CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Ar-Ge Proje Faaliyetleri

Kurtarma ve Rehabilitasyon Projesi

Amacı, bakıma muhtaç sokak hayvanları ile mahkumları bir araya getirerek, cezaevi sonrası yaşama hazırlamak üzere mahkumlara sorumluluk alma, empati kurma ve sağlıklı iletişim gibi hususların tekrar kazandırılması, bakım ve eğitim verilerek sokak hayvanlarına yuva kazandırılmasıdır.

Proje kapsamında yürütülecek faaliyetler:

1. Diğer ülke uygulamalarının incelenmesi,

2. İlgili birimlerden katılacak personel ile proje ekibinin oluşturulması,

3. Proje kapsamında uygulama yapılacak ceza infaz kurumlarının ve açık kapalı rejimlerde uygulamanın nasıl yapılacağının belirlenmesi,

4. Suça sürüklenen çocukların bulunduğu kurumlarda özel çalışmalar yürütülmesi,

5. Proje uygulama alanları için tesis ihtiyacı konusunda fizibilite çalışması yürütülmesi,

6. Belediyeler ve STK'lar ile eğitim, teknik destek ve lojistik gibi konularda işbirliği yapılması,

7. Açık ceza infaz kurumlarında belediyelerin katkılarıyla hayvan barınakları kurulması,

8. Mahkûmlara hayvan bakımı ve eğitimi konularında beceri kazandırılması,

9. Kamuoyuna yönelik farkındalık faaliyetleri yürütülmesi hedeflenmektedir.

Gerçekleştirilen çalışmalar:

- Proje ekibi oluşturulmuştur.

- Bu konuda, özellikle uluslararası iyi uygulama örnekleri araştırılmıştır.

- Projeyle ilgili çalışma grubu oluşturularak faaliyetler hazırlanmıştır. Projenin adı “Koruma ve Rehabilitasyon Projesi” olarak değiştirilmiştir.

Ağaçlandırma Koordinasyon Projesi

Denetimli serbestlik uygulamaları kapsamında kamu yararına çalıştırılan yükümlüler ile açık ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin, ağaçlandırma faaliyetlerinde istihdam edilmeleri yolundaki çalışmalar uzun süredir yürütülmektedir. Ağaçlandırma çalışmalarının daha sistematik ve koordineli bir biçimde yürütülebilmesi ve bu çalışmalara hız kazandırılması amacıyla Genel Müdürlüğümüzce "Ağaçlandırma ve Koordinasyon Projesi" başlatılmıştır. Proje ile hükümlü, yükümlü ve personelde ağaç ve orman sevgisinin pekiştirilmesi, çevre duyarlılıklarının artırılması; hükümlü ve yükümlülerin sosyal faydası daha yüksek olan ağaçlandırma çalışmalarında istihdam edilerek yeniden topluma kazandırılmaları hedeflenmektedir.

Proje kapsamında "Adalet Ormanı" olarak adlandırılacak, uzun yıllara sari ağaç dikim ve bakım faaliyetlerinin yürütülebileceği sabit alanların belirlenerek merkezi bir yazılım ile ağaçlandırılacak alanların, dikimi ve bakımı yapılan ağaç türü ve sayısının takip ve koordinasyonunun yapılması hedeflenmekte olup, söz konusu yazılım tamamlanmıştır.

Proje kapsamında yürütülecek faaliyetler:

1. Proje kapsamında ağaçlandırılacak alanların belirlenmesi için ihtiyaç analizi yapılması,

2. Uygun ağaç türlerinin seçimi, toprak analizi ve fidan temini, teknik destek, ekipman temini ve lojistik destek konularında ilgili kamu kurumları, Tarım ve Orman Bakanlığı, Belediyeler, Üniversiteler, STK'lar, Bankalar ve diğer kuruluşlar ile işbirliği yapılması,

3. Ağaç dikim ve bakımı konularında cezaevi personeli, hükümlü ve yükümlülere eğitimler verilmesi,

4. Koordinasyonun sağlanması ve çalışmayla ilgili verilerin tutulması için web tabanlı bir yazılım geliştirilmesi,

5. Genel Müdürlük tarafından konuyla ilgili koordinatör görevlendirilmesi,

6. Etkin bir ağaç takip sistemi kurulmasıdır.

Gerçekleştirilen çalışmalar:

-2018 Haziran ayı içerisinde Genel Müdürlüğümüz ilgili birimleri ile hazırlık toplantısı gerçekleştirilmiş ve sonrasında birimlerden konuyla ilgili görüşler toplanmıştır. Gelen görüşlere göre atılacak adımlarla ilgili planlamalar yapılmış, yürütülecek proje için bir koordinatör belirlenerek koordinatör için müsteşar onaylı görevlendirme çıkarılmıştır.

- Proje uygulama ekibi oluşturulmuştur.

- Tarım ve Orman Bakanlığı ziyaret edilerek yapılacak işbirliğinin kapsamı ele alınmıştır.

- Genel Müdürlüğümüzde bir iç toplantı yapılarak proje faaliyelerinin detayları ve faaliyet takvimi üzerinde çalışılmıştır.

- Ağaçlandırma koordinasyon faaliyetlerini koordine etmek amacıyla bir web tasarımı hazırlıklarına başlanmıştır.

- Web tasarımını geliştirmek amacıyla İstanbul ve Ankara Eğitim Merkezlerinde çalıştay organize edilmiştir.

- Yazılım tamamlanarak tüm taşra teşkilatında uygulamaya başlanmıştır ve “Adalet Ormanları” merkez tarafından sistematik olarak takip edilmektedir.

Eski hükümlülerin ve DS sistemi içerisinde bulunan mevcut yükümlülerin istihdamının artırılması, kamuoyu ve işverenlerde eski hükümlülere yönelik önyargıların kırılması amaçlanmaktadır.

Proje kapsamında yürütülecek faaliyetler:

1. Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı ile iş birliği içerisinde, İstihdam kaynaklarının çalışılması,

2. Denetimli serbestlik sisteminde mentörlük sisteminin kurulması, iş ile terapi programlarının geliştirilmesi,

3. İş birliği yapılması planlanan kurum ve kuruluşların belirlenmesi ve toplantılar yapılması,

4. Kamuoyunda eski hükümlülere yönelik oluşan ön yargıların kırılması amacıyla çalışmalar yapılması,

5. Mevcut yükümlülere uygulanmak üzere ds personeline yönelik iş ile terapi eğitimlerinin planlanması ve uygulanması,

6. Pilot kurumlarda uygulamalar yapılması,

7. Mevzuat teklifi hazırlıklarının yapılmasıdır.

On beşinci Avrupa Cezaevi Personeli Futbol Turnuvası

Ceza İnfaz Sisteminde Uluslararası İşbirliğinin güçlendirilmesi, Personelimizin sosyal anlamda motivasyonunun artırılması, ceza infaz kurumları ve bilhassa personel yönünden kamuoyunda olumlu algı oluşturulması, Ülkemizin tanıtımı

Proje kapsamında yürütülecek faaliyetler:

1.İlgili birimlerden katılacak personel ile proje ekibinin oluşturulması.

2.Turnuvaya ilişkin detaylar ile sponsorların belirlenmesi (yer, tarih, saha ve tesis ile malî unsurların netleştirilmesi)

3.Turnuva web sitesinin oluşturulması.

