SIK SORULAN SORULAR

 1. Denetimli Serbestlik Nedir? Denetimli serbestlik ne iş yapar?

  Yanıt:

  Denetimli serbestlik; şüpheli, sanık veya hükümlünün toplum içinde denetim ve takibinin yapıldığı, iyileştirilmesi ve topluma kazandırılması için ihtiyaç duyulan her türlü hizmet, program ve kaynakların sağlandığı bir ceza ve infaz sistemidir. Denetimli serbestlik, hükümlülerin suç işlemesine neden olan etkenlerin değerlendirilerek tekrar suç işlemelerinin önlenmesine, ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlülerin toplum içinde denetim ve takibinin yapılmasına, eski hükümlü ve suç mağdurlarına yardımcı olunmasına ve bu yollarla toplumun korunmasına hizmet eder.
 2. Hapse girilmeden infaz edilen denetimli serbestlik kararları hangileridir?

  Yanıt:

  Mahkeme veya savcılık tarafından hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 50’nci maddesi kapsamında verilen kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar, 51’nci maddesi kapsamında verilen hapis cezasının ertelenmesi kararları ve 191’nci maddesi kapsamında tedavi ve denetimli serbestlik kararı; Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunu’nun 106’ncı maddesinin üçüncü fıkrası gereğince kamuya yararlı bir işte çalıştırma kararı ve 110’ncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince verilen hapis cezasının konutta yerine getirilmesi kararı; Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231’inci maddesinin sekizinci fıkrası maddesi gereğince verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesi ve mahkeme veya savcılık tarafından yüklenen yükümlülüklere uyulması halinde verilen ceza hapse girmeden toplum içinde infaz olunur.
 3. Denetimli serbestlik ile ilgili soru ve sorunlar konusunda nasıl destek alınabilir?

  Yanıt:

  Denetimli serbestlik ile ilgili yaşanılan her türlü sorunda, ikametgahın bağlı bulunduğu yer Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne başvurulması ya da telefonla aranması halinde soru ve sorunlar hakkında bilgi verilir.
 4. Denetimli Serbestlikte yükümlülüklere ve kurallara uyulmadığında ne olur?

  Yanıt:

  Denetimli serbestlik kararının infazı sırasında mahkemenin hakkınızda belirlediği yükümlülüğün gereklerini yerine getirilmemesi, yükümlüye tebliğ edilen kural ve yükümlülüklere uymamakta ısrar edilmesi halinde kararın türüne göre yükümlü hakkında cezasının kısmen veya tamamen ceza infaz kurumunda çektirilmesine karar verilebilir.
 5. Denetimli serbestlik Tedbiri Uygulanarak Çektirilmesine Karar Verilen Cezanın (CGTİHK 105/A) İnfazı İçin Hangi Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne başvurulması gerekir?

  Yanıt:

  Hükümlünün ceza infaz kurumundan çıktıktan sonra üç gün içerisinde, talebinde belirttiği Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne müracaat etmesi gerekir.
 6. Denetimli Serbestlik Müdürlükleri idari yönden nereye bağlıdır?

  Yanıt:

  Denetimli serbestlik müdürlükleri idari yönden Adli Yargı Adalet Komisyonunun bulunduğu yerdeki Cumhuriyet Başsavcılığına bağlıdır.
 7. Denetimli serbestlik müdürlüğü tarafından yapılan işlem ve eylemlere karşı itiraz ve şikayet usulü nasıldır?

  Yanıt:

  Yükümlüler ile kanuni temsilcileri, infaz hizmetlerinin yürütülmesi sırasında müdürlükçe hazırlanan denetim planları ve raporları ile müdürlükçe yapılan uyarılar gibi işlem ve eylemlerin kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri ile genelgelere aykırı olduğu gerekçesiyle müdürlüğe itirazda ya da infaz hâkimliğine şikâyette bulunabilirler. Yükümlü, hakkındaki işlem ve eylemleri öğrendiği tarihten itibaren on beş gün, her halde işlem ve eylemlerin yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içinde şikâyet yoluyla infaz hâkimliğine başvurabilir. Şikâyet, dilekçe ile doğrudan infaz hâkimliğine yapılabileceği gibi; Cumhuriyet başsavcılığı veya denetimli serbestlik müdürlüğü aracılığıyla da yapılabilir.
 8. Cezanın konutta infazı nedir? Kimler hapis cezasını konutta çekebilir?

