CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı

Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı (Sekreterlik Tlf: 0312 507 0415 )


 


Çocuk Hizmetlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü  ( Tlf : 0312 507 0596 / 425 / 701 /918 )


5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu'nun dokuzuncu maddesinde Daire Başkanlığı'nın görevleri arasında yer alan;

Müdürlükler ile koruma kurullarının genel amaç ve politikalar çerçevesinde düzenli ve verimli çalışmalarını sağlamak,

Denetimli serbestlik, yardım ve koruma hizmetlerini geliştirmek, hükümlülerin yeniden suç işlemesinin önlenmesi ve topluma kazandırılmasını sağlayıcı etkenleri güçlendirmek amacına yönelik çalışmalar yapmak,

Müdürlükler ve koruma kurullarının yönetim, denetim ve gözetim görevlerini yürütmek,

Görev alanına giren kanun ve düzenleyici işlemlerdeki ihtiyaçlara ilişkin inceleme ve araştırma yaparak Genel Müdürlüğe öneride bulunmak, bu konuda gerekli tasarıları hazırlamak,

Toplum için tehlike hâli taşıyanlara özel dikkat gösterilmesini sağlamak ve bunlara özgü iyileştirme tedbirlerini geliştirmek,

Görev alanına giren konularda çocuk ve gençlere özel dikkat gösterilmesini, özellikle uyuşturucu, uyarıcı veya bu etkiyi doğuran her türlü madde kullanma ve aile içi şiddet söz konusu olduğunda, koruyucu ve tedavi edici yöntemlerin özenle uygulanmasını sağlamak maddeleri Çocuk Hizmetlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğünün görevleri arasında yer almaktadır.

Bu kapsamda;

Suça sürüklenen çocukların temel ilkeler gözetilerek suç ortamından uzaklaştırılması, korunması, toplum içinde rehabilitasyonunun sağlanarak yeniden suç işlemesinin önlenmesi ve topluma kazandırılmasını sağlayan etkenlerin güçlendirmesi,

Denetimli serbestlik müdürlüklerinin suça sürüklenen çocuklara yönelik hizmetlerde genel amaç ve politikalar çerçevesinde düzenli ve verimli çalışmalarının sağlanması,

Çocuk denetimli serbestlik hizmetlerine ilişkin politikaların belirlenmesi,

Suça sürüklenen çocuklara yönelik hizmetlerin kalitesinin arttırılması için çeşitli proje ve çalışmaların yürütülmesi,

Suça sürüklenen çocuklara yönelik müdahale programlarının geliştirilmesi ve programların uygulamalarının takip edilmesi,

Çocuklara ilişkin taşra teşkilatında yürütülen çalışmaların takibinin ve denetiminin yapılması,

Suça sürüklenen çocuklarla çalışma yürüten denetimli serbestlik uzmanları ve memurlarına yönelik eğitimlerin planlaması, gerçekleştirilmesi ve takip edilmesi,

Ceza infaz kurumlarından salıverilen çocuklara salıverme sonrası destek çalışmalarının yürütülebilmesi için yönlendirme yazılarının yazılması ve denetimli serbestlik koruma kurullarının bu çalışmaları yürütmek üzere bilgilendirilmesi,

Kamu hizmeti cezalarının infazı kapsamında sürdürülen ağaçlandırma çalışmalarının denetim ve takibinin yapılması,

Denetimli serbestlik sistemi tanıtım materyalleri (afiş, broşür, kısa film vb.) hazırlanması çalışmalarının gerçekleştirilmesi çalışmaları yürütülmektedir.


Elektronik İzlemeden Sorumlu Şube Müdürlüğü ( Tlf: 0312 507 0565 / 493 / 456 / 468 /455 /807 )


Elektronik izleme; şüpheli, sanık veya hükümlülerin elektronik yöntem ve araçlar ile toplum içinde izlenmesini, gözetim ve denetim altında tutulmasını sağlayan, mağdurun ve toplumun korunmasını destekleyen kararların infaz edilmesinde kullanılan bir yöntemdir. Elektronik izleme ile yükümlülerin denetimi; 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu’nun 15/A maddesinde yer alan; “Şüpheli, sanık ve hükümlülerin toplum içinde izlenmesi, gözetimi ve denetimi elektronik cihazların kullanılması suretiyle de yerine getirilebilir.” hükmü gereğince yerine getirilmektedir.

