CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı  ( Sekreterlik Tlf:0312 507 0585 )


Bütçe Donatım Bürosu  (Tlf: 0312 507 0660 / 665 / 667 / 670 /  679 / 663 / 668 / 782 / 677 / 827 / 908 )


 1. Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatına ait bütçesini hazırlamak, takibini yapmak ve birimlerin ödenek ihtiyacını tespit ederek bunların dağıtımını yapmak.
 2. Genel Bütçeye ait ödenekle sağlanamayan işler ile Genel Bütçeye ait ödeneğin yeterli olmadığı hallerde ihtiyaç duyulan ödeneğin sağlanması hususunda İşyurtları Yüksek Kurulundan sarfını yapmak.
 3. Ceza infaz kurumlarının güvenlik sistemlerine ait kamera, x-ray (paket, bavul arama) cihazı, metale duyarlı kapı dedektörü, metale duyarlı el dedektörleri ihtiyaçlarını belirleyerek gerekli ödeneği tahsis etmek.
 4. İnfaz ve koruma başmemurları ile infaz ve koruma memurlarının resmi kıyafetleri ile diğer personelin giyecek yardımı ihtiyacını karşılamak ve bununla ilgili olarak her yıl uygulamaya ilişkin genel yazıyı hazırlamak
 5. Ceza infaz kurumlarının ihtiyacı bulunan ve işyurtlarında imalatı yapılan masa, sandalye, hükümlü eşya dolabı, ranza, yatak, nevresim takımı, battaniye ile bir kısım demirbaş malzemenin alımı ile bunların tahsislerini yapmak.
 6. Ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik müdürlüklerinin araç ihtiyaçlarını satın alınması yoluyla karşılamak.
 7. Diğer yandan, genel bütçe demirbaşına kaydedilmek üzere satın alınan bu taşıtlar içerisinden, taşıtları işyurdu faaliyetlerine yetersiz gelen ceza infaz kurumlarına (kamyon, pick-up ve minibüs vb.) taşıtların devri yapılmaktadır.
 8. Ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlüklerinin araç ihtiyaçları dikkate alınarak mevcut araçların tahsislerinde değişiklik yapmak.
 9. Ceza infaz kurumlarında barındırılan hükümlü ve tutukluların emanet para ve sağlık giderlerine ilişkin mali konularda uygulamaya esas görüş bildirmek.
 10. Tedavi giderleri Sağlık Bakanlığınca karşılanan hükümlü ve tutukluların hastane tarafından temini mümkün bulunmayan tıbbi malzemeler (ortez, protez, gözlük, işitme cihazı, şeker ölçüm çubuğu, hasta alt bezi vb.) ile ilaç bedelleri Bakanlığımızca karşılandığından konuya ilişkin sorular da Kısmımız tarafından cevaplandırılmaktadır.
 11. Denetimli serbestlik müdürlüklerinin hizmet binası kiralama taleplerini değerlendirerek ilgili mevzuat gereğince uygun görülmesi halinde Başbakanlıktan izin almak.
 12. Ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik müdürlüklerinin servis ve hizmet için araç kiralama ile toplu taşım biletleri taleplerini değerlendirmek.
 13. Gerektiğinde ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların yanlarında bulundurabilecekleri eşyalar ile yemek, barınma, ısınma gibi fiziki konulardaki şikayet başvurularını değerlendirmek.
 14. 5272 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfaz Hakkında Kanunun amir hükümleri gereği Kısmımız uhdesinde bulunan yatak, yastık ve ranza gibi tefriş eşyalarının verilmediği, yemeklerin az veya kalitesiz verildiği iddialarına ilişkin hükümlü ve tutuklularla bunların yakınların başvuruları Başkanlığımızca cevaplandırılmaktadır.
 15. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun gereği hibe kabulü işlemlerini yapmak: Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi İle Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzüğün 188’inci maddesi ve Ceza İnfaz Kurumlarına Gönderilen Ödeneklerin Kullanımı, Diğer Hükümler Hakkında 47 Nolu Genelgenin 9’uncu maddesi uyarınca ceza infaz kurumlarımıza yapılan hibe talepleri Genel Müdürlüğümüzden izin (uygun görüş) alınmak suretiyle Cumhuriyet başsavcılığınca kabul edilmektedir.
 16. Yeni açılacak kurumların tefrişat ihtiyaçlarının belirlenerek gerekli ödeneğin genel bütçe ve işyurtlarından tahsisini sağlamak.
 17. Öğrencilikten ayrılan personelin geri ödeyeceği tutara ilişkin taksitlendirme talebinin kabulüne esas üst yönetici onayı almak.

