2013 YILINDA NELER YAPTIK

Değerli mesai arkadaşlarım, kıymetli okurlar, 

2013 yılını geride bırakırken, umut ve beklentilerle yeni bir yılı karşılamanın heyecanını yaşıyoruz.

Bu ayki yazımda 2013 yılının değerlendirmesini yaparak, gelecekle ilgili düşüncelerimi de sizlerle paylaşmak istiyorum.

Genel Müdürlük olarak, infaz hizmetleri kapsamında, insan kaynaklarından sağlık hizmetlerine, eğitim ve iyileştirme faaliyetlerinden güvenlik tedbirlerine kadar geniş bir yelpazede hizmet sunmamız nedeniyle çok yoğun ve yorucu bir yılı geride bıraktık. Elde ettiğimiz kazanımlar düşünüldüğünde, geçtiğimiz yıl kurumsal olarak büyük başarılara imza attığımızı ifade edebilirim.

2013, gerek ceza infaz kurumları gerekse denetimli serbestlik kurumlarının insan kaynakları açısından güçlendirildiği bir yıl olmuştur. Bu kapsamda, kurumlarımızın personel eksiğinin giderilmesi amacıyla toplam 5.269 personel alımı yapılmıştır. 2014 yılında da personel alımı konusundaki çalışmamız devam etmektedir. İnsan kaynaklarımızın niteliğinin artırılmasına yönelik olarak Denizli Hasan Erbil Personel Eğitim Merkezi hizmete açılmış böylece eğitim merkezlerimizin sayısı 5’e yükselmiştir. İnsan kaynaklarımızın niteliğini artırmak, personelimizin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla 2013 yılında toplam 9.943 personele eğitim verilmiştir. Yine bu amaçla 2014 yılında da en az 14.000 personelin eğitime alınması ile yeni eğitim anlayışına uygun ve gittikçe önem kazanan “uzaktan eğitim” uygulamasına geçilmesi hedeflenmektedir.

Bir yandan modern infaz anlayışına göre tasarlanmış yeni ceza infaz kurumlarının sayısını artırırken, diğer yandan infaz hizmetlerini karşılamakta yetersiz kalan birçok eski kurum da kapatılmıştır. Bu kapsamda inşaatı tamamlanan 10 ceza infaz kurumu hizmete girerken, 20 eski tip ceza infaz kurumu da kapatılmıştır. Halihazırda 80 ceza infaz kurumu inşaatı devam etmekte olup, bunlardan 53’ünün inşasının 2014 yılı içinde tamamlanması plânlanmaktadır. Böylelikle, hem infaz ve iyileştirme ihtiyacımıza cevap verecek yeni kurumlara kavuşulmuş hem de çocuk ve kadınlara hizmet verecek müstakil kurumların sayısı artmış olacaktır.  Ayrıca, ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik kurumlarına 359 araç tahsis edilmiştir.

2013, eğitim ve iyileştirme faaliyetleri açısından da çok verimli bir yıl olmuştur. Aile eğitimi ve değerler eğitimi programları geliştirilerek kurumlarımızda uygulanmaya başlanmıştır. Bu kapsamda tüm kurumlarımızda öğretmen, psikolog ve sosyal çalışmacı olarak görev yapan toplam 1.645 uzman personele eğitim verilmiştir. Böylece, hükümlü ve tutuklular ile kurum personelinin aile eğitiminden yararlanmalarına imkân sağlanmıştır. Değerler eğitimi programı ile de kurumlarımızda yürütülen sosyal kültürel faaliyetler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığında yürütülen değerler eğitimi çalışmalarıyla uyumlu hale getirilmiştir.

2013’ün Genel Müdürlüğümüz tarafından uygulanmakta olan uluslararası projeler ile ilgili olarak önemli çalışmaların yapıldığı bir yıl olduğunu söyleyebiliriz. Bu süre içinde “Çocuklar İçin Adalet Projesi” ile çocuk adalet sistemimizde eksikliğini hissettiğimiz birçok alana yönelik çalışmalar yürütülürken, diğer yandan kurumlarımızda bulunan suça sürüklenmiş çocuk hükümlü ve tutuklulara yönelik olarak “Bireyselleştirilmiş İyileştirme Sistemi”nin hayata geçirilebilmesinde büyük mesafe alınmıştır. Proje ile bireyselleştirilmiş iyileştirme sistemi, etkin bir şartla tahliye sistemi ve 26 adliyede çocuk görüşme odası oluşturulması hedeflenmektedir.

Diğer taraftan, çocuk ceza infaz kurumlarımızda görev yapan personelin psiko-sosyal ve yönetim becerilerinin artırılması amacıyla geliştirilen ARDIÇ programının revize edilerek daha etkin hale gelmesi sağlanacaktır.