İzleme merkezinin yönetiminden sorumlu Elektronik İzlemeden Sorumlu Şube Müdürlüğünün görevleri;

Elektronik İzleme Merkezi’nin 7 gün 24 saat esası ile sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamak,

Elektronik izleme kapsamında yürütülmekte olan proje çalışmalarını yürütmek,

Sistemin daha iyi bir noktaya ulaştırılması için araştırma ve geliştirme çalışmalarını yapmak,

İzlemenin kesintisiz bir şekilde yerine getirilmesi için yazılımda yaşanan sıkıntıların giderilmesini ya da yazılımda ihtiyaç duyulan geliştirmeleri sağlamak,

Merkezin vardiya gruplarını oluşturmak, çalışmaların denetimini yapmak,

Elektronik İzleme Merkezi ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan elektronik izleme personellerine yönelik eğitimleri düzenlemek,

Denetimli serbestlik müdürlüklerinin ekipman taleplerini değerlendirmek ve dağıtımlarını sağlamak,

İzleme sırasında tespit edilen yükümlü ihlallerini tutanaklaştırmak ve ilgili denetimli serbestlik müdürlüğüne iletmek,

İzleme sırasında tespit edilen teknik arızaların tutanaklaştırılması ve gerekli arızanın giderilmesi için gerekli çalışmaları yapmak ve

Elektronik izleme ile ilgili bilgi edinme taleplerini cevaplamak, görevlerini yerine getirmektedir.


Koruma Kurullarından Sorumlu Şube Müdürlüğü ( Tlf: 03125070 576 / 454 / 576 / 738 / 748 /801 / 854 )


5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu'nun dokuzuncu maddesinde Daire Başkanlığı'nın görevleri arasında yer alan;

Koruma kurullarının genel amaç ve politikalar çerçevesinde düzenli ve verimli çalışmalarını sağlamak.

Yardım ve koruma hizmetlerini geliştirmek, hükümlülerin yeniden suç işlemesinin önlenmesi ve topluma kazandırılmasını sağlayıcı etkenleri güçlendirmek amacına yönelik çalışmalar yapmak.

Müdürlükler ve koruma kurullarınca hazırlanan yıllık iş programları ve projeleri ile çalışma raporlarını Genel Müdürlüğe sunmak; Genel Müdürlükçe yayınlanacak yıllık faaliyet raporunu hazırlamak,

Müdürlükler ve koruma kurullarının yönetim, denetim ve gözetim görevlerini yürütmek,

Müdürlükler ve koruma kurullarının çalışmaları ile ilgili her türlü karar ve işlemi yürütmek ve görevleri ile ilgili bakanlık, diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan vakıf ve dernekler ile uygun görülen gönüllü gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak,

Görev alanına giren kanun ve düzenleyici işlemlerdeki ihtiyaçlara ilişkin inceleme ve araştırma yaparak Genel Müdürlüğe öneride bulunmak, bu konuda gerekli tasarıları hazırlamak,

Danışma Kurulunun yazı işleri hizmetlerini yürütmek,

maddeleri, Koruma Kurullarından Sorumlu Şube Müdürlüğünün görev ve sorumluluk alanını oluşturmaktır.

Ayrıca;

Üniversitelerin psikoloji, sosyoloji, sosyal hizmetler, rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin denetimli serbestlik müdürlüklerinde ders uygulaması çalışması yapma talepleri ile yüksek lisans ve doktora yapacak olan öğrencilerin araştırma, inceleme, anket çalışması ve uygulama taleplerini değerlendirmek,

Denetimli serbestlik görev alanına giren konularda proje teklifi hazırlamak, yerel ve ulusal projelere görüş bildirmek ve gerektiğinde bu projelerde görev almak,

Denetimli serbestlik sistemi ile ilgili basın ve yayın kuruluşlarının haber, röportaj, çekim yapma izin taleplerini değerlendirmek, sorumlu olunan diğer görevler arasında yer almaktadır.