4.Ülkelere davetiye gönderilmesi.

5.Ülkemiz ceza infaz kurumları takımının oluşturulması. (teknik ekibin oluşturulmasının ardından ülke genelinde bir turnuva düzenlenerek seçmelerin yapılması)

6.Turnuvaya katılacak takımlar belli olduktan sonra günlük turnuva maç programının oluşturulması ve turnuvaya ilişkin teknik detayların netleştirilmesi hedeflenmektedir.

7.Proje kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı, TİKA, TFF, Antalya Valiliği ve Antalya Büyükşehir Belediyesi vb. gibi kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapılması planlanmaktadır.

Gerçekleştirilen çalışmalar:

Söz konusu turnuvanın 2010 yılının sonbahar aylarında Antalya’da gerçekleştirilmesi konusunda gerekli irade alınmış, organizasyon takvimi oluşturulmuş olup süreç planlandığı şekilde yürütülmektedir.

Proje kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı, TİKA, TFF, Antalya Valiliği ve Antalya Büyükşehir Belediyesi vb. gibi kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapılması planlanmaktadır.

Proje kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı, TİKA, TFF, Antalya Valiliği ve Antalya Büyükşehir Belediyesi vb. gibi kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapılması planlanmaktadır.

Cezaevlerinde Yenilenebilir Enerji ve Tasarruf Projesi

Amacı, çeşitli aktiviteler ve yük getirmeyecek olanaklar aracılığıyla kurumların elektrik ve su gibi kaynaklardan tasarruflarının sağlanmasıdır.

Proje kapsamında yürütülecek faaliyetler:

1. İyi uygulama ve yurtdışı örneklerinin incelenmesi ve sisteme uyarlanması,

2. Belediyeler ve özel firmalar ile alternatif iyileştirme metotları ve teknik destek gibi konularda iş birliği yapılması,

3. Ceza infaz kurumu personellerine ve mahkûmlara bilinçli tüketim ve tasarruf konularında eğitim verilmesidir.

Personel Seçim ve Terfi Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi

Personel istihdamında en önemli husus doğru personelim seçimidir. Proje ile ölçek, anket ve envanter gibi değerlendirme araçları ile işe uygunluk ve kişilik analizleri yapılarak standart bir işe alım, atama ve terfi sistemini geliştirmek ve Genel Müdürlüğün insan kaynakları kapasitesini güçlendirmektir.

Proje kapsamında yürütülecek faaliyetler:

1. Yerli ve yabancı iyi uygulama örneklerinin araştırılması, bu kapsamda başarılı özel sektör işe alım modellerinin de incelenmesi,

2. Ceza infaz sistemi için istihdam edilecek her unvandan personel için standart işe alım kriterleri belirlenmesi,

3. Kişilik analiz testleri, işe uygunluk kriterleri, mülakat teknikleri gibi yöntemlerle etkin işe alım prosedürleri geliştirilmesi,

4. Her unvandan personel için terfi kriterleri belirlenerek terfi sisteminin geliştirilmesi planlanmaktadır.

5. CTEGM yöneticileri ve İnsan Kaynakları Yönetim birimi için ihtiyaç değerlendirme yöntemlerini, işe alım kriterlerini, araçları ve tekniklerinin geliştirilmesi,

6. Yönetici personel seçiminde görevde yükselme yönteminin yanında açıktan atama yönteminin de hayata geçirilmesi,

7. Eğitim merkezi yöneticilerinin hakim sınıfı yerine kurumsal yapıdan gelen personelden seçilmesi yine eğitici personel seçiminde akademik ve eğitim becerilerinin ön plana çıkarılması hedeflenmektedir.

Gerçekleştirilen çalışmalar:

1. Proje ekibinin oluşturulmuştur.

2. Proje ekibi ile yol haritasını çizmek ve faaliyetlerin nihai halini belirlemek amacıyla taslak faaliyet planı dokümanı paylaşılmıştır.

3. Yerli ve yabancı iyi uygulama örneklerinin araştırılmıştır.

4. İyi bir uygulama örneği tespit edilerek ilgili kuruluş ile iletişime geçilmiştir.

Ceza infaz Kurumu İdarecilerinin Liderlik Becerilerinin Geliştirilmesi Projesi

Ceza infaz kurumu müdürlerinin yönetsel görevlerine ve sorumluluklarına bakıldığında, para, personel, hükümlü yönetimi, kurumlar arası ilişkiler gibi alanlarda önemli yetkiler kullanan ve kamu harcaması yapan idarecilerdir. Yetenek ve becerilerine göre, kurum üzerinde değiştirici ve dönüştürücü bir etkiye sahip olabilmektedirler. Bu proje ile kurum yöneticilerinin liderlik becerilerinin geliştirilmesi, yönetici eğitimine özel bir önem verilmesi suretiyle kurumların standartlarının yükseltilmesi, etkin ve verimli bir kamu idaresinin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Proje kapsamında yürütülecek faaliyetler:

1. Geçmiş dönemlerde yapılmış çalışmaların gözden geçirilmesi,

2. İyi uygulama örneklerinin incelenmesi,

3. Taslak bir eğitim programının hazırlanması,

4. Mevcut eğiticiler ile pilot eğitimlerin yapılması,

5. Eğitim materyallerinin nihai hale getirilmesi,

6. Yeni ulusal eğiticilerin eğitilmesi,

7. Liderlik eğitimin ulusal ceza infaz kurumu personeli eğitim sistemine entegre edilmesi

Gerçekleştirilen çalışmalar:

1. Proje ekibinin oluşturuldu.

2. Proje ekibi ile yol haritası çizmek ve taslak faaliyet planının nihai hale getirilmesi amacıyla doküman paylaşımı yapıldı.

3. 2012 yılında Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen "Model Cezaevleri Projesi" kapsamında idarecilerin liderlik becerilerine yönelik eğitim programları geliştirilen kurum müdürlerine yönelik eğitim etkinlikleri ve kitapçık incelenmeye başlandı.

Yeniden Suç İşleme (Residivizm) Oranlarının Ölçülmesi Projesi

Ceza infaz kurumlarında aşırı kalabalıklaşmanın temel nedenlerinden biri de suç tekrarıdır. Suç tekrarına yönelik çalışmaların etkinliğinin arttırılması için bu oranların ölçülmesi ve infaz politikalarının bu verilere göre planlanması önem arz etmektedir. Tüm dünyada yeniden suç işleme oranlarının ölçülmesine yönelik çalışmalar yürütülmesine karşın ülkemizde bu oranların belirlenmesi için yürütülen özel çalışmaların sayısı çok sınırlıdır. Proje ile infaz politikalarına yön verecek yeniden suç işleme oran ve nedenlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Proje kapsamında yürütülecek faaliyetler:

1. Yeniden suç işleme oranlarının ölçülmesine yönelik iyi uygulama örnekleri incelenmesi, buna ilişkin kriter ve değişkenlerin belirlenmesi,

2. Ceza ve infaz hukuku alanında çalışan akademisyenler ile işbirliği yapılarak yeniden suç işleme oranlarının akademik bir çalışma ile ölçülmesi imkânının değerlendirilmesi,

3. Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile proje ortaklığı yapılması,

4. UYAP veri tabanına yönelik çalışma yürütülmesi hedeflenmektedir.

Gerçekleştirilen çalışmalar:

-Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü ile görüşme yapılarak çalışmanın üniversite işbirliği ile yürütülmesi konusunda girişimde bulunulmuştur.

-İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü ile görüşme yapılmıştır.

-Üsküdar Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü ile görüşme gerçekleştirilmiştir.

Ceza infaz Kurumlarında Uygulama Birliğinin Sağlanması Projesi

Ceza infaz kurumlarında farklı uygulamaların tespiti çalışmaları neticesinde; yönetim servisleri başta olmak üzere diğer servislerin çalışmalarında hükümlü tutuklu ve personel için standartların belirlenmesi ile, aynı tip kurumlar için uygulama bütünlüğünü sağlanması, kurumsal yapı ve hafızanın yönetim değişiklileri neticesinde farklılaşmasının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

Proje kapsamında yürütülecek faaliyetler:

1. Kurumlarda en üst amirleri olan Müdürlerin yönetim süreçlerinde uyguladıkları yöntemlerin irdelenerek sorun alanı olarak ifade edilen, çelişkili ya da tereddüt edilen konularda izledikleri çözüm yollarının belirlenmesi çalışması,

2. Ceza infaz kurumlarının türlerine göre tasnifi ve aynı tip kurumlarda tüm servislerde karşılaşılan güçlüklerde izlenen yöntemlerin araştırılması için saha çalışmaları, 

3. Sıklıkla dile getirilen sorun alanlarına ilişkin çözüm yöntemlerinin standartlaştırılması çalışmaları yapılacaktır.

Din İstismarı Temelli Terör Örgütleri Araştırma Projesi

Özellikle DEAŞ mensubu terör hükümlüleri ile derinlemesine görüşmeler yaparak din istismarı temelli örgütlerin yapısını anlamak ve örgüt yapılarına göre radikalleşme sinyallerini tespit ederek bu konuda infaz uygulamalarının etkinliğini arttırmaktır.

Proje kapsamında yürütülecek faaliyetler:

1. Uzman bir araştırma ekibinin oluşturulması,

2. Araştırma formunun hazırlanması,

3. Görüşme yöntem-teknikleri ve görüşme formunun uygulanması konusunda araştırma ekibine eğitim verilmesi,

4. Pilot araştırma yapılarak toplanan verilerin analiz edilmesi,

5. Görüşme formuna nihai hali verilerek eğitim gerçekleştirilmesi,

6. Örneklemin belirlenerek, verilerin toplanması,

7. Verilerin analiz edilmesi,

8. Araştırma raporunun hazırlanması,

9. Araştırma raporunun nihai hale getirilerek yayınlanmasıdır.

Gerçekleştirilen çalışmalar:

- Araştırma grubunu belirlemek üzere, ülke genelinde DEAŞ mensubu hükümlü ve hükümözlülerin bilgileri raporlanmıştır.

- Proje ve araştırma ekibi oluşturulmaya başlanmıştır.

- Üniversitelerden danışmanlık için öğretim üyeleri ile görüşme yapılmıştır.

- Proje için taslak faaliyet takvimi hazırlanmıştır.

-Öğretim görevlileri ve proje ekibinin katılımıyla çalıştay gerçekleştirilmiştir.

Ceza İnfaz Kurumlarında Sağlıklı Yaşam Alışkanlıklarının Geliştirilmesi Projesi

"Hükümlü ve tutukluların fiziksel ve psikolojik sağlık durumlarının desteklenmesi, günlük yaşantılarına belirli bir disiplin ve program oluşturulması, hükümlü tutukluların sigara bağımlılıklarının azaltılarak başta sağlık olmak üzere sosyal ve ekonomik olarak iyileştirilmesi hedeflenmektedir.

Proje kapsamında yürütülecek faaliyetler:

1. Belediyelerden destek alınabilir, projeyle materyal bulunan spor salonlarının tüm kurumlara yayılması sağlanabilir.

2. Sadece grup oyunları değil bireysel yapılabilecek sporlarla ilgili üniversitelerle programlar oluşturulabilir. Çocuk ya da kadın ceza infaz kurumlarında pilot uygulama başlatılarak bireysel spor programları uygulanabilir. Kişilerin sağlık durumları ve yapabilecekleri sporlar göz önünde bulundurularak öneri listesi çıkaran bilgisayar programlarından yararlanılarak kişilere bireysel program önerisi verile bilir. Bu öneriler 6 aylık periyodlarla değiştirilebilir. Bu programlar bazı hastanelerde ve spor merkezlerinde kullanılmaktadır.

3. Bireysel yapılacak sporlar rekreasyon çalışmaları şeklinde de olabilir bunu için gerekli materyallerin ceza infaz kurumlarında bulunması sağlanmalıdır.

4. Projenin en önemli faaliyeti tüm CİK’lerdeki spor faaliyetlerinin sürekliliğinin ve daha fazla sayıda hükümlü ve tutukluya ulaşması sağlanmasıdır.

5. CİK sigara bırakma konusunda Sağlık Bakanlığının ilgili birimleri ile çalışmaların başlatılması.

6. Cezaevlerinde sigara bağımlılığına ilişkin, varsa daha önce yapılmış akademik çalışmalardan ve kaynaklardan veri analizleri yapılarak kurumlarda sigara kullanım oranlarının belirlenmesi (kantin verileri),

7. Kullanımın azaltılmasına yönelik taşrada yürütülen çalışmalara ilişkin görüş ve bilgilerin toplanması,

8. Hükümlü tutuklu teşviki için ödül uygulamalarından ve yenilikçi pilot uygulamalardan yararlandırma çalışmalarının başlatılması.

Genel Müdürlüğümüzde Ölçme ve Değerlendirme Biriminin Kurulması

Objektif veriler elde ederek, bu verileri anlamlı şekilde görmemizi sağlayarak sorunları ortaya çıkarmak. Elde edilecek verilerle CİK'lerin ayrı ayrı değerlendirilmesi yapılıp ihtiyaçları tespit edilebilir dolayısıyla ceza infaz kurumu bazında önlemler alınarak nokta atışı yapılabilir. Bu verilerden arşiv oluşturularak sürecin uzun vadede izlenmesi de sağlanmalıdır.

Proje kapsamında yürütülecek faaliyetler:

1.Genel Müdürlüğümüzde Ölçme ve Değerlendirme Biriminin Kurulması.

2.Saha ziyaretleriyle yerinde inceleme ve değerlendirme yapılabilecektir.

3.Uyap ekranlarından psiko-sosyal servis ve eğitimle ilgili verileri alınması(ekranlar mevcut ama veriler alınmamaktadır.)Bu verileri anlamlı hale getirecek kurumlarla ilgili değerlendirmelerin yapılması.

4.Uyap ekranlarında bulunmayan verilerle ilgili yeni ekranlar oluşturulması.

5.Eğitim faaliyetler, psiko-sosyal servis faaliyetlerinin kimlere hangi oranda faydalı olduğunun değerlendirilmesi çalışmalarının yapılması.

6.Residivizm konusunda çalışmaların başlatılması.

7.Eski hükümlüler ve personelle objektif görüşme ve değerlendirmelerin yapılması sağlanacaktır.