İnşaat Emlak Bürosu (  Tlf: 0312 507 0687 / 662 / 525 / 689 / 690 / 691 / 692 / 668 /  683 / 840 / 848 )


 1. Mevcut - Kapatılan ve Yapımı Devam Eden Ceza İnfaz Kurumlarına ait Sayı ve Kapasite Bilgileri:
  1. Mevcut Ceza İnfaz kurumlarının Ağır Ceza bünyesinde dağılımı, tipleri ve kapasitelerini gösterir listelerin güncellenerek tutulması,
  2. Kapatılan Ceza İnfaz kurumlarının yıllara göre kapanış tarihlerini gösterir listelerin tanzimi,
  3. Yapımı devam eden Ceza İnfaz kurumlarının;
   1. Hizmete alınacağı yıllara göre dağılımlarını gösterir listeleri,
   2. İnşaat, Proje, Planlama safhalarına göre listelerinin tutulması, güncellenmesi, brifing veya sunuya esas olacak şekilde düzenli notlarının en geç ayda bir defa güncellenerek sunuya esas bilgi notuna dönüşümü gerçekleştirilmektedir,
 2. Yeni Ceza İnfaz Kurumlarının yapım öncesi hazırlıkları;
  1. Yapımı planlanan ceza infaz kurumlarının, tip ve kapasitesine uygun büyüklükte ve belirlenen kriterlere uygun olarak arsa araştırılması yapılmaktadır,
  2. İstenen şartlara uygun nitelikte taşınmaz temini halinde, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı teknik elemanları marifetiyle, yerinde inceleme yaptırılarak arsanın cezaevi yapımına uygunluğunun saptanması, uygun bulunmadığı takdirde alternatif arsa araştırılmasına devam edilmektedir,
  3. Uygun görülen arsa mülkiyeti şahsa ait ise; Kamulaştırmaya esas olmak üzere Kıymet Takdir komisyonu raporu stenmesi, Kamu Yararı Kararı alınması, kamulaştırma ödeneği gönderilmesi, kamulaştırmanın tamamlanması sonrası Hazine adına tapu kaydı çıkarılması gerçekleştirilmektedir,
  4. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığıca uygun bulunan arsaların Genel Müdürlüğümüz adına tahsisi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde yazışma yapılmakta, tahsis süresi dolan arsaların, tahsis süreleri uzatılmaktadır,
  5. Uygun bulunan arsaların ön ihtiyaç programları belirlenerek, zemin etüd ve haritaları ile uygulama projelerinin hazırlattırılması amacıyla Teknik İşler Dairesi Başkanlığı ile yazışmalar yapılarak, bu işlemlerin tamamlanmasını müteakip İşyurtları Yüksek Kurulundan yapım ödeneğinin tahsisi     sağlanmaktadır,
 3.  Mevcut kurumların bakım ve onarımları; Ceza İnfaz Kurumlarından gelen ödenek talepleri doğrultusunda, bu kurumlara geçmiş yıllarda gönderilen ödeneklerde gözönüne alınarak; 03-8 Kurumların Küçük Onarımları, 06-7 Kurumların Büyük Onarımları, 06-5 Etüd-Proje Deprem inceleme giderleri, 06-4 Kamulaştırma harcamaları, İşyurtları Kurumu bütçesinden Büyük ve Küçük onarım talepleri ile ilgili her türlü yazışma ve ödeme emri tanzimi, tahsis edilen ödeneklerin mali yıl sonuna kadar harcanıp harcanmadığının kontrolü, İşyurtları bütçesinden tahsis edilen onarım ödenekleri ile ilgili sarf evraklarının incelenmesi, eksikliklerinin tamamlattırılması sağlanmaktadır,
 4.  Genel Müdürlüğümüz Yıllık Yatırım Programlarının hazırlanması, takibi, uygulanması;
  1. Yıl içinde alınan notlar ve makam tarafından verilen talimatlar uyarınca Temmuz ayı içinde Genel Müdürlüğümüzün "YATIRIM PROGRAMI" teklifleri hazırlanarak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına sunulmak üzere Strateji Geliştirme Başkanlığına iletilir.
  2.  Eylül ayında; yatırım programında yer alan projelerle ilgili Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile ön görüşmeler yapılır.
  3. Kasım ayında T.B.M.M. Bütçe-Plan Komisyonu ve Genel Kuruldaki görüşmelerde yöneltilen sorular cevaplandırılır.
  4. Ocak ayı içinde toplu olarak verilen proje ödeneklerinin, alt dağılım ve detay tabloları hazırlanarak onaya sunulur.
  5. Genel Müdürlükçe Öngörülen 5 yıllık planlamalarla ilgili "Yatırım Planlama" ları, kitaba dönüştürülür.
 5. İşyurtları Yüksek Kurulundan ödenek talebi konusunda yazışmalar; Yıllık Yatırım Programında yer alan büyük onarım, yeni ceza infaz kurumu yapımı veya ek bina yapımına yönelik projelerle ilgili olarak;
  1.  Zemin etüdü, sondaj, harita, inşaat ihalesi ile ilgili ödenek tahsisine yönelik talepleri,
  2. Genel Bütçe ödeneklerinin yetersiz olduğu durumlarda, mevcut ceza infaz kurumlarının acil ve zorunlu onarım talepleri, gerekçesiyle birlikte Yüksek Kurula sunularak, ilgili kurumlar adına tahsis işlemleri gerçekleştirilir.

