SIK SORULAN SORULAR

 1. Personel bilgi formu değişikliği ne zaman bildirilmesi gerekir?

  Yanıt:

  Kişilerin özlük bilgilerinde değişiklikler olduğu anda bildirilmesi gerekir. (doğum,evlilik,öğrenim vb)

 2. Personel bilgi formları ile personel fotoğrafları hangi zaman diliminde güncellenir?

  Yanıt:

  Personel bilgi formları ile 6*9 ebadındaki fotoğraflar her 5 yılda bir duyuru yapılmaksızın sicil bürosuna gönderilerek güncellenir.

 3. Pasaport talep formu nereden temin edilir ve nasıl doldurulur?

  Yanıt:

  Emniyet Genel Müdürlüğü Pasaport Şubesinden yada Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü internet sitesinden formu temin edilebilir, nüfus bilgileri doldurulup resim yapıştırıldıktan sonra Genel Müdürlüğümüze onay için gönderilir.

 4. Personelin sicil notu, müfettiş ve kontrolör hal kağıdı notlarını nasıl ve nereden öğrenilebilir?

  Yanıt:

  Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde bulunan Müsteşarlık Bilgi Edinmeye müracaat edilerek istenilmesi ile öğrenilebilir.

 5. Personel Mal Bildirimini ne zaman ve nereden yapılabilir?

  Yanıt:

  Sonu 0 ve 5 ile biten yıllar arasında genel mal beyanı bildirilmesi yapılır ve her değişikliğin olduğu tarihten itibaren bir ay içerisinde ek mal bildiriminde bulunulması ve UYAP-DYS uygulamalar ekranında bulunan emlak ve servet bilgileri sayfasından yapılabilir.

 6. Sigortalı olarak çalıştığım süreler yıllık izin hesabında dikkate alınır mı?

  Yanıt:

  Yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması gerekmektedir.

 7. Mazeret izni nasıl kullanılır?

  Yanıt:

  Ataması Bakanlık tarafından yapılan ceza infaz kurumlarında ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan personelin mazeret izinleri konusunda meydana gelen tereddütlerin giderilmesi ve uygulamada kolaylık sağlanması bakımından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 104'üncü maddesinde belirtilen mazeret izinlerinin verilmesinde ve kullanılmasında uyulması gereken esaslar Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 01.01.2006 tarih ve 52 sayılı Genelgesinde belirtilmiş olup, söz konusu Genelgeye www.cte.adalet.gov.tr internet adresinden ulaşılması mümkündür.

 8. Aday memurların asli memurluğa atanması ne zaman ve ne şekilde yapılır?

  Yanıt:

  Ataması Bakanlığa ait, aday memur olarak görev yapan ceza infaz kurumu ve denetimli serbestlik müdürlüğü personelinin görevde bir yılını doldurması sebebiyle aslî memurluğa atanma işleminin yapılabilmesi için; aday memurluk eğitiminde (temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj eğitimi) başarılı olan adayın Adalet Bakanlığı Aday Memurları Eğitim Yönetmeliğinin 27’nci maddesinin (b) fıkrası gereğince düzenlenecek staj değerlendirme belgesinin gönderilmesi ve aslî Devlet memurluğuna atanması düşünülenler için; disiplin cezası almaması kaydıyla bir yıl ile iki yıl arasında uygun görülecek bir tarihte, asli memurluğa atanması için, disiplin amirlerince Genel Müdürlüğe teklifte bulunulmasını müteakip asli memurluğa atanma işlemleri sonuçlandırılmaktadır.

 9. Ortaöğrenimde veya yükseköğrenimde bir yıl fazla öğrenim görenlere kademe verilirmi?

  Yanıt:

  Ortaöğretimdeyken emsallerine nazaran bir yıl fazla öğrenim görenlere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A-6b maddesi ile Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No:94)'nin (a) ve (b) fıkraları gereğince bir kademe verilmekte olup yüksek öğrenim görenlere bir kademe verileceğine dair mevzuatta bir hüküm bulunmadığından kademe verilmesi imkanı bulunmamaktadır.

