CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim ve iyileştirme Dairesi Başkanlığı

Yetişkin Eğitim Bürosu


 1. Hükümlülerin eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin mevzuat çalışmalarına katılmak,
 2. Ceza infaz kurumları eğitim ve öğretim çalışmalarının yürütülmesi ve geliştirilmesi hususlarında, başta bakanlıklar olmak üzere toplumun resmî ve özel çeşitli kurum ve kuruluşları ile iş birliği yapmak ve yardım sağlamak, gerekli olduğu durumlarda bu kurumlarla iş birliği protokolleri düzenlemek,
 3. Hükümlü ve tutuklu eğitimi ile ilgili seminer, toplantı ve diğer çalışmalara katılmak, bu çalışmalarda öngörülen hususları Bakanlığa iletmek ve verilen görevleri yerine getirmek
 4. Kurumlarda yapılan eğitim ve öğretim faaliyetlerinin dönemler halinde takibini ve değerlendirmesini yapmak,
 5. Yetişkin hükümlü ve tutuklular için ceza infaz kurumlarında bulunan kütüphane çalışmalarına ilişkin yıllık istatistikleri oluşturmak, kitaplık ve kütüphanelerin zenginleştirilmesine katkıda bulunmak,
 6. Denetim Raporlarını incelemek ve Büronun görev alanına giren ve dikkat çeken hususları Eğitim ve İyileştirme Stratejileri Bürosuna göndermek,
 7. Büronun görev alanına giren hususlara ilişkin proje önerileri hazırlayarak Eğitim ve İyileştirme Stratejileri Bürosuna göndermek,
 8. Büronun görev alanına giren hükümlü ve tutuklu dilekçeleri, soru önergeleri, CİMER, görüş taleplerine ilişkin yazışmaları yapmak,
 9. Eğitim amaçlı ceza infaz kurumu ziyaret taleplerini değerlendirmek.

Çocuk Eğitim ve İyileştirme Bürosu


 1. Ceza infaz kurumlarında bulunan çocuk hükümlü ve tutuklulara yönelik eğitim ve psiko-sosyal yardım servisinin faaliyetlerini planlamak, programlamak, yürütülmesini, geliştirilmesini ve denetlenmesini sağlamak, çocukların koruma-bakım işlemlerinde görülen aksaklıkları ilgili birimlere bildirmek,
 2. Ceza infaz kurumları ve eğitimevlerinde bulunan çocuk hükümlü ve tutukluların sınav girişleri için izin işlemleri yürütmek ve çocuk eğitimevlerinde kalan hükümlü çocukların mesleki eğitimleri kapsamında uygulama (pratik eğitim) yapmalarına izin vermek,
 3. Çocuk hükümlü ve tutuklular için ceza infaz kurumlarında yürütülen eğitim ve iyileştirme çalışmalarının yer aldığı yıllık istatistiklere ilişkin verileri Eğitim ve İyileştirme Stratejileri Bürosuna göndermek üzere kayıt altına almak,
 4. Çocuk eğitimevinde kalan hükümlülerin belediye veya büyükşehir belediyesi sınırları dışında gerçekleştirilecek olan tiyatro, konser, sergi, gezi vb etkinliklere katılımına izin vermek,
 5. Çocuk suçluluğu konusunda araştırmalar yaparak elde edilen veriler doğrultusunda Eğitim ve İyileştirme Stratejileri Bürosu ile birlikte çalışmalar yapmak,
 6. Denetim Raporlarını inceleyerek büronun görev alanına giren ve dikkat çeken hususları Eğitim ve İyileştirme Stratejileri Bürosuna göndermek,
 7. Büronun görev alanına giren hususlara ilişkin proje önerileri hazırlayarak Eğitim ve İyileştirme Stratejileri Bürosuna göndermek,
 8. Büronun görev alanına giren hükümlü ve tutuklu dilekçeleri, soru önergeleri, CİMER ve görüş taleplerine ilişkin yazışmaları yapmak,
 9. Günün gelişen şartları doğrultusunda ceza infaz kurumlarının ihtiyacına cevap verecek nitelikte mevzuat çalışmaları hazırlamak ya da bu çalışmalara görüş bildirmek,
 10. Ceza infaz kurumlarında bulunan çocuk hükümlü ve tutukluların eğitim ve iyileştirme çalışmalarına destek vermek amacıyla ilgili kamu kurum, kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak gerekli olduğu durumlarda bu kurumlarla iş birliği protokolleri düzenlemek,
 11. Ceza infaz kurumlarında bulunan  çocuk hükümlü ve tutuklulara hizmet veren personele yönelik geliştirilmiş olan eğitimlerin takibini yapmak, planlamak ve eğitim modüllerini ihtiyaç durumlarında güncellemek, (Ardıç Programı)
 12. Bireyselleştirilmiş İyileştirme Sistemi (BİSİS) kapsamında geliştirilmiş olan BİSİS-Çocuk eğitimlerini düzenlemek ve grup liderliği uygulamasının etkin şekilde yürütülmesini koordine etmek,
 13. Kurumlar arası düzenlenen ve çocuklarla ilgili olan seminer, toplantı ve çalışmalara Adalet Bakanlığını temsilen katılmak, bu çalışmalarda öngörülen hususları Bakanlığa iletmek ve verilen görevleri yerine getirmek,
 14. Büronun görev alanına giren konularda çocuk ceza infaz kurumlarına yapılmak istenen ziyaret taleplerini değerlendirmek.