Gerçekleştirilen çalışmalar:

Bu konuda Avrupa'daki iyi uygulama örnekleri araştırılmıştır. Genel müdürlüğümüzdeki ilgili birimlerden veriler toplanmıştır. Yabancı ülke uygulamalarında bu konuya oldukça önem verildiği ceza infaz kurumlarında yapılan bir çalışmanın sonrasında mutlaka fayda oranını değerlendirildiği birçok araştırmada belirtilmiştir.

ACEP- Akıllı Teknolojilerin Ceza İnfaz Kurumlarına Entegrasyon Projesi (KİOSK)

Ceza İnfaz kurumlarında hâlihazırda yapılan uygulamaların teknolojik gelişmelerden faydalanarak geliştirilmesi, daha önce hiç yapılmamış yeni teknolojik uygulamaların ceza infaz kurumlarına entegrasyonu ve bu sayede kurumlarda yapılan işlerin güvenirliliğinin arttırılarak daha hızlı ve daha az iş gücü ile yapılmasıdır.

Proje kapsamında yürütülecek faaliyetler:

1. Çeşitli teknoloji firmaları ile toplantı yapılması,

2. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile müzakere edilmesi,

3. Çalıştay yapılması,

4. Pilot Ceza İnfaz Kurumlarının belirlenmesi,

5. KİOSK kurulumlarının gerçekleştirilmesi,

6. Pilot uygulamanın altı ay süre ile yapılması,

7. Söz konusu pilot uygulamanın değerlendirilerek değerlendirilme sonucunda yaygınlaştırılması,

8. Yaygınlaştırma çalışmalarının yapılması,

9. Genel Müdürlüğümüz birimleri ile işbirliği yapılarak Ceza İnfaz Kurumu personelinden oluşan bir ekip oluşturulması ve işgücünden tasarruf edilecek personelin farklı alanlarda değerlendirilmesidir.

Gerçekleştirilen çalışmalar:

Bugüne kadar sayım, telefonla görüşme, görüntülü görüşmesi, kantin siparişi, dilekçe gibi hizmetlerin tutuklu ve hükümlünün yaşan alanına bir kabin içerisine yerleştirilen KİOSK aracılığıyla yerine getirilmesine imkan sağlayan yazılım ve pilot deneme için donanım (KİOSK Cihazları) temin edilmiştir. Pilot deneme Sincan 2 Nolu L Tipi CİK’te uygulanmaktadır. Sistemin mükemmelleştirilmesi ve UYAP entegrasyonuyla ilgili Bilgi İşlem Daire Başkanlığıyla çalışmalar sürdürülmektedir. Pilot denemeden alınacak sonuçlara göre yazılım ve donanım revize edilerek ülke geneline yaygınlaştırma çalışmalarına başlanması hedeflenmektedir.

Ceza İnfaz Kurumlarında Hak İhlallerini Önleyici Mekanizmaların Güçlendirilmesi Projesi

Amaçları;

 • Kurumlarda yaşanan hak ihlali ve kötü muameleye ilişkin olayları gerçekleşmeden önlemek
 • Sivil izleme kurullarının verimliliğini arttırmak,
 • İnsan hakkı ihlaline ilişkin gerekli tedbirlerin alınabilmesi için gerekli düzenlemeler yapmak,
 • AİHM’e ve AYM’ye yapılan başvuru sayılarını azaltarak, cezaevleri ve insan hakları açısından Türkiye Cumhuriyeti’nin itibarını korumaktır.

Proje kapsamında yürütülecek faaliyetler:

1- Kurumların insan hakları standartlarını yerinde denetlemek üzere merkezi bir mekanizmanın kurulması

2- İnsan Hakları alanındaki mevcut personel eğitim materyalinin gözden geçirilmesi

3- Bu alanda faaliyet gösteren aktörlerin etkinliklerinin artırılması

4- Bu konuda yapılan çalışmaların sonuçlarının denetim organları ile paylaşılarak takibinin sağlanması,

5- Saha ziyaretleri ile bu konudaki farkındalığın artırılması,

6- Bu amaçla Kontrolörler Kurulu bünyesinde özel ve zamansız denetim yapan bir teftiş müessesesi kurulması,

7- İzleme Kurullarının seçim ve denetim yapısı revize edilerek güçlendirilmesi

8- Cumhuriyet Başsavcılığı denetim odaklı bir yapıya dönüştürülmesi ve Cumhuriyet Savcılığının kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi

9- Saha ziyaretleri ile insan hakları alanındaki farkındalığın artırılması

10- Kontrolör denetimlerinde insan haklarına odaklı bir denetim anlayışının öne çıkarılması

11- İzleme kurullarının daha bağımsız bir yapıya kavuşturulması

12- Kurul üyelerine ceza infaz kurumlarının tanıtımı ve etkin denetimi ile ilgili eğitim desteği verilmesi

13- İzleme kurullarının ülke çapında örgütlenmesidir (CPT Örneği)

Gerçekleştirilen çalışmalar:

- Söz konusu proje kapsamında İzleme Kurullarına başvurulmuş ve yapılması öngörülen faaliyetlerin taslağı hazırlanmıştır.

- İnsan Hakları alanındaki mevcut personel eğitim materyalinin gözden geçirilmesi için Personel Eğitim Daire Başkanlığına başvurulmuştur.

- Yurtdışındaki denetleyici mekanizmalar incelenmiştir.

-3 Ekim 2018 tarihinde Proje Ekibi masa başı toplantısı yaparak faaliyetler, öngörülen süreler ve yapılacak çalışmalar hususunda taslak takvim hazırlamıştır.

-18 Ekim 2018 tarihinde Proje ekibi ile bir araya gelerek masa başı toplantısı yapmış ve faaliyet takvimi üzerinde çalışmalar gerçekleştirmiştir.

Ceza İnfaz Alanında Uluslararası Teşekkül Kurulması Projesi

Amacı, Türkiye'nin Ceza İnfaz Alanında örnek ülke konumuna gelmesi, tecrübelerinden faydalanmak isteyen ülkelerle iş birliğinin geliştirilmesi, Türk Ceza İnfaz Sistemindeki iyileştirme ve gelişmelerin uluslararası alanda etkin tanıtımı ve sistemimizin uluslararası alanda görünürlüğünün arttırılmasıdır.

Proje kapsamında yürütülecek faaliyetler:

1.Kapsamlı bir davet mektubunun hazırlanması,

2.Konferans tertibi

3. Katılımcı profili,

4. Konferans sonrasında geri bildirimlerin alınması

5.Geleceğe dönük ortak faaliyet yapılması,

6.Protokol metni oluşturulmasıdır.

Gerçekleştirilen çalışmalar:

- Proje ekibi oluşturuldu. Oluşturulan ekiple birebir görüşmelere başlandı.

- Makama arz edilmek üzere bilgi notu hazırlanmış olup geri bildirime göre çalışmalara devam edilecektir.

Biyometrik İmza Yöntemi ile Takip Sistemi Projesi

Amacı, denetimli serbestlik yükümlülerinin etkin bir şekilde takip edilmesi, gelişen teknolojiye uyum sağlanması, çağdaş takip sisteminin sağlanmasıdır.

