CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Personel Disiplin Daire Başkanlığı

Disiplin Bürosu


 1. Verilen disiplin cezalarına karşı yapılan itirazlara ilişkin evrakı düzenleyip, Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulu ve Bakanlık Disiplin Kuruluna intikal ettirmek,
 2. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile Devlet memurluğundan çıkarma cezasına ilişkin Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulu ve Bakanlık Disiplin Kurulundan görüş alınmak üzere Bakanlık onayı hazırlamak,
 3. Bakanlık disiplin kurullarından gelen görüşler doğrultusunda disiplin kararı hazırlamak.

Şikayet Bürosu


 1. Ataması Bakanlığımıza ait ceza infaz kurumu görevlileri ile ataması Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonlarınca teklif edilen personel hakkında yapılan şikâyetler;
 2. Ceza infaz kurumu görevlileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarından gelen dilekçeler ile, E-mail, BİMER, Hükümlü tutuklu yakınları, TBMM, çeşitli dernekler vb. mercilerden DYS ve Fiziki yolla büromuza gönderilen ve şube müdürünün DYS iş listesine gelen şikayet başvurular içeriğine göre mahalline inceleme veya araştırma yapılmak üzere gönderilir.
 3. Ceza infaz kurumu görevlileri hakkında şikayet dilekçeleri dışındaki ihbar  yazıları, müfettiş inceleme raporları, gazete kupürleri, vb. Konuların işleme alınıp inceleme ya da araştırma yapılıp yapılmaması hususunda değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilmektedir.

Dava Takip Bürosu


 1. Ceza İnfaz Kurumunda meydana gelen kamu malına zarar verme olayları ile ilgili açılan kamu davalarına katılma düşüncesinin değerlendirilmesi ve Bakanlık Hukuk Biriminin talep ettiği konularda görüş bildirilmesi,
 2. İcra takipleri, icra itiraz ve şikâyet işlemleri, icra ödemelerinin takip edilmesi, vekâlet ücreti  ve yargılama gideri ödemelerinin takdiri ile mahkeme kararlarına istinaden açılan icra takiplerindeki ödeme işlemlerinin yapılması,
 3. Genel Müdürlüğümüzün yetki ve sorumluluğu kapsamında meydana gelen maddi ve manevi zararlara ilişkin olarak Bakanlığımızdan talep edilen tazminat başvurularının değerlendirilmesi ile tazminat ödemelerine ilişkin komisyon oluşturulması ve komisyonun rücu kararları doğrultusunda, ilgili mukteza tayinine yönelik işlemlerin yapılması

İzleme Kurulları Bürosu


 1. Yeni adlî yargı adalet komisyonu kurulması hâlinde,  bu komisyonun yargı çevresi içinde ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurulunun oluşturulması için ilgili komisyon başkanlığı ile gerekli koordinasyonu sağlamak,
 2. İzleme kurulu üyelerinin istatistikî bilgilerini tutmak,
 3. İzleme kurulu bürolarında tutulması gereken defterleri bu kurullara göndermek, (Gelen/Giden Evrak - Karar ve Ziyaret Defterleri)
 4. İzleme kurulları üyelerine verilen hazırlayıcı eğitim mevzuat ve  ders notlarını ilgili adalet komisyonuna göndermek,
 5. İzleme kurullarının görevleriyle ilgili  tüm soruları cevaplandırmak, görüş bildirmek,
 6. İzleme kurulları ile ilgili olarak eğitim amaçlı seminer veya bilgilendirme toplantıları düzenlemek,
 7. İzleme kurullarının düzenledikleri raporlardaki önerilerin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla ilgili birimlerle yazışmalar yapmak,
 8. İzleme kurulları tarafından gönderilen raporları arşivlemek,
 9. Her yıl bir önceki yıla ait izleme kurullarınca düzenlenen raporları sayısını, konularını, yerine getirilen, getirilemeyen öneriler ve gerekçelerini gösteren faaliyet raporunu yayınlamak,

İstatistik Bürosu


 1. Ceza infaz kurumlarının günlük ve haftalık mevcut raporunu hazırlamak,
 2. Yasalarda yapılan düzenlemelerin ceza infaz kurumları mevcuduna yansımalarını istatistiksel olarak takip etmek,
 3. Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü, hüküm özlü ve tutuklulara ilişkin aylık ve yıllık kitap hazırlamak,
 4. Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü, hüküm özlü ve tutuklulara ilişkin bilgi edinme başvuruları, soru önergeleri, bakanlığın birimleri veya diğer kamu kurumlarınca talep edilen bilgilerin teminine ilişkin gerekli çalışmaları yapmak,
 5. Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü, hüküm özlü, ve tutuklulara ilişkin UYAP’ta yer alan verilerin doğruluğu kontrol edilerek, eksiklik veya yanlışlık tespit edildiği takdirde ceza infaz kurumlarıyla iletişime geçilerek düzeltilmesini sağlamak,