KURUM İÇİ DİYALOG VE BAŞARILI YÖNETİM

Değerli mesai arkadaşlarım,

İnfaz hizmetlerinin gerek ulusal ve gerekse uluslararası mevzuat ile insan haklarını temel alan ilkelerimiz çerçevesinde yürüttüğümüz bir ayı geride bıraktık. Kurumlarımızda yürütülen infaz hizmetlerinin muhatabı olan hükümlü ve tutuklu sayısında yaşanan artış, iaşeden, güvenliğe, barınma imkanlarından eğitim ve iyileştirme faaliyetlerine kadar bir çok alanda çalışmalarımızı etkilemektedir.

Ancak gerek Bakanlığımız’ın gerekse kurumlarımızda özverili bir şekilde çalışan personelimizin ilkeli duruşları sayesinde bu sürecin yönetiminde başarılı olduğumuzu ifade etmek isterim. Bu konuda yaşanan olumsuzluklara rağmen gayretlerini infaz hizmetlerinin yürütülmesine adayan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

İdarecilerimizin, kurum yöneticiliğinin yanında yönettikleri kişilere karşı lider statüsünde olduklarının bilincinde bulunmaları gerekmektedir. Lider, maiyetine kendi idealindeki personelin atanmasını beklemeden, mevcut mesai arkadaşlarının çalışma verimini artırarak, sorun olarak görülen hususları, öncelikle neden ve sonuçları ile birlikte ortaya koyarak, tüm paydaşların katılımı ile çözen kişidir. Kurum yöneticilerimiz, bu anlamda kurumdaki tüm personelimizi anlamalı, sorunları tespit edip, tüm paydaşların katılımı ile çözme cihetine gitmelidir. Süreç yönetiminde sorunsuzluk değil, verimlilik temel ölçüt olmalıdır. Personelin sayısını artırmak değil, iş verimini artırmak büyük önem taşımaktadır. Her ne kadar personel sayımız on yıl öncesine göre bir hayli artmış ve bu anlamda rakamsal çözümler üretilmiş diyebilsek de, burada önemli olan mesai arkadaşlarımızın iş verimini yükseltmektir. Kamu veya özel sektörde, herhangi bir birimin yönetim sürecinde olduğu gibi infaz hizmetlerinin yürütülmesinde de karşılıklı diyalog büyük önem taşımaktadır. Bu diyalog belli bir profesyonellikte ve saygı çerçevesinde yürütüldüğü sürece başarılı bir yönetimden bahsetmek mümkün olacaktır. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile kurulan yapı kurumlarımızda iş akışlarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesini, her önemli kararın kurul şeklinde ve toplantı ortamında alınmasını hedefleyerek ideal bir yönetim sistemi oluşturmuştur. Bu sistem, her konuda kendi inisiyatifi ile hareket eden, yönettiği birimde sorun görmek ve göstermek istemeyen yönetici yerine, karar alma mekanizmalarında sistem gereği paydaş olanlarla birlikte sorunları tespit ederek çözme cihetine giden liderlere ihtiyaç duymaktadır. 

İnfaz hizmetleri, niteliği gereği birçok zorluğu içinde barındıran faaliyetlerdir. Bütün bu zorluklara rağmen gerek personelin gerekse hükümlü ve tutukluların birbiri ile olan ilişkilerinde karşılıklı saygının korunması ile birçok sorun kendiliğinden çözülebilecektir. Bu anlamda önyargılar ve muhataplarımızı dinlemek yerine başkalarının sözü ile muhataplarımızı yargılamak insanların birbirlerine ulaşmalarının, birbirlerini anlamalarının önündeki en büyük engellerdir. Saygının gerçek anlamı ile yaşandığı tüm ortamlarda kişisel ilişkilerin güvenliğinden bahsedilebilecektir. Kurumsal başarıda da en büyük faktör kişiler arasındaki ilişkilerin saygı temeli üzerine oturtulmasındadır diyebiliriz.

Kurumlarımızda yürütülmekte olan eğitim ve iyileştirme faaliyetlerinin kalitesini artırma adına gayretlerimiz tüm hızıyla devam etmektedir. Bu kapsamda kurumlarımızda barındırılmakta olan suça sürüklenmiş çocuklarımızla çalışan personelimizin yürüttükleri faaliyetleri daha verimli çalışabilmeleri, çocukları daha iyi anlayarak onlara olan yaklaşımlarında nasıl başarılı olabileceklerine, yaşanan kimi sorunlardan gerek kendilerinin gerekse çocukların en sağlıklı çıkabilmelerine ilişkin birçok konuyu ve psikososyal servislerimizde çocuklar için hazırlanan müdahale ve destek programlarını içinde barındıran ARDIÇ programımızın yaygınlaştırılması kapsamında yeni eğiticilerimiz eğitimi tamamladı. 2014 yılı sonuna kadar öncelikle müstakil çocuk kurumlarımızda çalışanlar olmak üzere çocuklarla çalışan tüm personelimize bu eğitimi vermeyi hedefliyoruz. 