Proje kapsamında yürütülecek faaliyetler:

1. Çeşitli teknoloji firmaları ile toplantı yapılması,

2. Pilot uygulamanın yapılacağı DS Müdürlüklerinin ve yükümlülerin belirlenmesi,

3. BİOSİS kurulumlarının gerçekleştirilmesi,

6. Pilot uygulamanın altı ay süre ile yapılması,

7. Söz konusu pilot uygulamanın değerlendirilerek değerlendirilme sonucunda yaygınlaştırılması,

8. Yaygınlaştırma çalışmalarının yapılmasıdır.

Gerçekleştirilen çalışmalar:

1-Proje ekibi oluşturuldu.

2-Proje ekibi ve Genel Müdürlük birimleri arasında toplantılar yapıldı.

3-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile koordinasyon ve planlama toplantıları yapıldı.

4-Çeşitli teknoloji firmaları ile görüşmeler yapıldı.

5-Biometrik tanımlama için yazılım çalışmalarına başlanıldı.

6-Yapay zekânın ses tanıma uyarlanması amacı ile 200 farklı kişiden ses kayıtları alındı.

7-Donanım ve ana sunucu çalışmaları başladı.

Çalışma Grupları Projesi

Amacı, halihazırdaki uygulamalarımız hakkında geri dönüt alınması, spesifik gruplarla ilgili raporlama yapılması, yol haritası belirlenmesi için fikir havuzunun oluşturulması, Uluslararası alanda faaliyet gösteren kuruluşların toplantıları için etkin katılımcı seçilebilmesidir.

Proje kapsamında yürütülecek faaliyetler:

1. Çalışma grupları "Çalışma Yönergesi" hazırlanacaktır.

2. İhtiyaç duyulan spesifik grupların belirlenmesi,

3. Çalışma grupları için icracı birim ve koordinatörlerin belirlenmesi (1 genel koordinatör ve her grup için iki koordinatör)

4. Belirlenen gruplar için personel havuzunun oluşturulması (resmi yazı ile bu konunun teşkilata duyurulması ve yeterli zaman aralığında çalışma gruplarına katılmaya istekli personelin seçilmesi)

5. Grupların çalışma prosedürlerinin netleştirilmesi

6. Gruplarda görev alacak personelin dengeli şekilde belirlenmesi (Her grup 8 personel + 2 koordinatör)

7. Grup toplantıları takviminin planlanması.

8. Grup toplantılarının yapılması ve raporların hazırlanması.

9. Yılda bir defa tüm grupların katılımı ile yıllık değerlendirme toplantısının yapılması,

10. Yıllık raporların derlenmesi,

11. Genel Müdürlüğümüz yol haritasının belirlenmesine yardımcı olmak amacıyla yıllık raporun Makama sunulması,

12. Üniversitelerin ve Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcilerinin gruplara dahil edilmesi.

13. Çalışma grupları tarafından belirlenen eksiklik ve önerilerin icracı birimlere bildirilmesi. 14. Çalışma grubu konularının gözden geçirilmesi, ihtiyaç olan yeni alanda grup kurulması ve eski gruplarının kapatılması veya yenilenmesidir.

Bilim ve İstişare Kurulunun Oluşturulması Projesi

Amacı Genel Müdürlük olarak yapacağımız çalışmalarda bilimsel, yenilikçi ve objektif olmayı sağlamak amacıyla akademisyenlerden destek almaktır.

Proje kapsamında yürütülecek faaliyetler:

1. Bilim ve İstişare Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi.

2. Bilim ve İstişare Kurulu Üyeleriyle Toplantı Yapılarak Çalışma Usul Ve Esaslarının Belirlenmesi.

3. Bilim ve İstişare Kurulu Bir Yıllık Eylem Planının Oluşturulması.

4. Hakemli Dergi konusunda çalışmaların başlatılması.

5. Genel Müdürlüğümüz çalışmaları kapsamında ihtiyaç duyulan araştırmaların planlanması.

Hükümlü ve Tutuklulara Yönelik Materyal Hazırlanması Projesi

Hükümlü ve tutukluları bilgilendirmek ve farklılık yaratmak istediğimiz konularda büyük bir kitleye zaman ve personel tasarrufu sağlayarak ulaşmak.

Proje kapsamında yürütülecek faaliyetler:

1. Ceza infaz kurumlarında ihtiyaca cevap verebilecek önemli konuların belirlenmesi.

2. (Hijyen, nefes egzersizleri, infazla ilgili çok sorulan sorular vb)

3. Konuların ilgi çekici olmasını sağlayıcı videoların hazırlanması,

4. Videoların oluşturulup, kurumlara iletilmesi.

5. Belirli periyotlarda revizyon yapılmasıdır.

Gerçekleştirilen çalışmalar:

- Bu konuda Avrupa'daki iyi uygulama örnekleri araştırılmıştır.

- KOSGEB ve diğer bakanlıkların benzer video çalışmaları, kamu spotları incelenmiştir.

Çocuklar İçin Kademeli İnfaz Sistemi Projesi

Amacı, tüm çocuk hükümlü ve tutukluları kampüs içinde birleştirmek ve çocuk infaz sisteminin aşamalı hale gelmesini sağlamaktır.

Proje kapsamında yürütülecek faaliyetler:

1. Bölgesel çocuk kampüs ceza infaz kurumlarının yapılması. (1-Kapalı Çocuk Kurumu 2-Çocuk Gözetimevi 3-Çocuk Eğitimevi)

2. Diğer Kurumlarda bulunan çocuk hükümlü ve tutukluların bu kurumlardan çocuk kampüslerine nakledilmesi.

3. Çocuk h/t kampüs içinde ceza infaz kurumlarına geçişlerle ilgili standartlar oluşturulması.

(Risk düzeylerine göre vb.)

4. Bu kampüslerde çalışacak personelin eğitilmesi vb.

5. Çocuklara uygulanan programların aşamalı olarak planlanması.

6. Çocuk Kampüsünde yer alacak kurumların mimarisinin cezalandırma çağrışımları yaratmayacak şekilde bölgenin iklim ve coğrafi koşulları ile kültürel yapısına uygun inşa edilmesi sağlanmalıdır.

Genel Müdürlüğümüz Web Sitesinin İyileştirilmesi Projesi

Amacı, Genel Müdürlüğümüz web sitesini yenilikçi, ihtiyaca cevap verebilen, yurtdışı iyi uygulama örneklerini kapsayan ve interaktif bir yapı olacak şekilde geliştirmektir.

Proje kapsamında yürütülecek faaliyetler:

1. Yurtdışı bazı ceza infaz kurumu genel müdürlüklerinin (birimlerinin )web sitelerinin incelenerek iyi uygulama örneklerinin tespit edilmesi.

2. Firmalardan öneriler alınması.

3. Genel Müdürlüğümüz bürolarından görüş ve önerilerin toplanması.

4. Ceza ve infaz kurumlarımızdan görüş ve önerilerin toplanması.

5. Web sitesine İngilizce dil seçeneğinin eklenmesi

6. Yabancıların ziyaret talebi için web sitesi üzerinden başvuru ve takip imkânı eklenmesidir.

Mahkûmlara Yönelik VR Teknolojisi Uygulaması

Amacı, mahkumların rehabilitasyonunu ve toplumla yeniden bütünleşmesini sağlamaktır.

