CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Dış İlişkiler Daire Başkanlığı

Dış İlişkiler Daire Başkanlığı ( Sekreterlik Tlf: 0312 507 0440 )


Araştırma Geliştirme ve Proje Bürosu ( Tlf: 0312 507 0609 / 610 / 490 / 736 / 739 / 740 /821)


 1. Yurtdışı uygulama örnekleriyle ilgili araştırma raporları hazırlamak,
 2. Çalıştaylar düzenleyerek akademisyenlerle çalışma ortamı sağlamak,
 3. Strateji Geliştirme Başkanlığı ile Genel Müdürlüğümüz birimleri arasındaki koordinasyonu sağlamak,
 4. Genel Müdürlüğümüz birim faaliyet raporunu hazırlamak,
 5. Yurt dışı çalışma ziyaret raporlarının arşivlemek ve Yayın İşleri Daire Başkanlığına göndermek,
 6. CEP, EUROPRIS, EPTA, ICPA, PC-CP gibi ceza infaz alanında faaliyet gösteren uluslararası kurumlarla koordinasyon çalışmalarını yürütmek,
 7. Genel Müdürlüğümüz birimlerinden ihtiyaç duyulan konularla ilgili proje önerilerini toplamak,
 8. Birimlerden gelen ham proje önerileri derlemek ve hibe programları için uygun hale getirmek,
 9. Projeler konusunda Bakanlığımız ilgili birimleri, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) ile gerekli yazışmaları yapmak,
 10. Halihazırda yürütülen projeler için Genel Müdürlüğümüz icracı birimlerinin koordinasyonunu sağlamak,
 11. Projelerin ara dönem ve final raporlarının gözden geçirilmesi-onayı; tedarik projeleri geçici ve kesin kabul işlemleri için MFİB ve diğer ulusal-uluslararası kuruluşlar ile resmi yazışmalar yapmak,
 12. Projelerin teknik toplantıları, yürütme kurulu toplantıları, yurtdışı çalışma ziyaretleri, açılış ve kapanışları toplantıları için gerekli organizasyonları yapmak,
 13. Önceki dönemlerde yürütülmüş ve faaliyetleri tamamlanmış olan projeler kapsamında elde edilen çıktıların etkin kullanımı ve sürdürülebilir olması için icracı birimlerin koordinasyonunu sağlamak,
 14. AB Komisyonu, AB Delegasyonu, AB Başkanlığı ve MFİB tarafından projelerin denetimi konusunda talep edilen bilgileri derlemek ve gerekli kuruluşlara iletmek,
 15. AB Komisyonu tarafından yapılan yerinde denetimler için toplantılar ve saha ziyaretleri organize etmek,
 16. Genel Müdürlüğümüz ve taşra birimleri tarafından TAIEX, Erasmus+, büyükelçilik fonları ve ulusal hibe programları kapsamında hazırlanan proje önerilerinin değerlendirilmesi, ilgili birimlere görüş sorulması, onayı ve takip süreçlerini yürütmek,
 17. Projenin ortaklık belgelerinin hazırlamak, proje onayına ilişkin ilgili prosedürleri takip etmek,
 18. Periyodik olarak, projelerin finans ve ilerleme raporlarını hazırlamak,
 19. Proje yönetim toplantılarının konaklama, uçak bileti, vize, görevlendirme oluru gibi işlemlerini takip etmek,
 20. Proje fikri çıktılarının hazırlanmasına katkıda bulunmak ve çevirilerini yapmak,
 21. Proje kapsamında yapılacak yurt içi ve yurt dışı tüm eğitim organizasyonları için gerekli işlemleri takip etmek,
 22. Proje kapsamında planlanan uluslararası seminer faaliyetleri için katılımcı seçimi, konaklama, uçak bileti ve materyal hazırlama gibi işleri yürütmek,
 23. Proje görsel materyallerinin basımı ve tasarımı ile ilgili işlemleri yürütmek,
 24. Proje faaliyetleri sonucu ortaya çıkan strateji belgeleri ve eylem planları, eğitim materyalleri, yurt dışı çalışma ziyaretinde ülkemize getirilen ilgili dokümanlar ve çalışma ziyareti raporlarını arşivlemek ve talep halinde ilgili birimlere göndermek,
 25. Genel Müdürlüğün merkez ve taşra birimleri tarafından yürütülmeye devam eden veya tamamlanmış proje faaliyetlerine ilişkin arşiv ve istatistik kayıtlarını tutmak,
 26.  Genel Müdürlük tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Dış İlişkiler Bürosu ( Tlf: 0312 507 0611 / 831 / 797 )


