Sağlık Hizmetleri

TEDAVİ NEDENİYLE NAKİLLER

a- Tedavi nedeni ile hastaneye sevk;

5275 sayılı yasanın 57/1, 2 ve 3. fıkraları uyarınca, hastaneye sevki zorunlu görülen hükümlü, bulunduğu yere en yakın tam teşekküllü Devlet veya üniversite hastanesinin hükümlü koğuşuna yatırılır. Bu hastanelere gönderilen hükümlülerin başka yerlerdeki hastanelere sevki, sağlık kurulu raporuyla, acil ve yaşamsal tehlikesi bulunması halinde, varsa biri hastalığın uzmanı olmak üzere iki uzman hekim tarafından verilip, başhekim tarafından onaylanan ve hastalığın sebebi, tedavinin hangi sebeple bulunduğu hastanede gerçekleştirilemediği, hastaya nerede ve ne tür bir tedavi gerektiğini açıkça belirten bir raporla mümkündür. Bu durumda da en yakın ve hükümlü koğuşu bulunan Devlet veya üniversite hastaneleri tercih edilir. Hükümlünün bu hastanelerde kontrol ve tedavisinin devam edip etmeyeceğinin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi gerekir;aksi halde hükümlü ait olduğu kuruma iade edilir.

b- Tedavi nedeni ile nakil;

5275 sayılı yasanın 57/5. fıkrası uyarınca, hükümlü/tutuklunun sağlık nedeniyle başka kuruma naklinin kurum idaresince talep edilmesi veya hükümlü/ tutuklunun kendi talebi halinde, sağlık nedenleriyle bulunduğu kurumda kalmasının uygun olmadığı, kurum hekiminin önerisi ve en üst amirinin isteği üzerine alınacak sağlık kurulu raporuyla belirlendiği takdirde, cezasının infazı ve en yakın sağlık kuruluşunda tedavisinin yapılabilmesi amacı ile başka ceza infaz kurumuna nakledilir.

Yukarıda belirtilen hallerde sevk ve nakiller 18.06.2012 tarihli ve 151 sayılı Genelgenin 9 uncu maddesi çerçevesinde sevk işlemleri yapılmaktadır.

Mahkeme ya da Cumhuriyet başsavcılığı kararı gereğince veya Anayasa'nın 104 üncü maddesinin (b) bendinde belirtilen cezasının hafifletilmesi veya kaldırılması talepleri üzerine rapor veya gözlem altına alınmaları için Adli Tıp Kurumu, ruh sağlığı hastaneleri ve resmi sağlık kuruluşlarına gönderilecek hükümlü ve tutukluların sevkleri için Bakanlıktan izin istenmeyip gereğinin takdir ve ifasını Cumhuriyet başsavcılıkları yapmaktadır.

Resimler için tıklayınız...