CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Personel Eğitim Daire Başkanlığı

Personel Eğitim Daire Başkanlığı ( Sekreterlik Tlf: 0312 507 0434 )


Eğitim Merkezleri ve Planlama Bürosu ( Tlf: 0312 507 0589 / 0418 / 0570 / 0417 / 0571 / 0846 / 0967 / 0970 )


 1. Akademik Çalışmalar ve Yayın Bürosu ile Ölçme Değerlendirme Bürosu’ndan gelen teklifler doğrultusunda yurtiçi düzenlenecek eğitimlere ilişkin yıllık hizmet içi eğitim planını hazırlamak, onaylatarak ilgili birime göndermek,
 2. Eğitim planı dahilinde eğitimlerin koordinasyonunu sağlamak,
 3. Taşra ve merkez teşkilatlardan gelen eğitim başvurularını değerlendirmek,
 4. Akademik Çalışmalar ve Yayın Bürosu ile Ölçme Değerlendirme Bürosu’ndan alınan bilgiler doğrultusunda uzaktan eğitim sistemi ile verilecek eğitimlerin planlamasını yapmak,
 5. Büro işlemleri hakkında brifing ve bilgi notu hazırlamak,
 6. Hizmet içi eğitimlerde eğitici olarak görevlendirilecek personelin bilgilerini tutmak,
 7. Aday Memur Yetiştirme Eğitimlerine tabi tutulacak personelin eğitim programını hazırlamak ve uygulayıcı birime göndermek,
 8. Genel Müdürlüğün eğitim merkezleri, yerinde eğitimler ve uzaktan eğitim stratejisini belirlemek,
 9. Zümre, Yıllık Plan ve Eğitim Kurulu Toplantılarını düzenlemek,
 10. Akademik Çalışmalar Bürosu, Eğitim Teknolojileri ve Ar-Ge Bürosu ile Ölçme Değerlendirme Bürosundan gelen teklifler doğrultusunda yeni programlar geliştirmek,
 11. Bürolardan, eğitim merkezlerinden ve ceza infaz kurumlarından eğitim taleplerini almak,
 12. Düzenlenen çalıştayların ve toplantıların çıktılarını takip etmek, ilgili bürolara göndermek,
 13. Büro görev alanına giren yazışma işlerinin takibini yapmak.

Eğitim Teknolojileri Bürosu ( Tlf: 0312 507 0568 / 0760 / 0570 / 0892 )


 1. Eğitim Merkezleri ve Planlama Bürosu tarafından hazırlanan Yıllık Eğitim Planında bulunan ve/veya plan dışı olarak programlanan uzaktan eğitim yolu ile personele sunulacak eğitimler ile ilgili tüm işlemleri yürütmek,
 2. Portal ve video konferans sistemi yoluyla verilecek eğitimleri belirleyerek, gerekli koordinasyonu sağlamak,
 3. Genel Müdürlüğün uzaktan eğitim stratejisini belirlemek,
 4. Eğitimle ilgili bilgisayar yazılımlarının takibini yapmak ve geliştirilmesi işlemlerini yürütmek,
 5. Bilgisayar ortamında hazırlanacak olan eğitim materyallerinin işlemlerini yürütmek,
 6. Eğitimde kullanılacak teknolojilerin araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmek,
 7. Eğitimde kullanılan teknolojilere yönelik olarak büro personelinin ihtiyaç duyduğu eğitimlerin alınması işlemlerini yürütmek,
 8. Daire Başkanlığına bağlı diğer birimlerin ihtiyaç duyduğu teknolojik desteği sunmak,
 9. Genel Müdürlük personelinin rutin işlerini kolaylaştıracak, günlük işlerde sık kullanılan programların temel düzeyde eğitimlerini düzenli aralıklarla gerçekleştirmek,
 10. Uzaktan eğitim sisteminin ihtiyaçlarını belirleyerek eksiklerin giderilmesi işlemlerini yürütmek,
 11. Daire Başkanlığı çalışmalarına yönelik merkez ve taşra personelinin yaralanabileceği internet sitesinin tasarım ve programlama işlemlerini gerçekleştirmek ve takibini yapmak,
 12. Daire Başkanlığı tarafından kullanılacak olan gerekli istatistiklerin ve bilgi notlarının bulunduğu cep telefonu/tablet uygulaması gibi sistemlerin kurulumunu ve takibini gerçekleştirmek,
 13. Merkez ve taşra teşkilatlara yönelik Akademik Araştırmalar Bürosu ve Ölçme Değerlendirme Bürosu tarafından ihtiyacı hasıl olduğu tespit edilmiş içerikte yayımların çıkarılması yönünde çalışmalar yapmak (CTE Akademi, Mini-CİK gibi…),
 14. İlgili birimlerle koordineli olarak, personelin almış olduğu hizmet içi eğitimlerin düzenli bir şekilde verilerinin tutulduğu bir yapı geliştirilmesini sağlamak ve bu yapının güncellenmesi ve geliştirilmesini takip etmek,
 15. Ceza infaz kurumu personelinin eğitimine yönelik hazırlanmış olan ders kitabı ve benzeri kaynakların tasarım, düzenleme ve basımı ile ilgili işlemleri yürütmek,
 16. Eğitimlerde kullanılacak olan standart sunum, belge ve form şablonlarını hazırlamak ve ilgili birimlere gönderimini sağlamak,
 17. Büro görev alanına giren yazışma işlerinin takibini yapmak.