Yine kurumlarımızda yürütülmekte olan eğitim faaliyetlerimize yeni bir vizyon kazandıracak olan Değerler Eğitimi’ne yönelik öğretmen arkadaşlarımızın eğitimlerini tamamladık. Bu eğitim modeli dünyanın birçok ülkesinde 1970’li yıllardan beri uygulanmakta idi. Ülkemizde de halihazırda uygulanan birçok sosyal kültürel faaliyetin belli bir tema çerçevesinde yürütülmesi ile değerler eğitimine başlanmış olacaktır. Bu eğitimin belirlenen hedefe ulaştırılmasında kurum müdürlerimiz, eğitimden sorumlu ikinci müdürlerimiz, öğretmenlerimiz ve diğer tüm personelimizin koordineli bir şekilde çalışması büyük önem taşımaktadır. Eğitim verilen öğretmenlerimiz için hazırlanan kitabımızda bu çalışmada görev alacak tüm personelimizin rolleri tanımlanmıştır. Değerler eğitiminin ve diğer tüm eğitim ve iyileştirme faaliyetlerinin başarıya ulaşmasında kurum içi fiziki ortamların oluşturulması ve ilgili birimlerin hizmetine sunulması, bilgisayar, projeksiyon cihazı gibi teknik ihtiyaçların zamanında karşılanması büyük önem arz etmektedir. Kurumlarımızda yürütülen tüm eğitim iyileştirme çalışmalarının başarı ile yürütülmesi için bu alanda faaliyet gösteren tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyorum.

Zaman zaman yurt dışındaki ceza infaz sistemleri ile buradaki ceza infaz kurumlarını da inceleme fırsatını bulmaktayım. 06-07 Kasım 2013 tarihlerinde Azerbaycan’a bir ziyaret gerçekleştirerek, bu dost ve kardeş ülke’de ceza infaz sisteminin işleyişi ile ceza infaz kurumlarının bulunduğu durumu da inceleme fırsatımız oldu. Ayrıca, kardeş ülke Azerbaycan ile karşılıklı işbirliği gibi birçok konuda da mutabık kaldık. Azerbaycan ziyaretimizin ardından 27-29 Kasım tarihleri arasında Belçika’da Ceza İnfaz Kurumları Genel Müdürleri toplantısına katıldık. Ceza infaz kurumlarındaki kalabalıklaşmaya çözüm arayışı, denetimli serbestlik uygulamaları, kısa süreli hapis cezalarının infazı ile alternatif ceza ve yaptırımların konu edildiği bu uluslararası toplantıda gördük ki, ceza infaz kurumlarındaki kapasite sorunu bizde olduğu gibi Avrupa ülkelerinin de gündemindeki bir konu. Toplantıda Belçika Adalet Bakanı ile de kısa bir görüşme gerçekleştirdik. Avrupa ülkelerindeki ceza ve tevkifevleri genel müdürleri tarafından Ülkemizdeki çalışmalar ilgiyle izlenmektedir. Belçika ziyaretimizde Beveren’de yapımı süren Kapalı Ceza İnfaz Kurumunu ziyaret ederek incelemelerde bulunduk. Oldukça modern bir görünüme ve işleyiş sistemine sahip olan bu kurumun daha az personel gerektiren bir güvenlik anlayışına sahip olarak tasarlandığını ve inşa edildiğini gördük. Bu kurumun iyileştirme faaliyetlerinde uluslararası bir ölçüt olan kademeli geçiş sistemine hizmet edecek şekilde tasarlanması öne çıkan özelliklerindendi.

Değerli mesai arkadaşlarım, kıymetli okurlar, unutmayınız ki, sorunlar paylaşılmadan, konuşulmadan çözülemez. İnfaz ve iyileştirme faaliyetlerinin başarıya ulaşması kurum içi diyaloğun oluşturulması, sorunların gerek tespitinde gerekse çözüme kavuşturulmasında profesyonel bakış açısı ile kurum içi diyaloğun saygı merkezinde işletilmesi ile mümkün olacaktır. Tüm mesai arkadaşlarıma çalışmalarında başarılar diler, hepinizi saygıyla selamlarım.