CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Personel Disiplin Daire Başkanlığı

Personel Disiplin Daire Başkanlığı ( Sekreterlik Tlf: 0312 507 0448 ) 


Disiplin Bürosu ( Tlf: 0312 507 0545 / 722 / 543 / 548 / 721 / 722 / 724 / 773 )


  1. Verilen disiplin cezalarına karşı yapılan itirazlara ilişkin evrakı düzenleyip, Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulu ve Bakanlık Disiplin Kuruluna intikal ettirmek,
  2. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile Devlet memurluğundan çıkarma cezasına ilişkin Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulu ve Bakanlık Disiplin Kurulundan görüş alınmak üzere Bakanlık onayı hazırlamak,
  3. Bakanlık disiplin kurullarından gelen görüşler doğrultusunda disiplin kararı hazırlamak.

Şikayet Bürosu ( Tlf: 0312 507 0542 / 541 / 745 / 750 / 757 / 424)


  1. Ataması Bakanlığımıza ait ceza infaz kurumu görevlileri ile ataması Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonlarınca teklif edilen personel hakkında yapılan şikâyetler;
  2. Ceza infaz kurumu görevlileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarından gelen dilekçeler ile, E-mail, BİMER, Hükümlü tutuklu yakınları, TBMM, çeşitli dernekler vb. mercilerden DYS ve Fiziki yolla büromuza gönderilen ve şube müdürünün DYS iş listesine gelen şikayet başvurular içeriğine göre mahalline inceleme veya araştırma yapılmak üzere gönderilir.
  3. Ceza infaz kurumu görevlileri hakkında şikayet dilekçeleri dışındaki ihbar  yazıları, müfettiş inceleme raporları, gazete kupürleri, vb. Konuların işleme alınıp inceleme ya da araştırma yapılıp yapılmaması hususunda değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilmektedir.

Dava Takip Bürosu ( Tlf: 0312 507 0731/ 685 / 686 )


  1. Ceza İnfaz Kurumunda meydana gelen kamu malına zarar verme olayları ile ilgili açılan kamu davalarına katılma düşüncesinin değerlendirilmesi ve Bakanlık Hukuk Biriminin talep ettiği konularda görüş bildirilmesi,
  2. İcra takipleri, icra itiraz ve şikâyet işlemleri, icra ödemelerinin takip edilmesi, vekâlet ücreti  ve yargılama gideri ödemelerinin takdiri ile mahkeme kararlarına istinaden açılan icra takiplerindeki ödeme işlemlerinin yapılması,
  3. Genel Müdürlüğümüzün yetki ve sorumluluğu kapsamında meydana gelen maddi ve manevi zararlara ilişkin olarak Bakanlığımızdan talep edilen tazminat başvurularının değerlendirilmesi ile tazminat ödemelerine ilişkin komisyon oluşturulması ve komisyonun rücu kararları doğrultusunda, ilgili mukteza tayinine yönelik işlemlerin yapılması