  Yanıt:

  Cezanın konutta infazı; kişi hakkında mahkemece verilen hapis cezasının CGTİHK 110/2 kapsamında konutunda çektirilmesine karar verilmesi veya ceza infaz kurumunda bulunan hükümlünün aynı Kanunun 105/A maddesi gereğince denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilmesi ve denetimli serbestlik müdürlüğünce belirlenen sürelerce konutta gözetim ve denetim altında bulundurulma karar verilmesi halinde cezanın kişinin konutunda çektirilmesidir.
 9. Kamuya yararlı işlerde ücretsiz olarak çalıştırılma cezası nedir?

  Yanıt:

  Türk Ceza Kanununun 50'nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi gereğince mahkemece verilen seçenek yaptırım, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 105/A maddesi gereğince belirlenen kamuya yararlı bir işte çalıştırılma yükümlülüğü ya da yine aynı kanunun 106’ıncı maddesinin üçüncü fıkrası gereğince adli para cezasının ödenmemesi nedeniyle verilen hapis cezasının savcılık tarafından verilen kamuya yararlı bir işte çalıştırılma kararı kapsamında hükümlünün cezasını ceza infaz kurumunda çekmesi yerine denetimli serbestlik müdürlükleri tarafından denetim ve takibi gerçekleştirilmek suretiyle toplum içinde kamuya faydalı işlerde (örneğin belediyenin bahçe işleri, okulun temizlik ve badana boya işleri, çevre düzenleme vb.) ücretsiz çalışarak infaz etmesidir.
 10. Denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezasını infaz etmek üzere ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlülere denetimli serbestlik müdürlüğünde hangi yükümlülükler verilmektedir?

  Yanıt:

  Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezaların infazı; koşullu salıverilmesine bir yıl ve daha az süre kalan iyi halli hükümlülerin dış dünyaya uyumlarını sağlamak, aileleriyle bağlarını sürdürmelerini ve güçlendirmelerini temin etmek amacıyla cezanın koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infaz edilmesidir.
  Talep üzerine İnfaz Hakimliği tarafından hükümlü hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazına karar verilmesi durumunda denetimli serbestlik müdürlüğünce yapılacak değerlendirme sonucu denetim planı hazırlanır. Hükümlü hakkında;
  a) Kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılma,
  b) Bir konut veya bölgede denetim ve gözetim altında bulundurulma,
  c) Belirlenen yer veya bölgelere gitmeme,
  ç) Belirlenen programlara katılma,
  yükümlülüklerinden bir veya birden fazlasına tâbi tutulmasına komisyon tarafından karar verilir.
 11. Kamuya yararlı bir işte çalıştırma cezası bittikten sonra aynı kamu kurumunda ücretli olarak çalışmaya devam edilebilir mi?

  Yanıt:

  Kamuya yararlı bir işte çalışma cezası bittikten sonra, kişinin aynı kurumda çalışması; çalışılan kurumun ihtiyaç duyması, kurum mevzuatında bulunan personel alım şartlarını taşıması ve çalışılan kurumun uygun görmesi halinde mümkün olabilir.
 12. Denetimli serbestlik kapsamında teslim alınan ehliyet ve ruhsat belgeleri ne zaman iade edilir?

  Yanıt:

  Denetimli serbestlik tedbiri sona erdiğinde ilgili kişinin dosyası kapanır ve sürücü belgesi kişinin kendisine teslim edilir.
 13. Kamuya yararlı bir işte çalıştırma cezası alan kişiler ne tür işlerde çalıştırılıyor?