Değerlendirme ve Planlama Şube Müdürlüğü ( Tlf: 0312 507 0590 / 733 / 744 / 907 )


5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu’nun 9’uncu maddesi gereğince Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı tarafından yerine getirilmesi gereken;

a) Denetimli serbestlik müdürlüklerinin genel amaç ve politikalar çerçevesinde düzenli ve verimli çalışmalarını sağlamak,

b) Denetimli serbestlik hizmetlerini geliştirmek, yükümlülerin yeniden suç işlemelerinin önlenmesi ve topluma kazandırılmasını sağlayıcı etkenleri güçlendirmek amacına yönelik çalışmalar yapmak,

c) Denetimli serbestlik müdürlüklerinin yönetim, denetim ve gözetim görevlerini yürütmek,

ç) Görev alanına giren kanun ve düzenleyici işlemlerdeki ihtiyaçlara ilişkin inceleme ve araştırma yaparak Genel Müdürlüğe öneride bulunmak, bu konuda gerekli tasarıları hazırlamak,

d) Toplum için tehlike hâli taşıyanlara özel dikkat gösterilmesini sağlamak görevleri, Değerlendirme ve Planlama Şube Müdürlüğünün görev alanında bulunmaktadır.

Denetimli serbestlik altında bulunan yükümlülere yönelik yürütülen risk ve ihtiyaç belirleme ile planlama süreçleri, denetimli serbestlik müdürlükleri bünyesinde yer alan değerlendirme ve planlama bürosu tarafından yürütülmektedir. Değerlendirme ve Planlama Şube Müdürlüğü, bu büronun işleyişinden sorumludur.

Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu gereğince ve denetimli serbestlik müdürlükleri bünyesinde yer alan değerlendirme ve planlama bürosunun işleyişinin takibi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar şunlardır:

Değerlendirme ve planlama süreçlerini daha etkin ve verimli hale getirmek, bu konuda uygulama standartları belirlemek ve sistemi geliştirici politikalar üretmek

Bu kapsamda; ulusal ve uluslararası düzeydeki uygulamalara yönelik araştırma/inceleme yapılması, mevcut mevzuatın uygulanabilirliğinin ve uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi, veri analizleri yapılması, değerlendirme toplantıları ve çalıştaylar düzenlenmesi, personel taleplerinin alınması gibi faaliyetler gerçekleştirerek gerektiğinde mevzuat değişikliği teklifi hazırlamak ve UYAP ekranlarının güncellenmesine yönelik talep oluşturmak

Değerlendirme ve planlama süreçlerinde yürütülen çalışmaların mevzuata uygun şekilde ve müdürlükler arasında uygulama birliği olan bir yapıyla sürdürülmesini sağlamak

Bu kapsamda ilgili mevzuatla ve Daire Başkanlığınca belirlenen standartlara uygunluk esas alınarak;

Personelin görev alanına yönelik kaynakları (uygulayıcı kılavuzları vb.) hazırlamak, kaynakların güncelliğini sağlamak ve hazırlanan kaynakların UYAP Portal’da Eğitim Kitapları bölümüne yüklenmesini sağlamak

Denetimli serbestlik müdürlüklerinde görevli ilgili personel tarafından değerlendirme ve planlama süreçlerinde gerçekleştirilen iş ve işlemleri (hazırlanan müdürlük eğitim ve iyileştirme program takvimi, araştırma ve değerlendirme formları, denetim planları) mevzuata ve Genel Müdürlük görüşlerine uygunluk yönünden inceleyerek yıllık değerlendirme raporu hazırlamak; bu inceleme ve değerlendirme neticesinde değerlendirme ve planlama süreçlerinde yürütülen çalışmalardaki eksik/hatalı uygulamaları tespit ederek sorunlara yönelik çözümler üretmek, personelin eğitim önceliğini belirlemek, hizmet içi eğitimlerin içeriğini güçlendirmek ve izlenen politikalara yön vermek

İstatistikler, veri analizleri, tavsiyeler, geri bildirimler, değerlendirme toplantıları vb. aracılığıyla müdürlüklerdeki işleyişin ve planlamanın daha etkin ve verimli hale getirilmesine yönelik çalışmalar yürütmek

Müdürlüklerde değerlendirme ve planlama bürosunda görevli personelin bilgi ve tecrübelerini paylaşmalarına olanak sağlamak, mesleki gelişimlerini desteklemek ve uygulamada yaşanan sorunlara yönelik geri bildirim alabilmek amacıyla hizmet içi eğitim düzenlemek