2013 yılında Genel Müdürlüğümüz tarafından “İnfaz Hizmetlerinin İyileştirmesi Projesi” ve “Akıl Sağlığı ve Madde Bağımlılığı Tedavi Hizmetlerinin İyileştirilmesi Projesi” uygulanmaya başlanmış, bu projeler kapsamında önemli çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

“İnfaz Hizmetlerinin İyileştirmesi Projesi” ile kurumlarda görevli tüm personelin görev tanımları ve mesleki standartları belirlenmesi, hükümlülerin suç durumlarına göre sınıflandırılacağı bir sistem geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, ülkemizde 30 merkezde uzaktan eğitim sınıfları oluşturularak bu sisteme uygun eğitim müfredatı geliştirilmesi hedeflenmektedir.

“Ceza İnfaz Kurumlarında Akıl Sağlığı ve Madde Bağımlılığı Tedavi Hizmetlerinin İyileştirilmesi Projesi” ile de ceza infaz kurumlarında ruhsal sorunların erken dönemde tanınması amacıyla bir erken tanı ve değerlendirme sisteminin kurulması, ruh sağlığı ve bağımlılık müdahale programı ve yaklaşım modellerinin oluşturulması, bu konuda verilecek eğitimlerle personelin farkındalığının artırılması plânlanmaktadır.

Denetimli serbestlik hizmetleri açısından 2013’ün değişim ve yeni atılımların gerçekleştiği yıl olduğunu ifade edebiliriz. Bu süreçte, Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği’nde önemli değişiklikler yapılmıştır. Denetimli serbestlik müdür ve müdür yardımcılığı sistemi hayata geçirilerek, toplam 586 personelin ataması yapılmıştır. Denetimli serbestlik müdürlüklerinde iyileştirme hizmetlerini yürüten uzmanlara yönelik olarak kapsamlı eğitimler verilmiştir. Ceza infaz kurumlarından koşullu salıverilen hükümlülerin cezalarının kalan kısmını denetimli serbestlik altında tamamlamaları nedeniyle koşullu salıverilmelerine esas olmak üzere iyi halliliğin ve diğer hususların tespitine olanak verecek etkin bir ölçme ve değerlendirme sisteminin oluşturulmasına yönelik önemli çalışmalar yapılmıştır.

2013’ü mevzuat çalışmalarımız açısından da yoğun bir yıl olarak geride bıraktık. Bu dönemde, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunu’nda yapılan değişiklik üzerine hazırlanan “Hükümlü ve Tutukluların Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik” yürürlüğe girmiş, böylelikle ödül sistemi infaz sistemine kazandırılmıştır. Bu dönemde Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği değiştirilerek Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı, denetimli serbestlik müdürlükleri, denetimli serbestlik danışma kurulu ile koruma kurullarının teşkilat, görev, yetki, çalışma, toplantı usul ve esasları yeniden düzenlenmiştir. Ayrıca, “Denetimli Serbestlik Müdür ve Müdür Yardımcılığına Atama Yönetmeliği” çıkarılarak, denetimli serbestlik müdür yardımcılığı giriş sınavının usul ve esasları ile müdür ve müdür yardımcısı olarak atanacaklarda aranacak nitelikler belirlenmiştir. Mevzuat konusunda, burada yer veremediğimiz çok sayıda çalışma da gerçekleştirilmiştir.

Şunu belirtmek isterim ki, amaç ve hedeflerimize ulaşabilmek için yeterli bütçe imkânlarının sağlanması yadsınamaz bir gerçektir. Bu bağlamda da, 2014 yılı bütçesi, 2013 bütçesine göre 266.629.000 TL artarak, 2.363.361.500 TL olmuştur.

Şüphesiz ki; her çalışmanın, sistemin ya da projenin başarısı insan unsuru ile ilgilidir. Çalışanlarının inanmadığı, uğruna fedakarlık yapmaya değer bulmadığı, herşeyden önemlisi emeğini ve bilgisini esirgediği hiçbir sistemin başarılı olma şansı yoktur. 2014 Yılına Ceza ve Tevkifeveri Personeli olarak umutsuzlukların umuda ve beklentiye dönüştüğü, her pozisyonda görev yapan personelin, motivasyon, bilgi ve anlayış olarak kendisini yenilediği, çağın gereği olan bir infaz anlayışının içerisindeki rolünü en başarılı şekilde icra etme azmini tazelediği bir yıl olması ümidiyle giriyoruz. Büyük Ceza ve Tevkifevleri ailesi olarak, başarıların gururunu omuz omuza ve hep beraber doyasıya yaşayacağımız, olumsuzlukların tekrarlanmayacağı, sağlık ve huzur içerisinde geçireceğimiz bir yıl temenni ediyorum.