  Yanıt:

  Hakkında Türk Ceza Kanununun 50'nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi gereğince kamuya yararlı bir işte çalıştırma yaptırımı kararı verilen kişilerin çalışacağı işler hükümlünün durumu göz önünde bulundurularak hizmetler listesi doğrultusunda mahkemece belirlenir. (Örneğin ağaç dikim ve bakımı, genel hizmetler, temizlik ve badana boya işleri vb. işler.)
  • Hakkında CGTİHK’nin 105/A ve 106/3 maddeleri gereğince kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılma yükümlülüğü belirlenen hükümlünün çalışacağı yer, kişinin ikametgahı, yaptığı iş ve isteği, adli sicil kaydı, yükümlünün suç profili ve durumu dikkate alınarak denetimli serbestlik müdürlüğü tarafından belirlenir. Bu kapsamda hükümlüler;
  - Belediyelerin park ve bahçe işlerinde,
  - Okulların bakım ve onarım işlerinde,
  - Kaymakamlık hizmet binalarının temizliğinde,
  - Karakollarda temizlik işlerinde,
  - Kızılay Derneği’nde çadır dikim işlerinde,
  - Halk kütüphaneleri gibi kamu ve kamu yararına hizmet veren özel kurum ve kuruluşlarda,
  - Meslek sahibi hükümlüler mesleklerine uygun işlerde,
  çalıştırılabilir.
 14. Kamuya yararlı bir işte çalıştırma cezasında gece çalışılabilir mi?

  Yanıt:

  Kamuya yararlı bir işte çalışma cezası hükümlünün özel durumu, denetim imkanı ve çalıştırılacak iş dikkate alınarak gece de yerine getirilebilir.
 15. Kamuya yararlı bir işte çalıştırma cezasında günde en az ve en fazla kaç saat çalışılabilir?

  Yanıt:

  • Hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 50’nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi gereğince kamuya yararlı bir işte çalıştırma yaptırımı kararı verilen kişilerin infaz süresi, saat hesabıyla belirlenir. Bir gün dört saat olarak hesap edilir. Hesaplamada, mahkeme kararında yer alan gün sayısı dört saat ile çarpılarak toplam çalışma süresi belirlenir. Hükümlü günde en az iki, en çok sekiz; haftada en az on, en çok kırk saat çalıştırılır. Hükümlünün çalışacağı gün ve saatler denetimli serbestlik müdürlüğü veya büroca; kendi işi, aile veya eğitim yaşamı gibi özellikler dikkate alınarak belirlenir.
  • Hakkında CGTİHK 105/A maddesi kapsamında denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlüler denetimli serbestlik altında geçireceği toplam sürenin üçte birini kamuya yararlı bir işte çalışmak suretiyle tamamlar. Çalışma süreleri günde dört, haftada 20 saat olarak belirlenir.
  • Hükümlünün tebliğ olunan ödeme emri üzerine adli para cezasını ödememesi nedeniyle hakkında CGTİHK 106/3 maddesi kapsamında Cumhuriyet savcısının kararı ile ödenmeyen kısma karşılık gelen gün miktarı hapis cezasına çevrilerek hükümlünün iki saat çalışması karşılığı bir gün olmak üzere kamuya yararlı bir işte çalıştırılmasına karar verilmesi halinde günlük çalışma süresi en az iki saat ve en fazla sekiz saat olacak şekilde denetimli serbestlik müdürlüğünce belirlenir.
 16. Kamuya yararlı bir işte çalıştırma cezasının infazı sırasında kişinin çalışmasına engel bir mazereti (hastalık, doğal afet, kaza vb) olması halinde ne olur?

  Yanıt:

  Kamuya yararlı bir işte çalıştırma yaptırımı veya yükümlülüğünün infazında, hastalık halinde sanık veya hükümlü, durumu derhal denetimli serbestlik müdürlüğünde ilgili vaka sorumlusuna bildirerek raporunu ibraz etmelidir. Raporlu olunan süre infazdan sayılmaz. Yangın, deprem, sel, kaza, birinci derece yakınının ölümü, çalışma protokolünün sona ermesi ve benzeri gibi zorunlu haller ile sanık veya hükümlünün haklı, geçerli ve gerektiğinde belgelendirilebilen bir mazeretinin bulunması halinde çalışılamayan günler infazdan sayılmaz.
 17. Hakkında tedavi ve denetimli serbestlik kararı verilen kişiler ile ilgili olarak hangi işlemler yapılmaktadır?