 10. Mazeret izni nasıl kullanılır?

  Yanıt:

  Ataması Bakanlık tarafından yapılan ceza infaz kurumlarında ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan personelin mazeret izinleri konusunda meydana gelen tereddütlerin giderilmesi ve uygulamada kolaylık sağlanması bakımından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 104'üncü maddesinde belirtilen mazeret izinlerinin verilmesinde ve kullanılmasında uyulması gereken esaslar Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 01.01.2006 tarih ve 52 sayılı Genelgesinde belirtilmiş olup, söz konusu Genelgeye www.cte.adalet.gov.tr internet adresinden ulaşılması mümkündür.

 11. Uzman Erbaş iken istifaen görevden ayrılanlar hakkında atama taleplerinin ne zaman ve ne şekilde yapılması gerekir?

  Yanıt:

  3269 Sayılı uzman erbaş kanununa tabi olup, kendi isteği ile sözleşmesini feshetmiş uzman erbaşlar için sınav açılması halinde, sınav ilanı, gerekli şartlar, sınav yapacak komisyon ile kadro  sayıları www.cte.adalet.gov.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir.

 12. Emekliye ayrılırken gerekli olan belgeler nelerdir?

  Yanıt:

  Emeklilik için gerekli olan belgeler
  a) Emeklilik belgesi (Emeklilik talep Dilekçesi)
  b) Hizmet belgesi (Fotoğraflı)
  c) Nüfus Cüzdanı örneği
  d) Var ise diğer sigortalı hizmetlerine ait belgelerin aslı veya tasdikli bir örneği
  e) Bütün öğrenimlerine ait öğrenim belgeleri aslı veya tasdikli bir örneği
  f) Hizmet Borçlanmalarına ilişkin borçlandırma fişleri ve ödediğine dair çizelge
  g) 4 adet vesikalık fotoğraf

 13. Emeklilik hizmet süresini doldurup, yaşını tamamlamadan istifa edenlerin emekli olmak için ne yapması gerekmektedir?

  Yanıt:

  5434 Sayılı Kanunun geçici 205.maddesi gereğince, emeklilik fiili hizmet süresini tamamlayıp yaşını tamamlamadan istifa ederek görevinden ayrılan kişi, SSK ve Bağ-Kur kapsamında görev yapmamak şartı ile yaşını doldurduğu tarihte Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına müracaat etmesi halinde emeklilik işlemleri yapılır. Müracaat yapılan tarihi takip eden ay başından itibaren aylık bağlanır.

 14. Adi malüllük aylığı bağlanabilmesi için gerekli olan şartlar nelerdir?

  Yanıt:

  5434 Sayılı Kanunun 44. maddesine göre Adi malüllük aylığı bağlanabilmesi için;
  a)Çalışamayacak derecede malül olunması,
  b)En az 10 yıl hizmetinin bulunması,
  c)Tam Teşekküllü Resmi Hastaneden alacağı Sağlık Kurulu Raporunun Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca onaylanması gerekmektedir.

 15. Hangi durumlarda kesinlikle dul ve yetim aylığı bağlanmaz?

  Yanıt:

  5434 Sayılı Kanunun 77. maddesi gereğince
  a) Kendisinden aylık bağlanacak emekli aylığı alanı, kasten öldüren veya öldürmeye teşebbüs edenlere veya adi malül sayılacak hale getirenlere,
  b) Mirastan menedilenlere,
  c) Evli kız ve erkek çocuklar, evli anaya,
  d) Boşanmış eşlere maaş bağlanmaz.

 16. Ceza infaz kurumunda infaz ve koruma memuru olarak görev yapıyorum. Ceza infaz kurumu disiplin amirliğince tarafıma disiplin cezası verildi. Disiplin cezası kararına karşı dava açmak istiyorum. Nerede ve ne kadar süre içerisinde dava açabilirim?

  Yanıt:

  Ceza infaz kurumu disiplin amirliği kararının size tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 60 gün içerisinde yetkili idare mahkemesinde dava açabilirsiniz.

 17. Şu an görev yapmakta olduğum ceza infaz kurumuna hizmet gereği atandım. İdare mahkemesine yürütmenin durdurulması istemiyle dava açtım. Ancak, yürütmenin durdurulması talebim reddedildi. Bu karara karşı başvurabileceğim bir kanun yolu var mıdır?