Bu kapsamda; hizmet içi eğitimlerinin planlanmasına (yıl içerisinde gerçekleştirilmesi istenilen eğitim konuları, sayıları ve tarihleri için hazırlanan teklif ile eğitimlerin eğitici ve katılımcı listelerinin hazırlanarak Personel Eğitim Bürosuna sunulması), hazırlıklarının yapılmasına (ders programı, içeriği, kullanılacak sunum ve materyaller ile katılımcılara dağıtılacak kılavuz ve basılı diğer dokümanların hazırlanması), gerektiğinde eğitimlerde eğitici olarak Şube Müdürlüğü personelinin görevlendirilmesinin sağlanmasına ve her eğitim sonrasında değerlendirme ve raporlama yapılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek

Değerlendirme ve planlama süreçlerine ilişkin istatistikî verilerin analiz çalışmalarını yapmak

Bu kapsamda; risk ve ihtiyaç belirleme aracı (Araştırma ve Değerlendirme Formu) uygulanan yükümlülere dair elde edilen veriler ile haklarında denetim planı hazırlanan yükümlülere yönelik verileri analiz etmek ve raporlamak

Denetimli serbestlik altında bulunan risk ve ihtiyaç belirleme araçlarının geliştirilmesi ve güncellenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirmek

Bu kapsamda; denetimli serbestlik sistemi altında bulunan yetişkinlere yönelik risk ve ihtiyaç değerlendirme sisteminin veri madenciliği yöntemi, yapay zekâ uygulamaları gibi ileri veri bilim yöntemleri temelinde kurgulanması; bu sistemin DENGE Programı kapsamında çocuklar için oluşturulan risk ve ihtiyaç değerlendirme sistemi, “Koşullu Salıverilme Sisteminin İyileştirilmesi Projesi” kapsamında geliştirilecek risk ve ihtiyaç değerlendirme sistemi ve olası diğer sistemler ile bütünleştirilmesine yönelik çalışmalarda görev almak

Değerlendirme ve Planlama Şube Müdürlüğü Tarafından Yürütülen Diğer Çalışmalar

Denetimli serbestlik istatistiklerini hazırlamaya yönelik çalışmalar gerçekleştirmek

Bu kapsamda;

Denetimli serbestlik karar türlerine göre dosya ve yükümlü sayıları, koruma kurulları kapsamında yürütülen faaliyetlere ilişkin veriler, denetimli serbestlik personel durumu gibi alanlarda aylık ve gerektiğinde anlık olarak Denetimli Serbestlik İstatistiklerinin hazırlanması çalışmaları gerçekleştirmek

İstatistik verileri ışığında, denetimli serbestlik altında bulunan yükümlülerin infaz dosyaları kapsamında kayıtlı suç bilgileri bakımından suç haritası oluşturularak raporlama yapmak/kitapçık hazırlamak

Denetimli serbestlik personeline yönelik tüm hizmet içi eğitimlerin planlanması (yıl içerisinde gerçekleştirilmesi istenilen eğitim konuları, sayıları ve tarihleri için hazırlanan teklif ile eğitimlerin katılımcı listelerinin hazırlanarak Personel Eğitim Daire Başkanlığına sunulması) kapsamında çalışmalar gerçekleştirmek

Denetimli serbestlik müdürlüklerinin personel ihtiyacını belirlemeye yönelik çalışmalar gerçekleştirmek

Bu kapsamda; her bir denetimli serbestlik müdürlüğünün mevcut personel durumu, olması gereken personel sayısı ve ihtiyacını belirlemeye yönelik çalışmalar yapmak ve Personel Daire Başkanlığına iletilmek

Denetimli Serbestlik UYAP Ekranlarına yönelik taleplerin hazırlanması ve Bilgi İşlem Genel Müdürlüğüne iletilmesi sürecinde koordinasyon sağlamak

Bu kapsamda; Bilgi İşlem Genel Müdürlüğüne iletilen taleplerin gerçekleşme durumlarının takibi ile karşılaşılan sorunların tespiti ve ilave taleplerin oluşturulması amacıyla diğer şube müdürlükleri ile işbirliği halinde çalışmalar gerçekleştirmek, ilgili yazışmaları yapmak, gerektiğinde Başkanlık içerisinde ve Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik Modülü personeli ile toplantı yapılmasını sağlamak

Diğer şube müdürlüklerince gerçekleştirilen faaliyetlere gerektiğinde destek olmak

 


İnfaz ve Denetim Şubesi ( Tlf : 0312 507 0594 / 549 / 587 / 593 /747 )


...


Bağımlılıkla Mücadele Şubesi ( Tlf : 0312 507 0599 / 682 / 688 / 841 )


...


İyileştirme Hizmetleri Şubesi


...