Yetişkin İyileştirme Bürosu


 1. Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde psiko-sosyal çalışmaların yürütülmesi ve geliştirilmesi hususlarında, başta bakanlıklar olmak üzere toplumun resmî ve özel çeşitli kurum ve kuruluşları ile iş birliği yapmak ve yardım sağlamak, gerekli olduğu durumlarda bu kurumlarla iş birliği protokolleri düzenlemek,
 2. Yetişkin hükümlü ve tutuklular için ceza infaz kurumlarında yapılan psiko-sosyal çalışmalara ilişkin yıllık istatistikleri oluşturmak,
 3. Hükümlü ve tutukluların her türlü yardım taleplerini değerlendirmek ilgili yerlerle yazışma yapmak,
 4. Bakanlıklar ve kurumlar arası Hükümlü-Tutuklu rehabilitasyonu ile ilgili seminer, toplantı ve çalışmalara Adalet Bakanlığını temsilen katılmak, bu çalışmalarda öngörülen hususları Bakanlığa iletmek ve verilen görevleri yerine getirmek,
 5. Yetişkin İyileştirme Şubesi ile ilgili genelgeleri hazırlamak,
 6. Ceza infaz kurumlarında bulunan psiko-sosyal yardım servisinin faaliyetlerini planlamak, programlamak, yürütülmesini, geliştirilmesini ve denetlenmesini sağlamak,
 7. Hükümlü ve tutukluların tahliye sonrası geçimlerini sağlayabilmek amacıyla, çeşitli kurum ve kuruluşlarca iş ve meslek eğitimi kurslarının açılması ve atölyelerin oluşturulması amacıyla kurumlara proje hazırlatmak ve takibini yapmak.

Hassas Gruplar Bürosu


 1. Çocuk ve genç hükümlüler hariç, ceza infaz kurumlarında bulunan; kadınlar, anneleri ile kalan 0-6  yaş arası çocuklar, 65 yaş üstü kişiler, engelliler, terör suçlarından bulunanlar, LGBTİ’ler ve ruhsal hastalığı nedeniyle R tipi ceza infaz kurumlarında veya diğer kurumların rehabilitasyon bölümlerinde bulunan tutuklu ve hükümlüler hakkında psiko-sosyal açıdan her türlü genel ve özel iyileştirme iş ve işlemlerini yapmak,
 2. Hassas gruplara yönelik projeler ve müdahale programlarının geliştirilmesi, işleyişinin takip edilmesi ve uygulanabilirliğinin denetlenmesi konusunda çalışmalar yürütmek,
 3. Radikalleşmenin önlenmesi ve terör tutuklu-hükümlülerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,
 4. Büronun görev alanına giren hükümlü ve tutuklu dilekçeleri, soru önergeleri, CİMER, görüş taleplerine ilişkin yazışmaları yapmak,
 5. Büronun görev alanına giren konularda psiko-sosyal çalışmaların yürütülmesi ve geliştirilmesi hususlarında, başta bakanlıklar olmak üzere toplumun resmî ve özel çeşitli kurum ve kuruluşları ile iş birliği yapmak ve yardım sağlamak, gerekli olduğu durumlarda bu kurumlarla iş birliği protokolleri düzenlemek,
 6. Büronun görev alanına giren konularda Bakanlıklar ve kurumlar arası seminer, toplantı ve çalışmalara Adalet Bakanlığını temsilen katılmak, bu çalışmalarda öngörülen hususları Bakanlığa iletmek ve verilen görevleri yerine getirmek,
 7. Büronun görev alanına giren konularda mevzuat çalışması yapmak, genelgeleri hazırlamak,
 8. Denetim Raporlarını incelemek ve Büronun görev alanına giren ve dikkat çeken hususları Eğitim ve İyileştirme Stratejileri Bürosuna göndermek,
 9. Büronun görev alanına giren hususlara ilişkin proje önerileri hazırlayarak Eğitim ve İyileştirme Stratejileri Bürosuna göndermek,
 10. Büronun görev alanına giren konularda ceza infaz kurumlarına yapılmak istenen ziyaret taleplerini değerlendirmek.

