İŞYURTLARI DAİRE BAŞKANLIĞI

1- İşyurtları Kurumu Nedir?

4301 sayılı Kanun ile oluşturulan İşyurtları Kurumu, Adalet Bakanlığının bağlı bir kuruluşudur. Organları Yüksek Kurul, Daire Başkanlığı ve İşyurtlarıdır. Kuruluş Kanununda Kurumun amacı, statüsü, teşkilatlanma tarzı ve görevleri açıklanmıştır.

4301 sayılı İşyurtları Kurumunun Kuruluş ve İdaresine İlişkin Kanun, İşyurtları Kurumunun bağlı bir kuruluş olduğunu zikretmektedir.

“Bağlı Kuruluş” kavramı 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinde açıklanmıştır. Buna göre bağlı kuruluş “ Bakanlığın hizmet ve görev alanına giren ana hizmetleri yürütmek üzere, bakanlığa bağlı olarak, özel kanunla kurulan özel bütçeli” kuruluşlardır.

İşyurtları Kurumu kurulduğu 1997 yılından itibaren 4301 sayılı Kanun ile “ Adalet Bakanlığına bağlı, belirli bir kamu hizmetini yürütmek üzere kurulan, gelir tahsis edilen ve bu gelirden harcama yetkisi verilen, kuruluş ve çalışma esasları özel kanunla düzenlenen” bir kamu idaresi olarak faaliyet göstermektedir.

4301 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde “Hükümlü ve tutukluların meslek ve sanatlarının korunup geliştirilmesi veya bir meslek ve sanat öğrenmeleri amacına yönelik olarak çalışmalarını sağlamak üzere; işyurtları açmak ve bunların bütün mali ve idari işlerini bir merkezden düzenlemek ve yönetmek amacıyla Adalet Bakanlığına bağlı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu kurulmuştur.” denilmek suretiyle kuruluş amacı açıklanmıştır.

Kuruluş amacında belirtilen “işyurtları” kavramı ise 4301 sayılı Kanunun 6 ıncı maddesinde “işyurtları, hükümlü ve tutukluların meslek ve sanatlarını koruyup geliştirmek veya bunlara bir meslek ve sanat öğretmek, bu suretle üretilen ekonomik değerleri pazarlamak için ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerdir.” şeklinde tarif edilmiştir.

4301 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunun Kuruluş ve İdaresine İlişkin Kanunun 17 inci maddesi, "kanunlarda geçen “ mütedavil sermayeli iş gören cezaevleri ile ıslahevleri ” ve “ceza ve ıslahevleri atölyeleri” ibareleri “ İşyurtları Kurumu ve işyurtları” olarak değiştirilmiştir" hükmünü taşımaktadır.

İşyurtları Kurumunun sermaye kaynakları 4301 sayılı Kanunun 7 inci maddesinde sayılmıştır. Bunlar;

a) İşyurtları faaliyetlerinden elde edilen gelir ve k â rlar,

b) 30.06.1934 tarihli ve 2548 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre tahsil edilen harçlar ile 2 inci maddesine göre alınacak yiyecek bedelleri,

c) 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (1),(2) ve (3) sayılı tarifelere göre alınan yargı ve noter harçlarının ilgili yıl bütçesi gelir tahmini tutarının %35'ine tekabül eden miktarda İşyurtları Kurumuna aktarılmak üzere Adalet Bakanlığı bütçesine konulacak ödenek,

d) Ceza infaz kurumları ve tutukevleri ile işyurtlarının demirbaşına kayıtlı olup hizmet dışı bırakılan eşya ve araçlarla yemek ve ekmek artıklarının satışından elde edilen gelirler,

e) Bağış ve yardımlar,

f) Faiz ve sair gelirler.

İşyurtları Kurumu bütçesinden, İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulunca belirlenen miktar ve esaslar dahilinde; Kurumun hizmet ve çalışmalarının yürütülmesiyle ilgili her türlü döşeme, demirbaş, makine, teçhizat, kara, hava ve deniz taşıtları alımı, bakımı, onarımı, işletilmesi ve diğer tüm giderleri ile Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlarının bina alım, inşa, onarım, demirbaş, araç,gereç, ve sair her türlü ihtiyaçları için harcama yapılabilir. Harcanmayan kısımlar, İşyurtları Kurumunun ertesi yıl bütçesine devredilir. Şu kadar ki, ceza ve infaz kurumları ve tutukevlerinin ihtiyacı için ayrılacak tutar, işyurtları özgelirlerinin %90'ından az olamaz.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile getirilen düzenlemede de İşyurtları Kurumunun, merkezi yönetim kapsamındaki, özel bütçeli bir kamu idaresi olduğu tekrarlanmıştır.

2- Yargı Kararları ; 

Kurumumuzun işleyiş ve görevlerine ilişkin olarak meydana gelen çeşitli uyuşmalıklar karşısında yargı mercilerince verilen ve kesinleşen kararları;

1-Hukuk davalarında karşı taraf kamu kurumu olduğu takdirde ihtilafların 3533 sayılı yasaya tabi olarak, hakem usulüne göre çözümleneceği mahkeme ve Yargıtay kararlarıyla istikrar kazanmıştır.

2-Adalet Bakanlığına ve Kurumumuza tahsis edilen hazine arazilerinden Maliye Bakanlığınca tahsis kaldırılmadığı sürece kira veya ecrimisil adı altında herhangi bir alacak talep edilemeyeceği mahkeme ve Yargıtay kararlarıyla kabul görmüştür.

3-İşyurtlarınca ceza infaz kurumları içinde ve dışında (adliye, çay ocağı vs.) kurum iş koluna bağlı olarak çalıştırılan hükümlü ve tutuklular için kısa vadeli prim ödemesi gerektiği mahkeme ve Yargıtay kararıyla uygun görülmüştür.

4-İşyurtlarında imal edilip piyasa fiyatlarından daha ucuza satılan unlu mamullerin haksız rekabete konu olamayacağı mahkeme ve Yargıtay kararıyla istikrar kazanmıştır.

5-Kurumumuzun 492 sayılı Harçlar Kanununun 13 j maddesi gereğince harçtan muaf olduğu mahkeme kararıyla belirlenmiştir.

6-İşyurtları Kurumu 4301 sayılı yasanın gerekçesinde de belirlendiği gibi Adalet Bakanlığına bağlı özel bütçeli tüzel kişiliği olan bir kuruluştur.

şeklindedir.