SIK SORULAN SORULAR

Yanıt:

13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 94'üncü maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişlik uyarınca, İkinci derece dahil kan veya kayın hısımlarından birinin ya da eşinin ölümü nedeniyle cenazesine katılması için yol süresi dışında iki güne kadar; ana, baba, eş, kardeş, çocuk ile eşin anne veya babasından birinin yaşamsal tehlike oluşturacak önemli ve ağır hastalık hâllerinin bulunduğunun sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi durumunda tutukluya, soruşturmanın veya kovuşturmanın selameti ve güvenlik bakımından sakınca oluşturmaması koşuluyla, soruşturma evresinde soruşturmayı yapan Cumhuriyet savcısı, kovuşturma evresinde kovuşturmayı yürüten hâkim veya mahkeme tarafından, dış güvenlik görevlisinin refakatinde yol süresi dışında, bunlardan her biri için bir defaya mahsus olmak üzere hasta ziyareti amacıyla bir güne kadar izin verilir.

 1. İzleme Kurullarının oluşturulmasının amacı nedir ?

  Yanıt:

  Ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle belirlenen ilkeler çerçevesinde ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin yönetim, işleyiş ve uygulamalarını yerinde görmek, incelemek, bilgi almak ve tespitlerini rapor haline getirerek yetkili ve ilgili mercilere sunmak.

 2. İzleme Kurulları üyeleri kaç kişiden oluşur? üyelik Süresi ne kadardır?

  Yanıt:

  İzleme kurulu, başkanla birlikte beş asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Asıl üyelerden en az birinin kadınlardan seçilmesi zorunludur. üyeler dört yıl için seçilir. Süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir.

 3. İzleme Kurulları üyeliğine seçilbilmek için aranan şartlar nelerdir?

  Yanıt:

  657 sayılı Devlet Memurları Kanununda öngörülen genel şartları taşımak.
  Otuzbeş yaşını doldurmuş olmak.
  Tıp, eczacılık, hukuk, kamu yönetimi, sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmetler, eğitim bilimleri ve benzeri alanlarda en az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak ve mesleği ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarında ya da özel sektörde en az on yıl çalışmış bulunmak.
  Kişisel nitelikleri ile çevresinde dürüst, güvenilir ve ahlaklı olarak tanınmış olmak.
  Herhangi bir siyasî partinin merkez, il veya ilçe teşkilâtlarında görevli bulunmamak.

 4. İzleme Kurullarının Görevleri nelerdir?

  Yanıt:

  Ceza infaz kurumları ve tutukevlerindeki infaz ve ıslah uygulamalarına ilişkin işlem ve faaliyetleri yerinde görmek, incelemek, yönetici ve görevlilerden bilgi almak, hükümlü ve tutukluları dinlemek.
  Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde infaz ve ıslah, hükümlü ve tutukluların sağlık ve yaşam koşulları, iç güvenlik, sevk ve nakil işlemleri ile ilgili olarak gördükleri aksaklık ve eksiklikleri yetkili mercilere bildirmek.
  Ceza infaz kurumları ve tutukevleri ile ilgili tespitlerini ve aldıkları bilgileri değerlendirerek en az dört ayda bir rapor düzenlemek, raporun bir örneğini Adalet Bakanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığına, izleme kurulunun bulunduğu yargı çevresindeki Cumhuriyet başsavcılığına ve görev alanına giren bir şikâyet konusu bulunduğu takdirde infaz hâkimliğine göndermek.
  Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

 5. Ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutukluların tedavileri nasıl yapılır?