  Yanıt:

  İdare mahkemesince verilen "yürütmenin durdurulması talebinin reddine" ilişkin kararın size tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 7 gün içerisinde idare mahkemesinin bağlı bulunduğu bölge idare mahkemesine itiraz yoluna başvurabilirsiniz.

 18. Denetimli serbestlik müdürlüğünde görev yapıyorum. Tayin talebinde bulundum. Talebim reddedildi. Bunun üzerine idare mahkemesinde dava açtım. İdare mahkemesince aleyhime karar verildi. Başvurabileceğim hehangi bir kanun yolu var mıdır? Varsa süresi ne kadardır?

  Yanıt:

  İdare mahkemesi kararının size tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde ilgisine göre Danıştaya temyiz yoluna yada Bölge İdare Mahkemesine itiraz yoluna başvurabilirsiniz.

 19. Ceza infaz kurumunda infaz ve koruma başmemuru olarak görev yapıyorum. Ceza infaz kurumu disiplin amirliğince tarafıma uyarma cezası verildi. Yetkili idare mahkemesinde dava açtım. Mahkemece aleyhime karar verildi. Başvurabileceğim bir kanun yolu var mıdır?

  Yanıt:

  İdare mahkemesi kararının size tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde idare mahkemesinin bağlı bulunduğu bölge idare mahkemesine itiraz yoluna başvurabilirsiniz.

 20. Danıştay tarafından temyiz talebim reddedildi. Karar kesinleşmiş olur mu?

  Yanıt:

  Karar kesinleşmiş olmaz. Danıştay kararının size tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 gün içerisinde yine Danıştay'a karar düzeltme yoluna başvurabilirsiniz.

 21. İdare mahkemesinde disiplin cezasının iptali için dava açtım Davanın duruşmalı yapılmasını istiyorum. Bu mümkün müdür?

  Yanıt:

  İdare mahkemelerinde açılan iptal davalarında, taraflardan birinin isteği üzerine duruşma yapılır.

 22. Adalet Bakanlığı Memur Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin hukuka aykırı olduğunu düşündüğüm bir maddesinin iptali için dava açmak istiyorum. Nerede dava açabilirim?

  Yanıt:

  Danıştayda dava açabilirsiniz.

 23. Ceza infaz kurumuna ait lojmanlardan yararlanmak istemiyle talepte bulundum. Ancak talebime uzun zamandır cevap verilmedi. Ne zaman dava açabilirim?

  Yanıt:

  Başvurunuza altmış gün içerisinde cevap verilmezse isteğiniz reddedilmiş sayılır. Altmış günün bittiği tarihten itibaren dava açma süresi içinde (60 gün içerisinde) yetkili idare mahkemesinde dava açabilirsiniz.

 24. Ceza infaz kurumunda 2.müdür olarak görev yapıyorum. Devlet memurluğundan çıkarıldım. Hangi yer idare mahkemesinde dava açabilirim?

  Yanıt:

  Kamu görevlilerinin görevlerine son verilmesi ile ilgili davalarda yetkili mahkeme, kamu görevlisinin son görev yaptığı yer idare mahkemesidir.

 25. Şu an görev yapmakta olduğum ceza infaz kurumuna hizmet gereği atandım. Söz konusu atama işlemine karşı eski görev yerimde dava açmak istiyorum. Mümkün mü?

  Yanıt:

  Yeni veya eski görev yeri idare mahkemesinde dava açabilirsiniz.

 26. Hakkımda verilen disiplin cezasına karşı nereye itiraz edebilirim?

  Yanıt:

  Kararın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde uyarma-kınama- aylıktan kesme cezalarına karşı Bakanlık Disiplin Kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı Yüksek Disiplin Kuruluna itiraz edilebilir.

 27. İtirazımı çalıştığım kurumdaki üst disiplin amirine yapabilir miyim?

  Yanıt:

  Hayır yapamazsınız.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 135’inci maddesinde yapılan düzenleme gereğince üst disiplin amirlerinin itirazları değerlendirme yetkisi yoktur.

 28. Disiplin cezasına karşı idare mahkemesine dava açabilir miyim?

  Yanıt:

  Disiplin cezasına karşı Disiplin Kurullarına yapılan itirazın reddedilmesi halinde 60 gün içinde idari yargı yoluna başvurulabilir.