Proje kapsamında yürütülecek faaliyetler:

1. VR teknolojisine yönelik genel bir literatür araştırmasının yapılması,

2. Ankara'da bulunan ceza infaz kurumlarında görevli ve konuya yönelik bilgi ve ilgisi bulunan farklı meslek elemanlarından çekirdek bir çalışma grubunun oluşturulması,

3. Çalışma grubu ile yurtdışında ceza infaz kurumlarında VR çalışmalarının incelenmesi,

4. İncelenecek iyi uygulamalar ve çalışma grubunun yenilikçi fikirleri kapsamında, ceza infaz kurumlarımızda VR teknolojisinin kimlere ve hangi alanlarda uygulanabileneceğine dair taslak çalışmanın hazırlanması(Bütçe taslağı, işbirlikçi Genel Müdürlük birimleri, pilot kurum dahil),

5. Hazırlanan taslağın makama arz edilmesi,

6. Taslakta kabul edilen çalışmaların gerçekleştirilmesinde işbirliği yapılacak firma/firmaların belirlenmesi prosedürünün gerçekleştirilmesi,

7. Belirlenen VR çalışmalarına başlanılmasıdır.

Gerçekleştirilen çalışmalar:

-Oluşturulan proje ekibi ile toplantılar düzenlenmiştir.

- Yurtdışındaki cezaevlerinde VR uygulamaları ile ilgili birtakım araştırmalar yapılmış olup konu araştırılmaya devam etmektedir.

-Ülkemizde öncelikli olarak suça sürüklenen çocuklar için yapılacmak VR çalışmalarının neler olabileceğine dair çalışma yapılmaktadır.

Ceza İnfaz Kurumu, Denetimli Serbestlik ve Genel Müdürlük Personelinin Kurumsal Aidiyetinin Arttırılması Projesi

Amacı, ceza infaz kurumu, denetimli serbestlik ve Genel Müdürlük Personelinin moral ve motivasyonunu artırmaktır.

Proje kapsamında yürütülecek faaliyetler:

1. Ceza İnfaz Kurumu, Denetimli Serbestlik ve Genel Müdürlük Personelinin Kurumsal Aidiyetinin Arttırılmasına yönelik yerel bazda uygulanan uygulamaların olup olmadığının araştırılıp tespit edilmesi ve iyi uygulamaların oluşturulacak fikir havuzuna dahil edilmesi,

2. Ceza İnfaz Kurumu, Denetimli Serbestlik ve Genel Müdürlük personelinin Kurumsal Aidiyetinin Arttırılmasına yönelik yurtdışında uygulanan uygulamalarının araştırılıp tespit edilmesi,

3. Kurumsal Aidiyetinin Arttırılmasına yönelik uygulamaların prosedürü, koşulları gibi konuların belirlenmesi(Örnek Uygulamalar: Genel Müdürlük bünyesinde Personelle İlişkiler/ Personel Sosyal İşle r Bürosunun Personel Eğitim Daire Başkanlığı bünyesinde kurulması ve Merkez ve Taşra personeline yönelik yapılacak çalışmaların yürütülmesi, Taşrada örnek personel olarak seçilen kişilerin Ankara'ya davet edilerek Genel Müdürümüzün katılımıyla yemek organizasyonu yapılması, Plaket verilmesi, Motivasyon Kamplarının düzenlenmesi, Kişilerle Sesleniş vb. yayınlarda röportaj yapılması, yurtdışı ziyaret çalışmalarına dahil edilmesi, Adalet Kart imkanlarının arttırılması, İş Yurtları Satış Mağazalarında indirim uygulanması, Genel Müdürlük personeline yönelik sanat-spor faaliyetlerinin organize edilmesi ve kursların açılması, TRT, Kültür Bakanlığı, Belediyeler vb. kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içinde sosyal-kültürel faaliyetlerinin düzenlenmesi, Genel Müdürlük bünyesinde sosyal kulüplerin-dağcılık-Türk sanat müziği kulübü vb. oluşturulması ve Yeni Genel Müdürlük binasında sosyal kültürel ve sportif faaliyetler için alanların tahsis edilmesi, turizm acenteleri ile işbirliği yapılarak tüm personelin indirimli tatil fiyatlarından faydalanması, turizm gibi personelin faydalanabileceği farklı konularda kamu ve özel kurum/kuruluşlarla anlaşmalar yapılması- özel kreşlerde uygulanabilecek indirimler, araç firmalarında indirim vb.)

4. Gerekli yasal düzenlemelerin ve protokol/anlaşmaların yapılması,

5. Uygulamalar hakkında personelin bilgilendirilmesi,

6. Uygulamanın icraata geçirilmesidir.

Kadın Hükümlülere Yönelik Mikrokredi Uygulaması Projesi

Tahliyesi yaklaşan kadın hükümlülerin tahliye sonrası ekonomik bağımsızlıklarını elde etmelerine destek olmaktır.

Proje kapsamında yürütülecek faaliyetler:

1. Kadın ceza infaz kurumlarında, amacımıza yönelik gerçekleştirilen Mikrokredi veya benzer uygulamaların olup olmadığının araştırılıp tespit edilmesi,

2. TGMP (Türkiye Grameen Mikrofinans Programı) 'nın Mütevelli Heyeti üyeleri ile toplantı düzenlenmesi,

3. Amacımıza yönelik yapılabilecek çalışmalar üzerine Heyet ile istişare edilmesi,

4. TGMP ve TİSVA ile iş birliği içerisinde gerçekleştirilecek çalışmalara altyapı oluşturması maksadıyla protokol çalışmalarının yapılması,

5. Protokol imzalama töreninin basına açık şekilde yapılması,

6. İmzalanan protokol doğrultusunda çalışmaların yapılması amacıyla öncelikle pilot kadın ceza infaz kurumlarının seçilmesi, cezaevlerinden tahliyesine en fazla 6 ay kalmış, gönüllü, okuma-yazma bilen hükümlülerin kurumlardaki İdare ve Gözlem Kurulu tarafından seçilmesi, 7. TGMP şubelerinden görevlendirilecek uzmanların pilot cezaevlerine giderek seçilen mahkumlara bilgilendirme seminerlerini vermesi.

Gerçekleştirilen çalışmalar:

-Oluşturulan proje ekibiyle mikrokredi çalışmalarının neler olduğuna yönelik araştırma yapılmıştır.

-Öncelikli olarak mikrokredi uygulamasının ülkemizde herhangi bir ceza evinde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine dair kadın cezaevlerin ve kadın hükümlü bulunan yetişkin cezaevlerine üst yazı gönderilmesi planlanmaktadır.

CTE İnsan Kaynakları Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi

Proje ile personelin kurumsal bağlılığının arttırılması, kamuoyunda özellikle güvenlik personeline yönelik olumsuz «gardiyan» algısının kırılması, personelin görev tanımlarının belirlenerek daha etkin bir istihdam politikası oluşturulması, merkez ve taşra teşkilatında iş analizleri yapılarak ihtiyaç duyulan gerçek istihdam düzeyinin saptanması, bu sayede işgücü tasarrufu sağlanarak birimler arası adaletsizliklerin giderilmesi amaçlanmaktadır.

Proje kapsamında yürütülecek faaliyetler:

1. İnsan Kaynakları Strateji Belgesi geliştirilmesi.