DİĞER GÖREVLER

 • Kullanılma niteliğini kaybeden ceza infaz kurumlarına ait taşınmazların Bakanlığımız adına tahsislerinin kaldırılmasına yönelik teleplerle ilgili olarak; tahsisi kaldırılması istenilen taşınmazlara; adliye binası, lojman vb. amaçla ihtiyaç bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ile yazışma yapılması, ihtiyaç yoksa, kamu menfaati gözetilerek tahsislerinin kaldırılması için Bakan Onayı alınıp ilgili kurumlara bildirilmesi, tahsis kaldırılmasına yönelik değerlendirme, onay, tebligat vb. gibi işlemlerin yapılması,
 • Ceza infaz kurumları isim ve kapasitelerinin UYAP'a tanıtımı konusunda Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü nezdinde yazışma yapılması,
 • Yeni Ceza infaz kurumlarına jandarma koruma birliği oluşturulması, mevcutlarda birlik sayısının artırılması hakkında Jandarma Genel Komutanlığı nezdinde yazışma yapılması,
 • Ek ödenek talebi konusunda Maliye Bakanlığı veya Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı  nezdinde girişimde bulunulması amacıyla gerekçe raporu hazırlanarak Strateji Geliştirme Başkanlığına iletilmesi,
 • Kapasite artışına karşı önlem alınması amacıyla araştırma, proje geliştirilmesi, mevcut kurumlardaki atıl alanların değerlendirilmesine yönelik her türlü yazışma yapılması,
 • Ceza infaz kurumlarının açılış ve kapanışlarında "Bakan Onayı" alınması, mahallerine, Genel Müdürlüğümüz ve Bakanlığımızın ilgili birimlerine bilgi verilmesi,
 • Soru önergelerinin şubeyi ilgilendiren bölümlerinin cevaplandırılması,
 • İzleme kurulları tarafından ceza infaz kurumlarının fiziki yapısına yönelik tavsiye niteliğindeki talepleri değerlendirilerek, sonucundan ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı ve İzleme Kurullarından sorumlu birimlerine bilgi sunumu,
 • Genel Müdürlüğe intikal eden icra takip yazışmalarının yapılması,
 • Makam tarafından tevdi edilen bilgi notu, sunu, brifing raporlarının hazırlanması,
 • Acil ve zorunlu hallerde muhtelif ceza infaz kurumlarına lojman satın alınması amacıyla her türlü yazışma yapılması,
 • Kamulaştırmaya yönelik tezyid-i bedel davalarının takibi, sonucunda ilave ödeme yapılmasına karar verilmesi halinde ek ödenek teminine yönelik yazışma yapılması,
 • Mevcut veya Ceza İnfaz Kurumu yapılmak üzere Bakanlığımıza tahsisli taşınmazlar üzerinden boru hattı geçirilmesi, imar planlarında yeni düzenleme yapılması gibi tasarruflarla ilgili yazışma yapılması.