 29. Ceza infaz kurumu görevlileri hakkında şikayetçiyim ne yapabilirim?

  Yanıt:

  Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne hitaben şikayet dilekçesi yazabilirsiniz.Yazacağınız şikayet dilekçesine şikayetçi olduğunuz konuları açıkça belirtip, isim ve adres bilgilerinizi de açıkça yazarsanız, başvurunuzun sonucundan bilgi sahibi olabilirsiniz.

 30. Yazdığım şikayet dilekçesini nereye vereceğim?

  Yanıt:

  Bulunduğunuz yerdeki Cumhuriyet Başsavcılığına verebilir.Adalet Bakanlığına hitaben postayla gönderebilir.Bakanlığın internet sitesinden BİMER başvurusu yapabilir. Faks çekebilir veya elden getirebilirsiniz.

 31. Disiplin soruşturmalarında muhakkik atamak gerekli midir?

  Yanıt:

  Evet, tüm disiplin soruşturmalarında mutlaka muhakkik tayin edilmelidir.

 32. Kimler muhakkik olabilir?

  Yanıt:

  Hakkında soruşturma yapılan kişiyle eşit veya üst görevde olan herkes muhakkik olabilir. Muhakkik tarafından yapılan soruşturma sonucunda disiplin amirince bu hususta karar düzenlenmelidir.

 33. Disiplin amirleri kimlerdir?

  Yanıt:

  Adalet Bakanlığı Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği ekindeki cetvelde disiplin amirleri belirtilmiştir.

 34. Cumhuriyet savcıları disiplin amiri olarak karar verebilirmi?

  Yanıt:

  Cumhuriyet savcıları sadece müdürlük teşkilatı bulunmayan yerdeki ceza infaz kurumu görevlileri hakkında disiplin amiri olarak karar verebilir. Disiplin amirleri Disiplin Yönetmeliğinin eki cetvelde düzenlenmiştir.

 35. Disiplin amirleri hangi cezaları verir?

  Yanıt:

  Uyarma, Kınama, Aylıktan Kesme cezalarını verebilir.

 36. Disiplin amirleri hangi cezaları veremez ?

  Yanıt:

  Bakanlık Disiplin Kuruluna sunulan kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına ilişkin teklifler sonucunda oradan gelen görüşler doğrultusunda kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile teklifin reddi üzerine verilecek diğer cezaları (uyarma –kınama- aylıktan kesme) veremez. Bakanlık Disiplin Kuruluna sunulan teklifler sonucunda sadece Adli Yargı Adalet Komisyonları karar vermeye yetkilidir.

  Ayrıca, disiplin amirleri kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren eylemlerde, alt ceza yoluyla aylıktan kesme cezası veremez.

 37. Ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik müdürlüklerinde görevli personel hakkında yapılan tüm soruşturmalar Bakanlığa bildirilecekmi?

  Yanıt:

  Evet. Tüm personel hakkında adli ve idari yönden yapılan soruşturma ve kovuşturmaların başlayışı ile safahatı ve sonucundan düzenli olarak Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Disiplin Bürosuna bilgi verilmesi gerekmektedir.

 38. Personel hakkında disiplin soruşturması yapılması için adli yönden yürütülen soruşturma veya kovuşturmanın sonuçlanması beklenilmeli midir?

  Yanıt:

  Hayır. Beklenilmemelidir. Disiplin suçunun işlendiğinin öğrenilmesinden itibaren zamanaşımı süresi içinde soruşturmanın başlatılıp sonuçlandırılması gerekmektedir.

  Ayrıca; Kamu görevlileri hakkında işledikleri iddia olunan suçlarla ilgili olarak, Cumhuriyet Başsavcılıklarınca adli yönden yürütülen soruşturma/kovuşturmalara konu olan eylemleri nedeniyle aynı zamanda disiplin soruşturması yapılacağından adli soruşturmanın sonuçlanması beklenmeden zamanaşımı süresi içerisinde en kısa zamanda disiplin amirlerine bu konuda bilgi verilerek, disiplin soruşturması yapılmalıdır.