 1. Ceza infaz kurumlarımızda incelemelerde bulunacak yabancı heyetler ile Genel Müdürlüğümüz görevlileri tarafından yurtdışına yapılacak çalışma veya inceleme ziyaretlerini düzenlemek ve  koordine etmek,
 2. Cezaevleri alanında uluslararası düzeydeki seminer, toplantı, sempozyum ve konferanslara iştirak edilerek Genel Müdürlüğün temsil edilmesini sağlamak, konferans ve sempozyum düzenleyerek buradan elde edilen yararlı bilgileri değerlendirerek üst makamlara sunmak,
 3. Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi ile Birleşmiş Milletler İşkenceyi Önleme Komitelerinin cezaevi ziyaretlerini koordine etmek, ziyaret raporlarını incelemek, tavsiye raporlarında yer alan insan hakları ile ilgili hususları üst makamlara arz etmek ve gereğini yapmak,
 4. Dışişleri Bakanlığının diğer ülkelerle yaptığı konsolosluk görüşmelerinde gerektiğinde Genel Müdürlüğü temsil etmek,
 5. Cezaevlerinde bulunan yabancı uyruklu tutuklu ve hükümlülerin ziyaret rejiminin Konsolosluklar ve Dışişleri Bakanlığı ile koordine edilmesini ve yürütülmesini sağlamak,
 6. Diğer ülkelerden veya uluslararası kuruluşlardan gelen bilgi taleplerini karşılamak,
 7. Uluslararası insan hakları kuruluşlarının cezaevlerine ilişkin raporlarını incelemek ve üst makamlara bilgi sunarak gereğini yapmak,
 8. Genel Müdürlük tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

İnsan Hakları Bürosu ( Tlf: 0312 507 0613 / 611 / 411 / 711 / 696 / 761 / 658 / 914 )


 1. Ceza infaz kurumlarında insan hakları ihlâllerinin meydana gelmemesi için gerekli her türlü araştırmayı yapmak ve bu konuda gerekli tedbirlerin alınması için ilgili birimleri bilgilendirmek, yerinde incelemeler yapmak,
 2. Ceza infaz kurumlarındaki uygulamalar nedeniyle AYM ve ülkemiz aleyhine AİHM nezdinde açılan davalarla ilgili olarak Bakanlığımız İnsan Hakları Dairesi Başkanlığından, Dışişleri Bakanlığından gelen bilgi taleplerine ilişkin gerekli araştırmaları yapmak, savunma yazılarını hazırlayarak,  takibini yapmak üzere İnsan Hakları Dairesi Başkanlığına iletmek,
 3. Bakanlığımız İnsan Hakları Dairesi Başkanlığınca koordine edilen İnsan Hakları Eylem Planında Genel Müdürlüğümüz görev alanına giren hususlara ilişkin katkı sağlamak ve takibini yapmak,
 4. Ceza infaz kurumları merkez veya taşra teşkilatında görev yapan personel ile tutuklu ve hükümlüler ya da  bunların yasal temsilcileri ve yakınları, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Dilekçe Komisyonu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Kamu Denetçiliği Kurumu, sivil toplum örgütleri  tarafından dile getirilen insan hakları ihlallerine ilişkin araştırmaları yürüterek tespitlerini ilgili birimlere sunmak, insan hakkı ihlaline sebep olanlar hakkında ilgili birimler nezdinde gerekli girişimlerde bulunmak ve sonucuna göre ilgilileri bilgilendirmek,
 5. İnsan hakları ihlallerine ilişkin iddialar ile sonuçlarına ait istatistiklerin tutulmasını sağlamak,
 6. İnsan hakları alanında, bilgi derleme, mevzuatı ve standartları takip, çalışma ve gelişmeleri izleme ve iyi uygulama örneklerini elde etme gibi faaliyetlerle, insan haklarına saygılı infaz uygulamaları açısından yeni gelişmeleri tespit etmek, önermek ve hayata geçirmek,
 7. Genel Müdürlük tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 


Mevzuat Bürosu ( Tlf: 0312 507 0516 / 615 / 761 / 779 )