İdari İşler Bürosu ( Tlf: 0312 507 0673 / 678 / 661 / 675 / 676 / 672 / 674 / 677 / 694 / 591 )


 1. Genel Müdürlüğümüz kadrosu merkez teşkilatında bulunan personelin maaş, fazla çalışma ücretleri ile geçici ve sürekli görev yolluğu harcırahlarının tahakkuk işlemlerini yapmak
 2. Genel Müdürlüğümüz merkez teşkilatının kırtasiye, demirbaş vb. gibi ihtiyaçlarını karşılamak
 3. Genel Müdürlüğümüz merkez teşkilatının telefon aboneliği ve kullanım ücretlerinin tahakkuk işlemlerini yapmak.
 4. Genel Bütçeye ait ödenekle sağlanamayan işler ile Genel Bütçeye ait ödeneğin yeterli olmadığı hallerde ihtiyaç duyulan ödeneğin sağlanması hususunda lüzumlu ödeneğin İşyurtları Yüksek Kurulundan sağlanarak sarfını yapmak.
 5. Ceza infaz kurumlarının gerçekleştirdikleri ihalelerde mevzuata aykırı hareket eden kurum ve kuruluşlara ihaleye katılmaktan men cezasına esas üst yönetici onayı almak.
 6. Gerektiğinde Genel Müdürlüğümüze İşyurtları Yüksek Kurulunca tahsis edilen ödeneklerle ihale ve satın alma işlemlerini yapmak.
 7. Genel Müdürlük ve taşra personelinin mali haklarına ilişkin her türlü görüşü yazmak.
 8. Genel Müdürlükçe düzenlenen seminer, çalıştay gibi toplantılara ilişkin organizasyon giderlerinin sarfını yapmak.

Bilgi İşlem Bürosu ( Tlf: 0312 507 0649 / 648 / 647 ) 