Kurs ve Sınav İşlemleri Bürosu


 1. Hükümlü ve tutukluların salıverilme sonrası geçimlerini sağlayabilmeleri amacıyla, çeşitli kurum ve kuruluşlarca iş ve meslek eğitimi kurslarının açılmasını ve projelerin oluşturulmasını desteklemek, buna ilişkin yıllık istatistikleri oluşturmak,
 2. Ceza infaz kurumlarında bulunan yetişkin hükümlü ve tutukluların sınav ve kurs işlemlerini yürütmek, (Yetişkin 1. kademe okuma-yazma, 2. kademe eğitimi başarı kursu, AİO, AÖL, AÖF, YKS, vb. ile ilgili sınavlar ve hazırlık kursları)
 3. Tutukluların ya da devam zorunluluğu olmayan bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı hükümlülerin (ara, yıl sonu, bütünleme, vb.) sınavlara ve doğrudan öğretime yönelik faaliyetlerini yürütmek,
 4. Hükümlü ve tutukluların sınav ve eğitim sebebiyle başka kurumlara geçici nakil işlemlerini yürütmek,
 5. Kurum ve kuruluşlarla, kurs ve sınav işlemleriyle ilgili mevzuat düzenlemelerine katılmak,
 6. Kurum ve kuruluşlarla, kurs ve sınav işlemleriyle ilgili protokoller düzenlemek,
 7. Denetim Raporlarını incelemek ve Büronun görev alanına giren ve dikkat çeken hususları Eğitim ve İyileştirme Stratejileri Bürosuna göndermek,
 8. Büronun görev alanına giren hususlara ilişkin proje önerileri hazırlayarak Eğitim ve İyileştirme Stratejileri Bürosuna göndermek,
 9. Büronun görev alanına giren hükümlü ve tutuklu dilekçeleri, soru önergeleri, CİMER, görüş taleplerine ilişkin yazışmaları yapmak.

Sosyal ve Manevi Etkinlikler Bürosu


 1. Ceza infaz kurumlarında sosyal-kültürel, sportif ve manevi içerikli çalışmaların yürütülmesini teşvik  ve koordine etmek, bu konularda projeler, eğitimler ve çalıştaylar düzenlemek ve başta bakanlıklar olmak üzere  resmî ve özel çeşitli kurum ve kuruluşları ile gerekli olduğu durumlarda  iş birliği ve  protokoller düzenlemek,
 2. Yetişkin hükümlü ve tutuklular için ceza infaz kurumlarında organize edilen sosyal-kültürel, sportif ve manevi içerikli çalışmalara ilişkin yıllık istatistikleri oluşturmak.
 3. Manevi rehberlik uygulamalarının takibi ile cezaevi vaizliği hizmetlerinin daha etkin uygulanmasını sağlamak,  
 4. Gönüllü kişi ve kuruluşların kurumlarda yapmak istedikleri ve Bakanlıktan izin alınmasını gerektiren etkinliklere dair her türlü iş ve işlemleri takip etmek,
 5. Kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının kurumlarda yapmayı düşündükleri faaliyetlere ilişkin işlemlerin takibini yapmak,
 6. Denetim Raporlarını incelemek ve Büronun görev alanına giren ve dikkat çeken hususları Eğitim ve İyileştirme Stratejileri Bürosuna göndermek,
 7. Büronun görev alanına giren hususlara ilişkin proje önerileri hazırlayarak Eğitim ve İyileştirme Stratejileri Bürosuna göndermek,
 8. Büronun görev alanına giren hükümlü ve tutuklu dilekçeleri, soru önergeleri, CİMER, görüş taleplerine ilişkin yazışmaları yapmak,
 9. Büronun görev alanına giren konularda mevzuat çalışması yapmak, genelgeleri hazırlamak.

Kütüphane ve Yayınlar Bürosu


...