CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Sağlık Daire Başkanlığı

Sağlık İşlemleri Bürosu


 1. Ceza infaz kurumlarında sağlık hizmetlerini düzenlemek, organize etmek, çalışmalarını takip etmek ve gerektiğinde denetlenmesini sağlamak,
 2. Sağlık Bakanlığı’nın ilgili birimleri ile işbirliği ve koordinasyon sağlayarak ceza infaz kurumu sağlık hizmetlerinin sağlık alanındaki yeni gelişmelerden haberdar olmasını, yararlanmasını ve ulusal sağlık politikalarının ceza infaz kurumlarına da dahil edilmesini sağlamak, 
 3. Ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlüler ile personelin sağlıklı ve hijyenik bir ortamda barınmasını temin edecek çalışmalar yapmak ve sağlık hizmetlerinden herkesin tam ve doğru olarak yararlanmasını sağlayıcı tedbirleri almak ,
 4. Ceza infaz kurumlarında genel toplum sağlığını ilgilendiren her türlü koruyucu sağlık hizmetlerinin verilmesini sağlamak, ulusal aşı taramalarına ceza infaz kurumlarını da dahil ettirmek, bu konuda resmî ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapmak,
 5. Ceza infaz kurumlarında sağlık hizmetlerinde çalıştırılan personelin bu alandaki eğitimlerini ilgili birimlerle koordine ederek sağlamak ve bu konuda seminer, konferans vs gibi etkinlikler düzenlemek,
 6. Ceza infaz kurumlarında her türlü bulaşıcı hastalık ile mücadele konusunda gereken bütün tedbirleri aldırmak ve buna ilişkin istatistikleri tutmak,
 7. Kapalı ve açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü, hükümözlü ve tutukluların tedavi nedeniyle nakillerini yapmak,
 8. Genel Müdürlük tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır.

İzleme Kurulları Bürosu


 1. Yeni adlî yargı adalet komisyonu kurulması hâlinde,  bu komisyonun yargı çevresi içinde ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurulunun oluşturulması için ilgili komisyon başkanlığı ile gerekli koordinasyonu sağlamak,
 2. İzleme kurulu üyelerinin istatistikî bilgilerini tutmak,
 3. İzleme kurulu bürolarında tutulması gereken defterleri bu kurullara göndermek, (Gelen/Giden Evrak - Karar ve Ziyaret Defterleri)
 4. İzleme kurulları üyelerine verilen hazırlayıcı eğitim mevzuat ve  ders notlarını ilgili adalet komisyonuna göndermek,
 5. İzleme kurullarının görevleriyle ilgili  tüm soruları cevaplandırmak, görüş bildirmek,
 6. İzleme kurulları ile ilgili olarak eğitim amaçlı seminer veya bilgilendirme toplantıları düzenlemek,
 7. İzleme kurullarının düzenledikleri raporlardaki önerilerin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla ilgili birimlerle yazışmalar yapmak,
 8. İzleme kurulları tarafından gönderilen raporları arşivlemek,
 9. Her yıl bir önceki yıla ait izleme kurullarınca düzenlenen raporları sayısını, konularını, yerine getirilen, getirilemeyen öneriler ve gerekçelerini gösteren faaliyet raporunu yayınlamak,

İstatistik Bürosu


 1. Ceza infaz kurumlarının günlük ve haftalık mevcut raporunu hazırlamak,
 2. Yasalarda yapılan düzenlemelerin ceza infaz kurumları mevcuduna yansımalarını istatistiksel olarak takip etmek,
 3. Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü, hüküm özlü ve tutuklulara ilişkin aylık ve yıllık kitap hazırlamak,
 4. Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü, hüküm özlü ve tutuklulara ilişkin bilgi edinme başvuruları, soru önergeleri, bakanlığın birimleri veya diğer kamu kurumlarınca talep edilen bilgilerin teminine ilişkin gerekli çalışmaları yapmak,
 5. Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü, hüküm özlü, ve tutuklulara ilişkin UYAP’ta yer alan verilerin doğruluğu kontrol edilerek, eksiklik veya yanlışlık tespit edildiği takdirde ceza infaz kurumlarıyla iletişime geçilerek düzeltilmesini sağlamak,