CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İyileştirme ve Topluma Kazandırma Daire Başkanlığı

İyileştirme ve Topluma Kazandırma Daire Başkanlığı ( Sekreterlik Tlf:0312 507 0446)


Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Bürosu ( Tlf: 0312 507 0573 / 572 /524 / 458 / 794 / 459 /793 /783 / 703 / 911 / 912 / 521 )


 1. Adalet Mesleki Eğitim Merkezleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 2. Adalet Halk Kütüphaneleri ve il/ilçe halk kütüphaneleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 3. Hükümlü ve tutukluların eğitim, öğretim, sınav, kütüphane faaliyetlerine ilişkin işlemleri yürütmek, istatistikleri oluşturmak, 
 4. Hükümlü ve tutukluların salıverilme sonrası geçimlerini sağlayabilmeleri amacıyla, çeşitli kurum ve kuruluşlarca iş ve meslek eğitimi kurslarının açılmasını ve projelerin oluşturulmasını desteklemek, buna ilişkin yıllık istatistikleri oluşturmak,
 5. Dinî ve millî günlerdeki tören ve anma programları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 6. Ceza infaz kurumlarında düzenlenen konferans, dinleti, tiyatro, drama, film gösterimi, konser gibi diğer tüm sosyal ve kültürel etkinlikler ile sportif faaliyetlere ilişkin iş ve işlemlerin takibini yapmak,
 7. Ceza infaz kurumlarında bulunan yetişkin hükümlü ve tutukluların katıldığı MEB, ÖSYM, AÖF vb. kurum ve kuruluşlarca yapılan merkezi sınavların takibini yapmak,
 8. Tutukluların ya da devam zorunluluğu olmayan bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı hükümlülerin (ara, yılsonu, bütünleme, vb.) sınav organizasyonunu yapmak ve doğrudan öğretime yönelik faaliyetlerini yürütmek,
 9. Hükümlü ve tutukluların sınav ve eğitim sebebiyle başka kurumlara geçici nakil işlemlerini yürütmek,
 10. Ceza infaz kurumlarında yürütülen eğitim ve öğretim çalışmalarının geliştirilmesi hususlarında, başta bakanlıklar olmak üzere toplumun resmî ve özel çeşitli kurum ve kuruluşları ile iş birliği yapmak ve yardım sağlamak, gerekli olduğu durumlarda bu kurumlarla iş birliği protokolleri yapmak,
 11. Bakanlıklar ve kurumlar tarafından düzenlenen eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili seminer, toplantı ve çalışmalara Adalet Bakanlığını temsilen katılmak, bu çalışmalarda öngörülen hususları Bakanlığa iletmek ve verilen görevleri yerine getirmek,
 12. Hükümlü ve tutuklular için ceza infaz kurumlarında bulunan kütüphane çalışmalarına ilişkin yıllık istatistikler oluşturmak, kitaplık ve kütüphanelerin zenginleştirilmesine katkıda bulunmak,
 13. Diyanet İşleri Başkanlığı ile imzalanan iş birliği protokolünün yürütülmesi ve ceza infaz kurumlarında bulunan manevi rehberlik birimlerinin iş ve işlemlerinin takibini yapmak,
 14. Manevi rehberlik uygulamalarının takibi ile cezaevi vaizliği hizmetlerinin daha etkin uygulanmasını sağlamak,                                                                                              
 15. Ceza infaz kurumlarında eğitim, öğretim, sınav, kütüphane ve manevi rehberlik çalışmalarına ilişkin basın izni ve ziyaret talepleri ile ilgili iş ve işlemler,
 16. Büronun görev alanına giren hususlara ilişkin proje önerileri hazırlamak,
 17. Denetim raporlarını incelemek ve büronun görev alanına giren konulara ilişkin çözüm önerileri geliştirmek,
 18. Büronun görev alanına giren hükümlü ve tutuklu dilekçeleri, soru önergeleri, CİMER başvuruları, görüş taleplerine ilişkin yazışmaları yapmak.
 19. Ceza infaz kurumuna gönderilen/getirilen yayınlar ile ilgili işlemlerin takibini yapmak, yaşanan sorunlara ilişkin çözüm önerileri geliştirmek, 5275 sayılı Kanun’un 62/4 maddesi gereğince yabancı dilde yayımlanmış gazete ve dergilerin ceza infaz kurumuna kabulü ile ilgili işlemleri yürütmek,

Hassas Gruplar Bürosu ( Tlf: 0312 507 0509 / 460 / 461 / 521 / 561 / 703 / 509 / 531 / 462 / 589 / 405 ) 


