AB ÜLKELERİ VE AVRUPA KOMİSYONU'YLA ORTAK YÜRÜTÜLEN PROJELER/ÇALIŞMALAR

1. Ceza İnfaz Kurumlarında Ruh Sağlığı ve Bağımlılık Hizmetlerinin İyileştirilmesi Projesi (2009 IPA-I. Bileşen)
Amacı cezaevlerinde ruh sağlığı ve bağımlılık sorunlarıyla ilgili olarak mahkum ve çalışanlara yönelik ruh sağlığı hizmetlerini arttırmak olan, 2009 IPA-I. Bileşen kapsamında yürütülen 1.500.000 Avro bütçeli "Ceza İnfaz Kurumlarında Ruh Sağlığı ve Bağımlılık Hizmetlerinin İyileştirilmesi Projesi" kapsamında; ceza infaz kurumlarında ruhsal sorunların erken dönemde tanınması amacıyla bir erken tanı ve değerlendirme sisteminin kurulması, ruh sağlığı ve bağımlılık yaklaşım modellerinin oluşturulması, bu konularda personelin farkındalığının arttırılması ve bu tür sorunlar yaşayan mahkumla çalışan personelin eğitilmesi planlanmaktadır.

2. Ceza İnfaz Kurumlarında İnfaz Hizmetlerinin İyileştirilmesi Projesi (2010 IPA-I. Bileşen)
Farklı suç motivasyonları ve suç davranışları sebebiyle ceza infaz kurumunda bulunan hükümlü-tutuklular için infaz ve rehabilitasyon süreçlerini bireyselleştirme, ceza infaz kurumu hizmetlerine yönelik işletim standartlarını belirleme, hassas gruplarla çalışan personele yönelik eğitim müfredatının özelleştirme ve 30 kurumda akıllı sınıflar oluşturarak uzaktan eğitim sistemi kurma amacını taşıyan 5.500.000 Avro bütçeli Ceza İnfaz Kurumlarında İnfaz Hizmetlerinin İyileştirilmesi Projesi faaliyetleri 2013 Mart ayı itibariyle başlamıştır.

3. Çocuklar İçin Adalet [Türkiye'deki Çocuklar İçin İyi Yönetişim Koruma ve Adalete Doğru (2005) ve Önce Çocuklar (2008) Projelerinin İzlenmesi](2010 IPA-I.Bileşen)
UNCEF ile birlikte yürütülmekte olan 3.750.000 Avro bütçeli bu proje ile Çocuk Koruma Kanunu'nun etkin bir şekilde uygulanması ve çocukların adil yargılama, çocuk adalet sisteminde etkin sektörler arası işbirliği ve özgürlüklerinden yoksun bırakılan çocuklara sağlanan yüksek standartlara uygun hizmetler yoluyla yasa çerçevesinde çocukların bütün haklarının tam olarak yaşama geçirilmesi amaçlanmaktadır.

4. Türk Denetimli Serbestlik Hizmetlerinde Çocuklar İçin Etkin Bir Risk Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmesi (ESEI)
Yine UNICEF ile birlikte yürütülecek olan 1.800.000 Avro bütçeli bu proje ile Türkiye'de suç işleyen çocukların etkin bir şekilde topluma kazandırılmaları için ihtiyaç duyulan programları belirleyebilmek amacıyla AB standartlarıyla uyumlu risk değerlendirme aracı geliştirmek amaçlanmaktadır.

5. Elektronik İzleme Sistemine Geçişte Denetimli Serbestlik Hizmetlerinin Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi (2012 IPA-I.Bileşen)
2012 IPA-I. Bileşen kapsamında oluşturulan ve 2.000.000 Avro bütçeye sahip bu projenin amacı ise Türkiye'de etkili ve işlevsel bir elektronik izleme sistemi oluşturmak için bilgi ve deneyim kazanmak, bu yolla Türkiye için AB standartlarıyla uyumlu en uygun sistemi belirlemektir.