  Yanıt:

  Ceza infaz kurumuna ilk kez alınan hükümlü ve tutuklunun, kabul odasında geçen sürede, tıbbi gizliliğe uygun olarak, kendisinin ve çevresindekilerin ruhsal ve bedensel iyiliği için, sağlık bilgileri kaydedilmektedir.
  Kurumun sağlık koşullarının düzenlenmesi kurumda görevli hekim tarafından yapılmaktadır. Hükümlü ve tutukluların, beden ve ruh sağlığının korunması, hastalıklarının tanısı için, ilk muayene ve tedavi hizmetleri kurumda verilmekte; ileri tetkik, tedavi ve rehabilitasyon gerekenler devlet hastanelerine, daha ileri sağlık hizmeti gerekenler ise üniversite hastanelerine sevk edilmekte; tüm muayene ve tedavi sonuçları kişinin sağlık dosyasına kaydedilmektedir.
  Hastaneye sevk edilen hükümlü ve tutuklulardan hastanede yatarak tedavi görmesi uzman hekim tarafından gerekli görülenler, hastanelerin mahkum koğuşuna alınarak tedavi ve takibi burada sürdürülmektedir.

 6. Ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutukluların tedavi giderleri kim tarafından karşılanır?

  Yanıt:

  Yasa gereği gerekli olan her türlü muayene ve tedavi, devletin teminatı altında ve ücretsizdir.

 7. Ceza infaz kurumlarında hangi durumlarda hükümlü/tutuklunun tedavi nedeniyle nakli gerçekleştirilir?

  Yanıt:

  Hastalığı nedeniyle devlet veya üniversite hastanelerinin ilgili bölümlerine sevk edilen hükümlü veya tutuklunun yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda sağlık kurulu raporu ile mahkumun bulunduğu ilde mevcut tedavisinin veya bakımının yapılamayacağı belirtilirse; kişi tedavisinin ve bakımının yapılabileceği en yakın devlet veya üniversite hastanesinin bulunduğu il ceza infaz kurumuna nakil edilir.

 8. Hastalık nedeniyle cezasının ertelenmesi hangi şartlarda yerine getirilir?

  Yanıt:

  5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun'da, 6411 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunun 3 üncü maddesi ile ağır hasta hükümlü ve tutuklar hakkında düzenlemeler getirilmesi ve bu düzenlemeler ile ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyen ve toplum güvenliği bakımından tehlike oluşturmayacağı belirlenenlerin cezalarının infazının iyileşinceye kadar geri bırakılması düzenlenmiştir. Ceza tehiri işlemleri mevzuat doğrultusunda ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları takdirinde bulunmaktadır.

 9. Genel müdürlüğünüze, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamındaki başvurular nereye ve nasıl yapılmaktadır?

  Yanıt:

  Şahısların Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yaptıkları başvurularını Adalet Bakanlığı internet sitesi sayfası içerisinde bulunan ( www.adalet.gov.tr) Bilgi Edinme Başvurusu başlığı altındaki sayfadan yapmaları gerekmektedir. İlgili mevzuat gereği Genel müdürlüğümüze doğrudan bilgi edinme başvurusu yapılamamaktadır.

 10. Bilgi edinme başvuruma kaç günde cevap alabilirim. Kanuni süre ne kadardır?

  Yanıt:

  Kurum ve kuruluşlar, başvuru ile istenen bilgi belgeye erişimi onbeş iş günü içinde sağlarlar. Ancak istenen bilgi ve belgenin, başvurulan kurum ve kuruluş içindeki başka bir birimden sağlanması; başvuru ile ilgili olarak bir başka kurum ve kuruluşun görüşünün alınmasının gerekmesi veya başvuru içeriğinin birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi durumlarında bilgi veya belgeye erişim otuz iş günü içinde sağlanır. Bu durumda, sürenin uzatılması ve bunun gerekçesi başvuru sahibine yazılı olarak ve onbeş iş günlük sürenin bitiminden önce bildirilir.

 11. Bilgi edinme başvurum reddedilir veya farklı sebeplerle istenen bilgi verilmez ise ne yapabilirim?

  Yanıt:

  Bilgi edinme istemi reddedilen veya olumsuz cevap verilen başvuru sahibi, yargı yoluna başvurmadan önce kararın tebliğinden itibaren onbeş gün içerisinde Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu'na itiraz edebilir. Kurul, bu konudaki kararını otuz iş günü içinde verir.