 1. Ceza infaz kurumlarında bulunan çocuk hükümlü ve tutuklulara yönelik yürütülen eğitim ve psiko-sosyal yardım faaliyetlerine ilişkin genel ilkeleri belirlemek, eğitim ve psiko-sosyal yardım programlarının yürütülmesi konusunda uygulama birliğini sağlamak,
 2. Ceza infaz kurumları ve eğitimevlerinde bulunan çocuk hükümlü ve tutukluların sınav girişleri için izin işlemlerini yürütmek ve çocuk eğitimevlerinde kalan hükümlü çocukların mesleki eğitimleri kapsamında uygulama yapmalarına izin vermek,
 3. Ceza infaz kurumlarında bulunan; kadınlar, anneleri ile kalan 0-6  yaş arası çocuklar, 65 yaş üstü kişiler, engelliler, yabancılar, terör suçlarından bulunanlar, cinsel yönelimi farklı olanlar ve ruhsal hastalığı nedeniyle R tipi ceza infaz kurumlarında veya diğer kurumların rehabilitasyon bölümlerinde bulunan tutuklu ve hükümlülere yönelik yürütülen iyileştirme programlarına dair genel ilkeleri belirlemek, psiko-sosyal yardım programlarının yürütülmesi konusunda uygulama birliğini sağlamak,
 4. Çocuk hükümlü ve tutuklular için ceza infaz kurumlarında yürütülen eğitim ve iyileştirme çalışmalarının yer aldığı yıllık istatistiklere ilişkin verileri kayıt altına almak,
 5. Çocuk eğitimevinde kalan hükümlülerin belediye veya büyükşehir belediyesi sınırları dışında gerçekleştirilecek olan tiyatro, konser, sergi, gezi vb. etkinliklere katılımına izin vermek,
 6. Hassas gruplara yönelik araştırmalar yaparak elde edilen veriler doğrultusunda çalışmalar yapmak,
 7. Büronun görev alanına giren hususlara ilişkin proje önerileri hazırlamak,
 8. Ceza infaz kurumlarında bulunan hassas grupların eğitim ve iyileştirme çalışmalarına destek vermek amacıyla ilgili kamu kurum, kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak gerekli olduğu durumlarda bu kurumlarla iş birliği protokolleri düzenlemek,
 9. Ceza infaz kurumlarında bulunan  çocuk hükümlü ve tutuklulara hizmet veren personele yönelik geliştirilmiş olan eğitimlerin takibini yapmak, planlamak ve eğitim modüllerini ihtiyaç durumlarında güncellemek,
 10. Ceza infaz kurumlarında grup liderliği uygulamasının etkin şekilde yürütülmesini koordine etmek,
 11. Büronun görev alanına giren konularda yapılmak istenen ziyaret taleplerini değerlendirmek,
 12. Hassas gruplara yönelik projeler ve müdahale programlarının geliştirilmesi, işleyişinin takip edilmesi ve uygulanabilirliğinin denetlenmesi konusunda çalışmalar yürütmek,
 13. Radikalleşmenin önlenmesi ile terör tutuklu ve hükümlülerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,
 14. Büronun görev alanına giren konularda Bakanlıklar ve kurumlar arası seminer, toplantı ve çalışmalara Adalet Bakanlığını temsilen katılmak, bu çalışmalarda öngörülen hususları Bakanlığa iletmek ve verilen görevleri yerine getirmek,
 15. Denetim raporlarını incelemek ve büronun görev alanına giren konulara ilişkin çözüm önerileri geliştirmek,
 16. Büronun görev alanına giren hükümlü ve tutuklu dilekçeleri, soru önergeleri, CİMER, görüş taleplerine ilişkin yazışmaları yapmak.

 İyileştirme Stratejileri Bürosu  (Tlf: 0312 507 0626 / 675 /839 / 524 / 457 / 910 )