  Yanıt:

  Hakkında tedavi ve denetimli serbestlik kararı verilen kişi denetimli serbestlik müdürlüğüne başvurduğunda ilgili sağlık kurumuna beş gün içerisinde müracaat etmek üzere sevk edilir. Sağlık kurumunca yapılan tedavi programına uyulması halinde tedavi bitiminde denetimli serbestlik müdürlüğünce Cumhuriyet savcılığı tarafından belirlenen denetim süresi içerisinde rehberlik ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilir. Yükümlünün tedavi programına uymaması ve/veya uyuşturucu madde kullanmaya devam etmesi halinde ise hakkında kamu davası açılmak üzere dosyası kapatılarak Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir.
 18. Hakkında tedavi ve denetimli serbestlik kararı verilen kişi yurt dışına çıkabilir mi?

  Yanıt:

  Kişi hakkında başka bir suçtan dolayı mahkeme veya hâkim tarafından yurt dışına çıkamama adli kontrol tedbiri verilmediyse ve tedavi ve denetimli serbestlik kararı kapsamında belirlenen yükümlülüklerine aksatmamak koşuluyla kişinin yurt dışına çıkmasına engel bir durum bulunmamaktadır.
 19. Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde madde bağımlılığı tedavisi yapılıyor mu?

  Yanıt:

  Denetimli serbestlik müdürlüğünün madde bağımlılığı tedavisi yaptırabilmesi için mutlaka mahkeme veya Cumhuriyet savcılığı tarafından kişi hakkında tedavi ve denetimli serbestlik kararı verilmiş olması gerekmektedir.
 20. Hakkında tedavi ve denetimli serbestlik kararı verilen kişilerin tedavisi nasıl yapılmaktadır?

  Yanıt:

  Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullananlar ve bulunduranlar hakkında mahkemelerce veya Cumhuriyet savcılıkları tarafından tedavi ve denetimli serbestlik kararı verilmektedir. Bu kişilerin tedavileri, Sağlık Bakanlığı’nın 25 Mart 2015 tarih ve 2015/11 sayılı genelgesi kapsamında Sağlık Bakanlığı’na bağlı Alkol ve Madde Tedavi Merkezlerinde (AMATEM’lerde) diğer yetkili sağlık kuruluşlarında yapılmaktadır.
 21. Rehberlik hizmeti nedir? Kimler tarafından verilir?

  Yanıt:

  Rehberlik hizmeti, denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan ya da olmaması halinde diğer kurumlardan görevlendirilen Denetimli Serbestlik uzmanları (psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog ve öğretmen) tarafından verilir. Rehberlik, kişinin zararlı alışkanlıklar edinebileceği çevrelerden uzak kalması ve sorumluluk bilinciyle iyi bir hayat sürmesini temin hususunda hükümlüye öğütte bulunup yol gösterme; sosyal çevresi ile görüşerek istişarelerde bulunma, hükümlünün davranışları, sosyal uyumu ve sorumluluk bilincindeki gelişmenin takip edilmesi ve yükümlünün iyileşmesine yönelik müdahale programlarının uygulaması hizmetidir.
 22. Denetimli Serbestlik kapsamında çocuklara yönelik ne tür çalışmalar yapılmaktadır ?

  Yanıt:

  Denetimli serbestlik müdürlükleri, çocuklar hakkında verilen denetimli serbestlik kararlarını yerine getirirken; çocukların yeniden topluma kazandırılması için rehberlik hizmeti ve aile danışmanlığı vermekle birlikte ayrıca eğitim faaliyetleri ve boş zaman yapılandırılması için diğer kurum ve kuruluşlarla ve sivil toplum örgütleri ile iş birliğine gitmektedir.
 23. Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezaların infazı (CGTİHK 105/A) nedir?

  Yanıt:

  Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezaların infazı; hapis cezalarının infazı kapsamında koşullu salıverilmelerine bir yıl ve daha az süre kalan iyi halli hükümlülerin dış dünyaya uyumlarını sağlamak, aileleriyle bağlarını sürdürmelerini ve güçlendirmelerini temin etmek amacıyla cezanın koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infaz edilmesidir.
  Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezalarının infazına karar verilen hükümlüler hakkında;
  a) Kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılma,
  b) Bir konut veya bölgede denetim ve gözetim altında bulundurulma,
  c) Belirlenen yer veya bölgelere gitmeme,
  ç) Belirlenen programlara katılma,
  yükümlülüklerinden bir veya birden fazlasına tâbi tutulmasına hazırlanan denetim planına göre komisyon tarafından karar verilir.
 24. Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezaların infazı (CGTİHK 105/A) kapsamındaki hükümlülerin toplum içindeki denetim ve takipleri nasıl yapılacaktır?