2. İş tanımlarını yeniden yapılması,

3. Birim bazlı iş analizleri yapılarak standart normlar belirlenmesi,

4. Ceza infaz kurumu personeli ödül sisteminin revize edilmesi,

5. Personelin motivasyon, iş memnuniyeti, kurumsal bağlılık düzeylerini arttırma amacıyla araçlar geliştirilmesi.

6. Ceza infaz kurumlarında personel destek mekanizmalarının kurulması,

7. Kriz yönetim becerileri eğitim programı geliştirilmesi ve uygulanması yoluyla ceza infaz kurumu personeli kapasitelerinin artırılması,

8. Personelin özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi,

9. Ceza infaz sisteminde devam etmekte olan reformlar ve yenilikler ile ceza infaz kurumu personelinin rolleri ve sorumlulukları konusunda kamuoyunun bilinçlendirilmesi amacıyla pozitif medya ve toplumsal farkındalık kampanyası yürütülmesi planlanmaktadır.

Gerçekleştirilen çalışmalar:

1. Proje ekibi oluşturuldu.

2. Proje taslak faaliyetler dökumanı proje ekibi ile paylaşıldı.

3. İş analizi konusunda uzman bir kurumdan eğitim desteği alınması konusunda ilgili kurum ve kuruluşlar araştırılmaya başlandı.

Koşullu Salıverilme Sisteminin İyileştirilmesi Projesi

Ülkemizde mevcut koşullu salıverilme “zorunlu tahliye sistemi” olarak yürümektedir. Hükümlüler cezanın oranı referans alınarak tanımlanan belirli bir süreyi tamamladıktan sonra otomatik olarak tahliyeye hak kazanmaktadırlar. Hükümlülerin koşullu salıverilebilmeleri amacıyla yerine getirmesi gereken kriterler açık ve net olmalıdır. Proje ile koşullu salıverilme süresine ilişkin mevzuat revize edilerek koşullu salıverilmenin eğitim ve iyileştirme programlarına katılma, kurum kurallarına uyma, diğer hükümlü ve personeller ile ilişkiler gibi somut kriterlere dayalı olarak belirlenmesi, bu amaçla bir puan sistemi ve yazılım oluşturulması amaçlanmaktadır.

Proje kapsamında yürütülecek faaliyetler:

1. Uluslararası mukayeseye imkan verecek şekilde iyi uygulama örneklerinin araştırılması,

2. Koşullu salıverilme süresi ile ilgili mevcut düzenlemenin gözden geçirilmesi,

3. Puan esasına dayalı koşullu salıverilme sistemi kapsamında oluşturulan değerlendirme araçları için UYAP ara yüzleri tasarlanması,

4. Koşullu salıverme sistemi için pilot uygulama yapılması,

5. Koşullu salıverilme süresi azaltılarak sistemin daha etkin hale getirilmesi hedeflenmektedir.

Ceza İnfaz Kurumu Mimarisi Projesi

Amacı, ülkemizin koşullarına uygun ve işlevsel ceza infaz kurumu modeli geliştirmektir.

Proje kapsamında yürütülecek faaliyetler:

1. Yurt dışı örneklerin ve ülkemizdeki koşulların incelenerek detaylı bir araştırma raporu hazırlanması.

2. Ceza infaz kurumlarımızdan görüş ve öneri toplanması.

3. Mimarlar odası, inşaat mühendisleri odası, mimarlar derneği vb. kurumlarla çalıştay yapılması.

4. Ülkemize uygun ceza infaz kurumu modeli (modelleri) önerisinin geliştirilmesidir.

Gerçekleştirilen çalışmalar:

Ceza infaz kurumu mimarisi konusunda yurt dışı ve yurt içi kaynaklar incelenmiştir. Ülkemizdeki uygulamalar değerlendirilmiştir. Proje ekibi oluşturuldu. Oluşturulan ekiple birebir görüşmelere başlandı.

e-Doktor Uygulaması Projesi

Amacı, ceza infaz kurumlarındaki sağlık hizmetlerinin teknolojik gelişmelerden faydalanarak geliştirilmesidir.

Proje kapsamında yürütülecek faaliyetler:

1. Sağlık Bakanlığı ile toplantı yapılması ve konu hakkında protokol imzalanması,

2. Pilot Ceza İnfaz Kurumlarının belirlenmesi,

3. KİOSK kurulumlarının gerçekleştirilmesi,

4. Pilot uygulamanın altı ay süre ile yapılması,

5. Söz konusu pilot uygulamanın değerlendirilerek değerlendirilme sonucunda yaygınlaştırılması,

6. Yaygınlaştırma çalışmalarının yapılması,

7. Genel Müdürlüğümüz birimleri ile işbirliği yapılarak Ceza İnfaz Kurumu personelinden oluşan bir ekip oluşturulması ve işgücünden tasarruf edilecek personelin farklı alanlarda değerlendirilmesidir.

Uluslararası İkili İşbirliklerinin Artırılması Projesi

Amacı, ülkemizin çağdaş ceza infaz sisteminin uluslararası alanda tanıtılarak, infaz alanında etkin bir uluslararası model olunması. İyi uygulama örneklerinin ülkemize entegre edilmesi ve yabancı ülke personeline eğitim verilmesidir.

Proje kapsamında yürütülecek faaliyetler:

1- İkili işbirliği yapılacak ülkelerin belirlenmesi.

2- Eğitime sponsor olabilecek kurumlar ile görüşme yapılması.

3- Ülkeler ile irtibata geçilmesi.

4- Karşılıklı ziyaretler planlanarak infaz sistemlerinin tanıtılması.

5- Eksiklik tespit edilen alanlarda işbirliği yapılan ülke personeline eğitim verilmesi için program hazırlanması.

6- Davet gönderilerek eğitimlerin gerçekleştirilmesi.

7- Eğitimlerin sürekli hale getirilmesidir.

Gerçekleştirilen çalışmalar:

TİKA ile görüşmeler yapılmış, yapılan görüşmelere istinaden 18/07/2018 tarihinde TİKA'ya resmi bir yazı yazılarak, Ülkelerle Ceza İnfaz Alanında İkili İşbirliği kapsamında, Başkanlıklarınca yurt dışında bulunan şubeleri ile irtibata geçilerek, ülkemizin ikili işbirliğine hazır olduğumuzun ilgili makamlara iletilmesi ve bu konudaki ülke görüşlerinin Genel Müdürlüğümüze bildirilmesi istenilmiş olup cevap beklenmektedir.

CTE Radyo Projesi

Amacı, Genel Müdürlüğümüz üzerinde oluşan kötü algıları kırmak, reklam geliri elde etmek, dinleyicilere zamanında doğru bilgileri ulaştırmak. Hükümlü ve tutukluları olumlu yönde etkilemek; ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü – tutuklular, aileleri, personelimiz ve radyomuzu dinlemek isteyen herkese hitap edebilecek, müzik, haber ve söyleşiler ile dinleyicilere doğru bilgileri ulaştırmaktır.

Proje kapsamında yürütülecek faaliyetler:

1- Öncelikle radyo kurulumu ve frekans tahsisi için yasal mevzuatların araştırılması, daha sonra kurulum ve tahsis için TRT, RÜTÜK ve belirlenecek özel radyo ile görüşme yapmak.

