin sağlanması, bu sayede tahliye sonrası sosyal hayata ve iş hayatına uyumlarının kolaylaştırılması amacıyla ceza infaz kurumlarındaki işyurdu atölye alanları; yapılan protokoller çerçevesinde özel sektörün kullanımına açılmıştır.

Bu yolla özel sektörün bilgi, beceri, deneyim ve teknolojisinden yararlanılması, ayrıca istihdam edilen hükümlü ve tutuklu sayısının artırılması hedeflenmiştir. Bu çerçevede yapılan işbirlikleri 2013 yılı Eylül ayı itibarıyla 60’a ulaşarak, yaklaşık 1.100 hükümlünün yeniden topluma kazandırılması ile bunlara meslek ve sanat öğretilmesi amacıyla istihdam olanağı sağlanmıştır.

Yapılan bu faaliyetler yoluyla, kamu kaynakları kullanılmadan, özel sektörün sahip olduğu piyasa ve pazar gücü ile karar alma sürecindeki esnekliğe ilişkin avantajlar, Kuruluş Kanununun İşyurtlarına yüklediği görevlerin yerine getirilmesine katkı sağlayan unsurlar olarak değerlendirilmektedir.

Özel sektörle işbirliği kapsamında, ceza infaz kurumlarının fiziki yapıları ile atölye imkânları da dikkate alınarak, kurumların özel şartlarına uygun nitelikteki tüm talepler olumlu karşılanmakta ve yarışma ortamı oluşturulmasına gerek duyulmadan, talep sahipleri ile yapılan protokoller çerçevesinde çalışmalar sürdürülmektedir.

Bugüne kadar yapılan çalışmalarda, gerek firmalardan gerekse de ceza infaz kurumlarımızdan kaynaklanan nedenlere dayalı önemli bir aksaklık yaşanmamış, özel sektörle yapılan bu çalışmaların hükümlülerin meslekî eğitimleri ve topluma kazandırılmalarına önemli katkı sağladığı görülmüştür.