  Yanıt:

  Hakkında mevcut hapis cezasının denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak infaz edilmesine karar verilen hükümlülerin denetimli serbestlik müdürlüğünce risk ve ihtiyaçları değerlendirilir. Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezalarının infazına karar verilen hükümlüler hakkında belirlenen yükümlülüklerin denetim ve takibi denetimli serbestlik müdürlüğü denetim ekipleri ve kolluk görevlileri aracılığı ile yerine getirilir.
 25. Terör suçlarından hükümlü bulunanlar hapis cezalarının denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak infaz edilmesi usulünden (CGTİHK 105/A) yararlanabilirler mi?

  Yanıt:

  CGTİHK 105 A maddesi ile düzenlenen hapis cezasının denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak infaz edilmesi kapsamında yararlanabilecek hükümlüler için mevzuatta suç türlerine göre bir ayrım yapılmadığı, kanunun öngördüğü koşul ve şartları taşıyan hükümlülerin hapis cezalarını denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak infaz edilmesinin mümkün olduğu değerlendirilmektedir.
 26. Hapis cezaları denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak infaz edilen (CGTİHK 105/A) hükümlüler hangi hallerde kapalı ceza infaz kurumuna iade edilirler?

  Yanıt:

  Hükümlünün; ceza infaz kurumundan ayrıldıktan sonra, talebinde belirttiği denetimli serbestlik müdürlüğüne üç gün içinde müracaat etmemesi, hakkında belirlenen yükümlülüklere, denetimli serbestlik müdürlüğünün hazırladığı denetim ve iyileştirme programına, denetimli serbestlik personelinin uyarı ve önerilerine, denetim planında yükümlülüklerin infazına ilişkin belirlenen kurallara uymamakta ısrar etmesi, ya da ceza infaz kurumuna geri dönmek istemesi hâlinde, komisyonun kararı üzerine, koşullu salıverilme tarihine kadar olan cezasının infazı için kapalı ceza infaz kurumuna gönderilmesine karar verilmesi, infaz hâkiminden talep edilir.
 27. Elektronik izleme nedir?

  Yanıt:

  Elektronik izleme; şüpheli, sanık veya hükümlülerin elektronik yöntem ve araçlar ile toplum içinde izlenmesini, gözetim ve denetim altında tutulmasını sağlayan, mağdurun ve toplumun korunmasını destekleyen kararların infaz edilmesinde kullanılan bir yöntemdir. Elektronik izleme sistemi, gelişmiş ülkelerde uygulamaya konulan ve gittikçe yaygınlaşan, cezaların infazında kullanılan bir teknolojik yöntemdir. Bazı ülkeler elektronik izlemeyi, cezaların daha etkin infaz edilmesi için kullanırken, bazı ülkeler hapse alternatif bir sistem olarak düşünmüşlerdir. Genel olarak elektronik izleme sistemi; tutuklama yerine adli kontrol tedbiri olarak, hapis cezası yerine seçenek ceza olarak ve toplum içinde cezaların daha etkin infaz edilmesinde kullanılmaktadır. Elektronik izleme sisteminin hapis cezasına göre avantajları şunlardır: hapis cezasına bir alternatiftir, ceza infaz kurumundaki yoğunluğun azalmasını sağlar, daha fazla rehabilitasyon aktivitesi uygulama imkanı tanır, tekrar suç işleme oranlarını düşürür, personelin verimli kullanılmasını sağlar ve maliyeti azaltır
 28. Elektronik izleme suçu önler mi, mağduru korur mu?

  Yanıt:

  Elektronik izleme sistemi bir yükümlü takip sistemidir. Dolayısıyla suçu doğrudan önlemesi veya mağduru koruması söz konusu değildir. Elektronik izleme suçu önlemede ve mağduru korumada bir araçtır. Bu sistem aynı zamanda kolluk kuvvetleri ve ilgili diğer kurumlar ile işbirliği yapılarak desteklenmelidir.
 29. Tahliye olan hükümlülere elektronik kelepçe takılacak mı?