2- Frekans ve izinlerin alınması durumunda stüdyo kurulması için danışmanlık şirketi ile görüşmeler ve Genel Müdürlükte kurulacak stüdyonun yerinin belirlenmesi. Ayrıca; bütün çalacağımız müzik eserleri için telif hakkı izni için MESAM (Türkiye Musıki Eseri Sahipleri Meslek Birliği) ve MÜ-YAP (Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği) ile telif hakkı görüşmesi yapmak ve izinleri almak. (yaklaşık maaliyeti 3 ve 5 bin arası)

3- Teknik destek alınması ve teknik bir personel görevlendirmesi, ayrıca; stüdyo içi ekipmanlarının araştırılması; (En az 16 kanallı mikser masası, 2 adet bilgisayar, 3 adet yayın mikrofonu, dvd player, ses kablosu, kolonlar, anfi, ağ bağlantısı, internet, sandalye, mikser masası vb...)

4- Stüdyo kurulum çalışmalarına başlama ve inşaatının bitirilmesi...

5-Öngörülen süre: 1 ay (04.02.2019-04.03.2019) Fiyat araştırması sonrasında stüdyo içi ekipmanlarının alınması ve stüdyoya yerleştirilerek dizayn edilmesi.

6- Müzik arşivi için Solea isimli programı bilgisayarımıza kurdurmak, çok geniş bir arşiv sağlamak ve yayın yapacak personelin belirlenmesi, belirlenen personele solea ve diksiyon eğitimi verilmesi.

7- Editörün, Haber Masası ve yayın akışının belirlenmesidir.

Avrupa Ceza Adalet Sisteminde Çalışan Personelin Kariyer Gelişimi İçin Danışma Kılavuzu Projesi (CCJ4C)

Özet

AB'deki cezaevi sistemleri son yirmi yılda büyük bir değişim sürecinden geçmiştir, ancak alandaki uygulayıcılar için yenilikçi bir yaklaşımla profesyonel rehberlik sağlanması konusunda eksiklikler olduğu tespit edilmiştir.
Proje, cezaevi personelinin kariyer yönetim becerilerini geliştirmek için ideal bir yaklaşımı ortaya koymayı amaçlamaktadır ve geliştirilecek yaklaşımlar ile kamu politikasında bir değişiklik yaratmayı ve gerekli unsurları tanımlamayı hedeflemektedir.

Projenin Amacı
Proje ile ceza adalet sisteminde görevli personelin kariyer gelişimi için danışma kılavuzu sürecini başlatmak veya personelin kendi kariyer gelişimini yönetebilmesi amacıyla gerekli yeterliliklere odaklanan bir çalışma metodolojisinin oluşturulması, test edilmesi ve uygulanmasıdır. Bahsedilen çalışmalar, doğrudan nihai kullanıcı olarak tanımlanan kişiler (cezaevi personeli), cezaevi yönetimleri, ceza infaz kurumları, eğitimler (kurum/kuruluş ve STK'lar) in katılımı ile gerçekleştirilecektir.
Avrupa kamu gündemi, ceza infaz sisteminde kariyer yönetimine yönelik rehberlik eden ve yapılandırılmış bir yaklaşımın geliştirilmesi ihtiyacını ortaya koymaktadır. Bu ihtiyacın karşılanması amacıyla yapılacak çalışmalar; cezaevi yönetimlerinin, sendikaların ve uluslararası meslek kuruluşlarının doğrudan katılımı ile yürütülecektir.

Hedefler
 • Ceza infaz kurumları personelinin kariyer rehberliği ile ilgili taraflar için olası senaryoların ve kilit faktörlerin analiz edilmesi,
 • Ceza infaz kurumları personelinin kariyer gelişimini destekleyici rehberlik çalışmaları için bireysel ihtiyaçların belirlenmesi, kilit aktörlerin seçilmesi ve belirleyici politikaların toplanması,
 • Cezaevi personeli, ceza infaz kurumları, kurum yöneticileri ve sorumlu yetkililer için çözümlerin geliştirilmesi: kariyer yönetimini desteklemek için gereken yeterlilik profillerinin oluşturulması (beceri, davranış, ve tutumların karmaşık kartografisi), düzenlenen profillerin kullanıcılarına yardımcı olacak etkileşimli araçların geliştirilmesi, kendini değerlendirme becerisi çalışması, yeterlilikleri güçlendirmek için destek alma ve öğrenme yöntemlerinin geliştirilmesi,
 • Pilot uygulamaların yapılması ve cezaevi idaresini de kapsayıcı çözümlerin geliştirilmesi,
 • Kamuya açık yapılandırılmış araçlar kullanılması, komite toplantılarının organize edilmesi, metodolojinin sonuçlarının sunulması ve Avrupa düzeyinde değerlendirmelerde bulunmak için teşvik etme.
Beklenen Sonuçlar
Konu ile ilgili mevcut politika belgelerinin analiz edilmesi. Temel konu alanlarında politika ve uygulamalara yönelik yasal mevzuatın anlaşılması. Politika önerilerinin geliştirilmesi.

Paydaş analizi yapılması, destekleyici yeterlilikler ve eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, özellikle yetişkin eğitiminin adalet alanında uyarlanmasının önemi ve adalet sisteminde görevli personelin kariyer yönetiminin profesyonelleştirilmesi.

Öğrenme araçlarının ve kaynaklarının geliştirilmesi.

Avrupa düzeyinde, ceza adalet sisteminde görevli personelin kariyer gelişimine yönelik karşılaşılan zorlukları vurgulayan yapılandırılmış ortak bir rapor ile "mevcut durum belgesi" hazırlanması.

Ceza infaz kurumlarında görevli personelin kariyer yönetimi için sahip olması gereken yeterliliklere ilişkin Avrupa profili oluşturulması.

Kamu gündemini etkilemek amacıyla yapılandırılmış kamuya açık görüşmelerin/oturumların ne şekilde kullanılacağına ilişkin eğitim. Böylece, toplumdan alınan tüm bilgi, önceki yöntem/metot ele alınarak, kamuya açık araçlar kullanılarak kamunun politika gündemini etkileyecek tarzda iyi şekilde değerlendirilmesi.

Uygulamaların yaygınlaştırılması ve paylaşılması.

Koordinatör Kurum
CPIP - Hayatboyu Öğrenmeyi Destekleme Merkezi, Romanya

Ortaklar
 • Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü - Türkiye
 • Yenilikçi Cezaevi Sistemleri (IPS) - Portekiz
 • Temeşvar Ceza İnfaz Kurumu, Romanya,
 • Bremen Adalet ve Anayasa Senatosu, Almanya
 • Ulusal Cezaevi Personeli Sendikası (SNLP), Romanya
 • Genel İşçi Sendikası, Malta,
 • Baltık Teknoloji Eğitimi Enstitüsü, Litvanya,
 • Uluslararası Islah ve Ceza İnfaz Kurumları Derneği - ICPA, Hollanda, İngiltere,
 • Bagreeva Danışmanlık Hizmetleri, Norveç
 • BrainLog (Uluslararası Proje Geliştirme Firması), Danimarka
Proje Süresi
01/01/2020 - 31/12/2022 (36 ay)

Ceza İnfaz Kurumu Personelinin Kariyer Yönetimi Projesi Web Sitesi için tıklayınız ...