KURUL VE KOMİSYON KARARLARI

Ceza infaz kurumları ve işyurtları; infaz, eğitim, psiko sosyal faaliyetler ve işyurdu çalışmaları gibi farklı idari işlemleri yerine getirirken, kurumlarda kolektif bir yönetim anlayışı benimsendiği için, bu faaliyetler kurum müdürlerinin başkanlığındaki kurullar eliyle yürütülmekte, Genel Bütçe ve özel bütçeden yapılan harcamalar ise komisyonlar marifetiyle yerine getirilmektedir.

Bu tespit de göstermektedir ki alınacak kararlar sırasında ortak bir aklın ürünü olan uygulamaların hayata geçirilmesinde yarar görülmektedir.

Öncelikli olarak ceza infaz kurumları ve işyurtlarında oluşturulan kurul ve komisyonları bir kez daha hatırlatacak olursak;

Ceza infaz kurumları ve işyurtlarındaki kurulların, Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük'ün 34 ila 37 nci maddelerinde belirtildiği üzere;  İdare ve Gözlem Kurulu, İşyurdu Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Eğitim Kurulu,

İhale işlemleriyle ilgili oluşturulan komisyonların ise; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 6 nci maddesi ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 13 üncü maddesinde belirtilen "İhale Komisyonları" ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 11 inci maddesi ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 91 inci maddesinde düzenlenen "muayene ve kabul komisyonları".

olduğu görülmektedir.

Bu açıklamalardan sonra, kurul ve komisyonlarla ilgili olarak asıl dikkate alınması istenilen hususun, kurul ve komisyonların aldıkları kararların içerik olarak tartışmaya neden olmayacak açıklıkta olması konusudur. Çünkü; Bu kararlar, doğurduğu sonuçlar itibarıyla hükümlü ve tutukluların infazını etkilediği gibi kurumlardaki yaşam koşulları yanında haklarının kullanımını da  kısıtlamakta olduğundan, kararların gerekçeleri büyük önem taşımaktadır.

Bu durum, ihale işlemleriyle ilgili kararlarda da aynı hassasiyetle değerlendirilmelidir.

Bilindiği üzere, idarenin tüm işlemlerinin yargı denetimine açık olması, ihale işlemlerine yönelik olarak da gerek Kamu İhale Kurumu'na, gerekse yargı yoluna başvurulabilmesi, kurul ve komisyon kararlarının içeriğine büyük önem verilmesini zorunlu kılmaktadır. Ayrıca; kurul veya komisyonlar vermiş oldukları kararlar nedeniyle doğacak olumsuz bir durumda uğranılacak zararın tazmininde adli ve idari yönden sorumlu olacaklarını da unutmamalıdırlar.

Burada anlatılmak istenileni daha açık bir ifadeyle ortaya koyabilmek için, kurul ve komisyonların bazı görevlerini örnek göstermek suretiyle açıklamada bulunacak olursak;

1-İdare ve gözlem kurulları;
-Hükümlülerin kurumlara kabullerinden sonra kalacakları odaları belirlerken,
-Kurumlarda kalmakta olan hükümlüleri gruplandırırken,
-Hükümlülerin kalmakta oldukları odaları değiştirirken,
-Hükümlülerin iyileştirme programlarına uyumunu ve sonuçlarını değerlendirirken,
-İç hizmetlerinde çalıştırılacak hükümlüleri belirlerken,
-Telefon görüşmeleri ile radyo, televizyon yayınları ve internet olanaklarından yararlanma hakkını kısıtlarken,
-Açık kurumlar ile eğitimevlerinde bulunan hükümlülerin kurum dışındaki faaliyetlere katılımlarına izin verirken,
-Açık kurumlarda ve eğitimevlerinde kalan hükümlülerin, oda ve eklentilerinde bulundurabilecekleri eşyaların cinsleri ve miktarlarını belirlerken,
-Koşullu salıvermeye ve uygulanacak infaz rejimine esas teşkil edecek iyi hâl kararını alırken,

2 -İşyurdu yönetim kurulları;
-Hükümlülerin iyileştirme programları çerçevesinde çalıştırılmalarını sağlarken,
-Kurumda üretilip satışa arz edilen ürünlerin satış fiyatını belirlerken,
-İşyurdunda fazla çalışma yapılmasına ilişkin önerileri karara bağlarken,

3 -Disiplin kurulları;
-Hükümlü ve tutukluları ödüllendirirken,
-Uyarma, kınama ve bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma cezaları dışında kalan disiplin cezalarını verirken,
-İyi hâlin tespitine esas oluşturacak görüş bildirirken,
-Disiplin cezalarını kaldırırken,
-Hükümlülere gelen veya hükümlüler tarafından gönderilen mektup, telgraf ve faks iletilerinden mektup okuma komisyonu tarafından sakıncalı olduğu değerlendirilenlerin, ilgililerine verilip verilmemesine karar verirken,

4 -Eğitim kurulları;
-Kurumda uygulanacak eğitim ve iyileştirme programlarının esaslarını belirlerken,
-Eğitim ve iyileştirme programlarının işleyişini ve sonuçlarını değerlendirirken,    -Hükümlülerin eğitim giderlerinin karşılanması için çalışmaları plânlarken,
-Hükümlü hakkında bilgi sahibi olması gerekli ya da yararlı görülen kişi, kurum ya da kuruluşları, özel hayata saygı, gizlilik ve etik kurallarına uygun biçimde bilgilendirirken,
-Kurum kitaplık veya kütüphanesine satın alma, bağış ya da ödünç alma gibi yollarla kazandırılacak yayınların tespitini yaparken,
-Kuruma gelen kitabın, kitaplık ya da kütüphaneye kabulüne karar verirken,
-Kuruma gelen her türlü yayının, kurum güvenliğini tehlikeye düşüren veya müstehcen haber, yazı, fotoğraf ve yorumları kapsayan nitelikte olup olmadığını belirlerken,

alınan kararlarda mutlaka şu hususlara dikkat edilmelidir.
1-Kurullar toplanarak karar almalı, bu şekilde alınmamış kararlar imzalanmamalıdır.
2-Kararların gerekçeleri açık bir dille yazılmalıdır.
3-Her karar ayrı bir işlemi ifade ettiğinden, aynı ifadeleri taşıyan matbu kararlar alınmasından kaçınılmalıdır.
4-Mahiyetleri itibariyle toplu veya bireysel düzenleme getiren kararlardaki belirginlik  çok net olarak ortaya konulmalıdır.  
5-Birden fazla kişiyi ilgilendiren kararlarda, en ufak farklılık gösteren kişi ile ilgili karar ayrılmalıdır.
6-Kararların gerekçesi mevzuatta dayanmalı, keyfi gerekçeler yaratılmamalıdır.
7-Aynı olayla ilgili farklı kararlar verilmemeli, kararlarda bir istikrar olmalıdır.
8-Kurullar karar almaları gereken durumlarda görevlerini ihmal etmemeli, karar alınmadan uygulamada bulunulmasına meydan verilmemelidir.
9-Karara katılmayan üyeler, katılmama gerekçesini yazarak kararları imzalamalıdırlar.
10-Kararlar hükümlü ve tutukluya tebliğ edilmeli ve itiraz yolları gösterilmelidir.
Ayrıca;

İhale işlemleriyle ilgili düzenlenen komisyon kararları sırasında da 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri ile bu kanunlara dayanılarak çıkarılmış ilgili mevzuat dikkate alınarak işlem yapılmasında yarar bulunmaktadır.