 1. Milletvekilleri tarafından TBMM Başkanlığına verilen soru önergelerinde, Genel Müdürlüğümüzün görev alanına giren konularda, ilgili bürolardan veya Cumhuriyet başsavcılıklarından temin edilen bilgilere göre cevapları hazırlamak ve Mevzuat Genel Müdürlüğüne göndermek,
 2. Genel Müdürlüğümüz görev alanına giren hususlarda, mevzuat değişikliklerinin takip etmek ve Genel Müdürlük ile ilgili büroları bu konuda bilgilendirmek,
 3. Uygulamada yaşanan sorunların giderilmesi veya değişen mevzuat doğrultusunda bürolarca güncellenmesi talep edilen Tüzük, Yönetmelik ve Genelgeleri, diğer büroların da görüşünü alarak Mevzuat Hazırlama Yönetmeliği kapsamında hazırlamak ve yayımı için gerekli işlemleri yürütmek,
 4. Genel Müdürlüğümüz görev alanına giren konularda kurumlar veya kişiler tarafından gönderilen mevzuat değişikliği taleplerinde; mevzuat değişikliği istenilen konunun ilgili bürolarca değerlendirilmesi sonucunda gönderilecek değişiklik teklifini, ilgili büro ve birimlerin görüşüne sunmak, gelen görüşler doğrultusunda Mevzuat Hazırlama Yönetmeliğine uygun taslak haline getirerek Cumhurbaşkanlığına veya Mevzuat Genel Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak ve yayımlanmasını müteakip teşkilata duyurmak,
 5. Cumhuriyet başsavcılıkları, ceza infaz kurumları, denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlükleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından, mevzuatın uygulanmasında yaşanan tereddütlerin giderilmesi amacıyla talep edilen ve birden fazla büronun görev alanına giren hukuki görüşleri, ilgili büroların görüşünü alarak hazırlamak ve görüş talep eden birime göndermek, gerekirse teşkilata duyurmak,
 6. Adalet Bakanlığının diğer birimlerince veya diğer Bakanlıklarca hazırlanan ve görüş alınmak üzere Genel müdürlüğümüze gönderilen Kanun, Yönetmelik ve Genelge taslaklarına ilişkin, Büroların görüşlerini almak ve bu görüşler doğrultusunda Genel Müdürlüğümüz görüşünü hazırlamak.

İzleme Kurulları Bürosu ( Tlf:0312 507 0519 )


 1. Yeni adlî yargı adalet komisyonu kurulması hâlinde,  bu komisyonun yargı çevresi içinde ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurulunun oluşturulması için ilgili komisyon başkanlığı ile gerekli koordinasyonu sağlamak,
 2. İzleme kurulu üyelerinin istatistikî bilgilerini tutmak,
 3. İzleme kurulu bürolarında tutulması gereken defterleri bu kurullara göndermek, (Gelen/Giden Evrak - Karar ve Ziyaret Defterleri)
 4. İzleme kurulları üyelerine verilen hazırlayıcı eğitim mevzuat ve  ders notlarını ilgili adalet komisyonuna göndermek,
 5. İzleme kurullarının görevleriyle ilgili  tüm soruları cevaplandırmak, görüş bildirmek,
 6. İzleme kurulları ile ilgili olarak eğitim amaçlı seminer veya bilgilendirme toplantıları düzenlemek,
 7. İzleme kurullarının düzenledikleri raporlardaki önerilerin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla ilgili birimlerle yazışmalar yapmak,
 8. İzleme kurulları tarafından gönderilen raporları arşivlemek,
 9. Her yıl bir önceki yıla ait izleme kurullarınca düzenlenen raporları sayısını, konularını, yerine getirilen, getirilemeyen öneriler ve gerekçelerini gösteren faaliyet raporunu yayınlamak,

İstatistik Bürosu ( Tlf: 0312 507 0517 / 718 / 719 / 606 / 730 )


 1. Ceza infaz kurumlarının günlük ve haftalık mevcut raporunu hazırlamak,
 2. Yasalarda yapılan düzenlemelerin ceza infaz kurumları mevcuduna yansımalarını istatistiksel olarak takip etmek,
 3. Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü, hüküm özlü ve tutuklulara ilişkin aylık ve yıllık kitap hazırlamak,
 4. Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü, hüküm özlü ve tutuklulara ilişkin bilgi edinme başvuruları, soru önergeleri, bakanlığın birimleri veya diğer kamu kurumlarınca talep edilen bilgilerin teminine ilişkin gerekli çalışmaları yapmak,
 5. Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü, hüküm özlü, ve tutuklulara ilişkin UYAP’ta yer alan verilerin doğruluğu kontrol edilerek, eksiklik veya yanlışlık tespit edildiği takdirde ceza infaz kurumlarıyla iletişime geçilerek düzeltilmesini sağlamak,