  Yanıt:

  Elektronik kelepçe, suç ayrımı yapılmadan verilen kararın niteliğine göre şüpheli, sanık ve hükümlülere takılabilmektedir. Elektronik kelepçe takılması ile ilgili işlemler bir mahkeme kararına dayanarak yapılmaktadır. Elektronik izleme; hüküm öncesinde, tutuklama yerine verilen bazı adli kontrol tedbirlerinin, hüküm sonrasında, hapis cezası yerine verilen bazı seçenek cezaların, salıverme sonrasında, ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlüler hakkında verilen bazı denetimli serbestlik kararlarının yerine getirilmesinde kullanılmaktadır. Salıverilme sonrası denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezaların infazına karar verilen hükümlülerin risk değerlendirilmesi yapılarak, elektronik kelepçe ile takip edilip edilmeyeceğine ilgili denetimli serbestlik müdürlüğü tarafından karar verilir. Yani, değerlendirmeler sonucunda yüksek riskli kişiler için evden çıkmama şeklinde belirlenecek olan tedbirlerin infazı kapsamında elektronik kelepçe uygulaması yapılmaktadır. Haklarında belirli yerlere gitmekten yasaklama veya belirlenen konut, yer veya bölgeden çıkmama ya da belirlenen kişilere yaklaşmamaya dair verilen denetimli serbestlik kararları, elektronik cihazlar kullanılmak suretiyle yerine getirilmektedir.
 30. Koruma kurullarına kimler başvurabilir?

  Yanıt:

  Ekonomik ve soyal yönden mağdurlar ile ceza infaz kurumundan salıverilen veya denetimli serbestlik altında bulunan hükümlüler ya da kanunî temsilcileri dilekçe ile koruma kurulunun yetki alanındaki müdürlüğe başvurabilirler.
 31. Koruma kurulları hangi talepleri değerlendirmektedir?

  Yanıt:

  Koruma kurulları, suçtan zarar gören kişilerin karşılaştıkları sosyal ve ekonomik sorunların çözümü ile ceza infaz kurumlarından salıverilen hükümlülerin meslek veya sanat edinmelerinde, iş bulmaları için istihdam alanlarına yönelendirilmelerinde, sanat sahibi olanlar ile tarım işletmeciliği yapmak isteyenlere araç ve kredi sağlanmasında, işyeri açmak isteyenlere destek verilmesinde yardımcı olmaktadır. Ayrıca, koruma kurulları çocuk ve genç hükümlülerin öğrenimlerine devam etmelerini sağlamak, diğer hükümlülere bu konuda yardımcı olmak üzere de görev yapmaktadır.
 32. Koruma kuruluna başvuruda istenen belgeler nelerdir?

  Yanıt:

  Koruma kurulunun yetki alanındaki müdürlüğe yapılan başvurularda, başvuru dilekçesi ile birlikte;
  1- Başvuruyu yapan kişinin kimlik bilgilerini gösterir belge,
  2- Mağdurlar bakımından, kesinleşmiş mahkeme kararı ya da soruşturma veya kovuşturma evresinde ilgili merciin yazısı,
  3- Ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlüler için verilen “Salıverilen Hükümlüye Ait Durum Bildirme Formu”.
 33. Bir kamu kurumunda eski hükümlü kadrosunda işe yerleştirilmek için başvurular nereye yapılmalıdır?

  Yanıt:

  4857 sayılı İş Kanunu’nun "Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru Çalıştırma Zorunluluğu" başlıklı 30’uncu maddesi ile, kamu iş yerlerinde yüzde iki eski hükümlü işçinin meslek, beden ve ruhî durumlarına uygun işlerde çalıştırılması yükümlülüğü hükme bağlanarak, aynı maddede işverenlerin çalıştırmakla yükümlü oldukları işçilerin Türkiye İş Kurumu aracılığı ile sağlanacağı belirtilmektedir.
  Bu kapsamda, ilgili mevzuat gereğince bir kamu kurumunda işe yerleştirme işlemleri Türkiye İş Kurumu tarafından yerine getirilmekte olup, bir kamu kurumunda işe yerleştirilme talepleri için ikamet edilen yerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri'ne başvurulması gerekmektedir.