 1. İyileştirme ve Topluma Kazandırma Dairesinin daha etkili ve verimli çalışmasını sağlamak amacıyla yeni stratejiler ve politikalar üretmek,
 2. Ceza infaz kurumlarında kullanılan eğitim ve iyileştirme araçlarının etkililiğini değerlendirmek, iyileştirme ve değerlendirme sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek,
 3. İyi hal değerlendirme uygulamalarını takip etmek, değerlendirme süreçlerini izlemek ve bu çalışmalara dair konularda birimler ve kurumlar arasındaki koordinasyonu sağlamak,
 4. İyi hal değerlendirmelerine dair istatistiki verileri toplamak, analiz etmek, bu sonuçlara göre özgün iyileştirme ve değerlendirme modelleri geliştirmek,
 5. İyi hal değerlendirme uygulamaları konusunda ceza infaz kurumları arasındaki uygulama birliğini sağlamak,
 6. Dairenin görev alanına giren konularda ceza infaz kurumu personelinin eğitimine dair güncel eğitim programları geliştirmek, planlama yapmak, eğitim programlarını yürütmek, çalıştaylar ve toplantılar düzenlemek, 
 7. İyileştirme ve Topluma Kazandırma Dairesine ait mevzuat geliştirme çalışmalarını yürütmek,
 8. İyileştirme ve Topluma Kazandırma Dairesinin çeşitli kurum ve kuruluşlar, üniversiteler ile iş birliğine dair protokol çalışmalarına destek vermek,
 9. Eğitim ve iyileştirme faaliyetlerine katkı sağlayacak projeler geliştirmek, yürütmek, bu kapsamda eğitim programları, sempozyum, kongre ve çalıştaylar düzenlemek, 
 10. Ceza infaz kurumlarında eğitim ve iyileştirme çalışmalarında problem durumlarını tespit etmek ve bu durumların çözümü için strateji geliştirmek,
 11. Dünyada ve ülkemizde hükümlülere yönelik gerçekleştirilen eğitim ve iyileştirme çalışmalarında iyi uygulama örneklerini araştırmak, eğitim ve iyileştirme çalışmalarına ilişkin ulusal ve uluslararası projeler geliştirmek,
 12. Bürolar tarafından ceza infaz kurumlarından eğitim ve iyileştirme çalışmalarına ilişkin toplanan yıllık istatistikleri analiz etmek,
 13. Genel Müdürlüğümüz bünyesinde, taşrada yürütülen ve Daire Başkanlığımız görev alanına giren projelerin takibini yapmak,
 14. Denetim raporlarını incelemek ve büronun görev alanına giren konulara ilişkin çözüm önerileri geliştirmek,
 15. Büronun görev alanına giren hükümlü ve tutuklu dilekçeleri, soru önergeleri, CİMER başvuruları ve görüş taleplerine ilişkin yazışmaları yapmak.

Psiko-Sosyal Hizmetler Bürosu ( Tlf: 0312 507 0532 / 522 / 533 / 403 / 463 / 628 / 652 /777 / 809 / 896 /883 )


 1. Ceza infaz kurumlarında yürütülen psiko-sosyal yardım faaliyetlerine ilişkin genel ilkeleri belirlemek, iyileştirme programların yürütülmesi konusunda uygulama birliğini sağlamak,
 2. Ceza infaz kurumlarında kullanılan iyileştirme ve ölçme-değerlendirme araçlarının etkinliğini sağlamak,
 3. Ceza infaz kurumlarında psiko-sosyal yardım çalışmalarının yürütülmesi ve geliştirilmesi hususlarında başta bakanlıklar olmak üzere resmî ve özel kurum ve kuruluşları ile iş birliği yapmak ve yardım sağlamak, gerekli durumlarda bu kurumlarla iş birliği protokolleri yapmak,
 4. Bakanlıklar ve kurumlar tarafından düzenlenen iyileştirme faaliyetleri ile ilgili seminer, toplantı ve çalışmalara Adalet Bakanlığını temsilen katılmak, bu çalışmalarda öngörülen hususları Bakanlığa iletmek ve verilen görevleri yerine getirmek,
 5. Büronun görev alanına giren hükümlü ve tutuklu dilekçeleri, soru önergeleri, CİMER başvuruları ve görüş taleplerine ilişkin yazışmaları yapmak,
 6. Ceza infaz kurumlarında meydana gelen intihar ve intihar girişimlerine ilişkin verileri toplamak,
 7. Yetişkin hükümlü ve tutuklular için ceza infaz kurumlarında yürütülen psiko-sosyal yardım çalışmaların yer aldığı dönemlik ve yıllık istatistiklere ilişkin verileri kayıt altına almak,
 8. Denetim raporlarını incelemek ve büronun görev alanına giren konulara ilişkin çözüm önerileri geliştirmek,
 9. Ceza infaz kurumlarında düzenlenen konferans, dinleti, tiyatro, drama, film gösterimi, konser gibi diğer tüm sosyal ve kültürel etkinlikler ile sportif faaliyetlere ilişkin iş ve işlemlerin takibini yapmak,
 10. Büronun görev alanına giren hususlara ilişkin proje önerileri hazırlamak,
 11. Çeşitli kurum ve kuruluşlar ile üniversiteler tarafından ceza infaz kurumlarında yapılmak istenilen bilimsel araştırma taleplerini inceleyerek sakıncalı olmayanlara izin vermek,
 12. Kurumlarda uygulanan ödül uygulamalarına ilişkin verilerin analizini yapmak,
 13. Büronun görev alanına giren hükümlü ve tutuklu dilekçeleri, soru önergeleri, CİMER başvuruları, görüş taleplerine ilişkin yazışmaları yapmak.