 1. Genel Müdürlüğümüz Merkez ve Taşra Teşkilatının UYAP sistemine geçişlerini sağlamak amacıyla Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü ile koordinasyonu sağlamak.
 2. Merkez Teşkilatımız personelinin Döküman Yönetim Sistemi (DYS) yetkilerini tayin etmek, UYAP ve DYS ile ilgili personeli bilgilendirmek ve meydana gelen sorunların giderilmesi için teknik destek sağlamak.
 3. Bürolarımızın kullanmasında zorunluluk duyulan bazı programların UYAP’a entegrasyonunun sağlanması için Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü ile koordinasyonu sağlamak.
 4. Genel Müdürlüğümüzün internet sayfasını geliştirmek ve sürekli güncellemek,
 5. Genel Müdürlük e-postasını takip ederek gelen e posta iletilerini ilgililerine göndermek.
 6. Taşra Teşkilatımızdaki kurumlarımızın internet sayfalarını denetlemek,
 7. UYAP üzerinde bulunan telefon rehberini güncellemek.
 8. Bürolarımızın sunum işlemleri ile kitap, kapak belge ve grafik tasarımlarını hazırlamak veya personele bu hususta teknik destek vermek.
 9. Genel Müdürlüğümüz ile Ceza İnfaz Kurumlarının Elektronik İmza Başvurularının takibini yapmak, Genel Müdürlüğümüz Merkez bürolarında görevli personelin e-imza kurulumlarını yaparak, kullanımı yönünde personeli bilgilendirmek,
 10. Merkez teşkilat, Ceza İnfaz Kurumları ile Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri Şube Müdürlüklerinin donanım envanterini çıkarmak, ihtiyaçları belirlemek ve tespit edilen donanım eksikliklerini gidermek.

Gelen-Giden Evrak Bürosu ( Tlf: 0312 507 0707 / 494 / 496 / 498 / 410 / 699 / 770 / 771 / 752 / 753 / 758)


 1. Genel Müdürlüğümüze posta yoluyla gelen evrakların açılması taranması ve bunların tekrar birleştirilerek ilgili kısımlara gönderilmesi.
 2. Genel Müdürlüğümüze elden gelen ve Tetkik Hâkim tarafından havalesi yapılan evrakların taranarak ilgili bürolara gönderilmesi.
 3.  Bakanlığımızın ek binalarından Genel Müdürlüğümüzü ilgilendiren evrakların zimmet karşılığı alınması ve ilgili bürolara gönderilmesi.
 4. Uyap ekranına Savcılıklardan gelen evrakların incelenip eklerine bakılarak ilgili bürolara gönderilmesi.
 5. Gelen Evrak Bürosuna fiziki olarak gelen evrakların nöbetçi memur tarafından zimmet karşılığı alınması
 6. Fiziki olarak gelip taranan evrakların Bakanlık kaydı yapılarak ilgili bürolara gönderilmesi.
 7.  Genel Müdürlüğümüze savcılıklardan gelen ve bürolara dağıtımı yapılan Evraklardan bürolarca iade edilen veya ne gibi işlem yapılacağına karar verilemeyen evrakların araştırılarak ilgili birimine gönderilmesi.
 8. Savcılıklardan Genel Müdürlüğümüze gelen evraklardan okunamayan, eki olmayan ve Genel Müdürlüğümüzü ilgilendirmeyen evrakların geldiği yere iade edilmesi.
 9. Genel Müdürlüğe bağlı bütün kısımlardan fiziksel olarak gidecek evrakları zimmet karşılığında teslim almak.  
 10. Zimmet karşılığında teslim alınan evraklardan kurum içi gitmesi gerekenler ayrılarak zimmet defteri ile ilgili birimlere gönderilir. Genel Müdürlüğümüz dışındaki kurumlara gitmesi gereken veya fiziksel olarak ekleri bulunan evraklar zarflayarak tartılıp PTT’nin belirlediği fiyat etiketleri yapıştırılıp acili yetine göre taahhütlü, iadeli taahhütlü, kargo, kurye veya adi posta şeklinde fiyatlandırılarak barkot makinesinden geçirilerek ikişer suret fişler düzenlenip zimmet karşılığında postaya verilmek üzere PTT’ ye teslim edilir.
 11. Kısımlarca yazılıp silinmesinden sonra otomatik numara almayan bazı evrakların Giden Evrak bürosu ekranına düşmesi nedeniyle bunların kaydedilerek ilgili yerlere uyap sistemi üzerinden gönderilmesini sağlamak.
 12. Postaya verilen ancak birçok nedenle (adreste bulunmayan, adres değişikliği  v.b.) adresine ulaşmayarak tekrar iade gelen evraklar PTT’ye verilen zimmet fişlerinden düşülerek ilgili kısımlara iadesini sağlama