Ölçme ve Değerlendirme Bürosu  ( Tlf: 0312 507 0589 / 0788 )


 1. Eğitim merkezlerinde gerçekleştirilen hizmet içi eğitim programlarının, yerinde eğitim programlarının ve uzaktan eğitim programlarının ölçme ve değerlendirme işlemlerini yürütmek; ihtiyaçlar, teklifler ve emirler doğrultusunda geliştirilmesini sağlamak,
 2. İstatistiki bilgilerden yararlanarak eğitim hizmetlerine yönelik eğitim içeriklerinin ve fiziksel koşulların değerlendirmesini yapmak, hizmetlerin daha verimli daha rasyonel yürütülmesi için raporlar hazırlamak,
 3. Her yıl sonunda, yıllık eğitim planında yer alan eğitimlerin, ölçme ve değerlendirmesini yaparak gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak,
 4. Eğitim hedeflerinin amacına ulaşıp ulaşmadığını ve eğitim alan personelin ilgi ve ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığını değerlendirmek,
 5. Eğitimlerden beklenen sonuçları ölçecek uygun değerlendirme araçları geliştirmek, uygulamak ve analiz etmek (anket, gözlem formu vb.),
 6. Ölçme ve değerlendirme çıktılarını ilgili bürolar ile paylaşmak,
 7. Öğretim görevlilerinin başarı değerlendirme işlemlerini yürütmek,
 8. Eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek, Eğitim Merkezleri ve Planlama Bürosuna göndermek,
 9. Büro görev alanına giren yazışma işlerinin takibini yapmak.

Akademik Çalışmlar Bürosu ( Tlf: 0312 507 0568 / 0952 / 0966 / 0968 )


 1. Hizmet içi eğitimlerin geliştirilmesi ile ilgili üniversiteler, uzmanlar, kamu ve özel kuruluşlar ve Genel Müdürlüğün eğitim birimleri ile işbirliği yaparak, her türlü araştırmaları yapmak/yaptırmak ve uygulanmasını sağlamak,
 2. Eğitim alanında meydana gelen yeni gelişmeleri takip etmek, öğrenme ve öğretme süreçlerindeki gelişmeler ışığında teknoloji destekli eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesini sağlamak,
 3. Eğitim modellerinin incelenmesi, eleştirilmesi, geliştirilmesi için akademik çalışmalar yapmak ve bu çalışmalara ilişkin materyal hazırlamak,
 4. Enstitü ve İnfaz Güvenlik Hizmetleri Programına ilişkin üniversiteler ile işbirliği yapmak,
 5. İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programları ve Adalet Bölümü lise öğrencilerinin staj taleplerini değerlendirmek,
 6. Personel eğitimi ile ilgili konularda akademik araştırmalar yapmak,
 7. Personel eğitimi ile ilgili bilimsel araştırmaları ve tez çalışmalarını değerlendirmek ve yapılan çalışmaların arşivini tutmak,
 8. Büro görev alanına giren yazışma işlerinin takibini yapmak.