CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Sağlık ve Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı

Ceza infaz kurumuna ilk kez alınan hükümlü ve tutuklunun, kabul odasında geçen sürede, tıbbi gizliliğe uygun olarak, kendisinin ve çevresindekilerin ruhsal ve bedensel iyiliği için, sağlık bilgileri kaydedilmektedir.
Kurumun sağlık koşullarının düzenlenmesi kurumda görevli hekim tarafından yapılmaktadır. Hükümlü ve tutukluların, beden ve ruh sağlığının korunması, hastalıklarının tanısı için, ilk muayene ve tedavi hizmetleri kurumda verilmekte; ileri tetkik, tedavi ve rehabilitasyon gerekenler devlet hastanelerine, daha ileri sağlık hizmeti gerekenler ise üniversite hastanelerine sevk edilmekte; tüm muayene ve tedavi sonuçları kişinin sağlık dosyasına kaydedilmektedir.
Ayrıca acil durumlarda derhal 112 Acil Servis'e haber verilerek gerekli tıbbi müdahalede bulunulmakta ve gerek görülmesi halinde ambulansla hastaneye sevk sağlanmaktadır.
Yasa gereği gerekli olan her türlü muayene ve tedavi, devletin teminatı altında ve ücretsizdir.
Hastaneye sevk edilen hükümlü ve tutuklulardan hastanede yatarak tedavi görmesi uzman hekim tarafından gerekli görülenler, hastanelerin mahkum koğuşuna alınarak tedavi ve takibi burada sürdürülmektedir.
Hastalığı nedeniyle Adli Tıp Kurumundan rapor bekleyen ya da tek başına öz bakım becerisini yapamayan ve başkasının bakımına muhtaç olan hasta tutuklu ve hükümlülerin barındırılması, rehabilite ve tedavilerini sağlamak amacıyla Metris R Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile Menemen R Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu faaliyete geçirilmiştir.
Sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde hükümlü, tutuklu veya hükümözlü olup olmadığı, suç türü, yaşı, cinsiyeti ve bulunduğu ceza infaz kurumunun özellikleri gözetilmeksizin tüm hükümlü ve tutuklulara, tıbbi gereklilik ve mevzuat doğrultusunda her türlü sağlık hizmeti eksiksiz olarak verilmektedir.
Yasa gereği; hükümlü ve tutuklunun estetik amaçlı veya kurumdaki yaşantısını devam ettirmesine engel oluşturmayan şikâyetleri dışında, gerekli olan her türlü muayene ve tedavileri devletin teminatı altında ve ücretsizdir.
Hastalığı nedeniyle devlet veya üniversite hastanelerinin ilgili bölümlerine sevk edilen hükümlü veya tutuklunun yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda sağlık kurulu raporu ile hükümlü ve tutuklunun bulunduğu ilde mevcut tedavisinin veya bakımının yapılamayacağı belirtilirse; kişi tedavisinin ve bakımının yapılabileceği en yakın devlet veya üniversite hastanesinin bulunduğu il ceza infaz kurumuna nakil edilir.
5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun'da belirtilen "(6) (Ek: 24/01/2013-6411/3 md.) Maruz kaldığı ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyen ve toplum güvenliği bakımından ağır ve somut tehlike oluşturmayacağı değerlendirilen mahkûmun cezasının infazı üçüncü fıkrada belirlenen usule göre iyileşinceye kadar geri bırakılabilir." hükmü gereğince;
Ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyeceği gözlemlenen hükümlü ve tutukluların, kendi talebi veya gerekli durumlarda talebi olup olmadığına bakılmaksızın re'sen işlemleri başlatılmakta olup; daha önceden işlemleri tamamlanan ancak cezalarının tehiri uygun görülmeyenlerin durumları sürekli gözlemlenmekte, hastalığının ilerlemesi ve sağlık durumunun bozulması durumunda da re'sen harekete geçilerek tehir işlemleri başlatılmaktadır. 
Hükümlü veya tutuklunun sağlık durumu hakkında Devlet veya üniversite hastaneleri tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporu, ceza tehiri kapsamında değerlendirilmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderilmekte ve ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyeceği yönünde rapor tanzim edilmesi halinde, toplum güvenliği bakımından tehlike durumunun değerlendirilmesi, aldığı hüküm açısından infazının değerlendirilmesi ve tahliyesine karar verilmesine yönelik işlemler Cumhuriyet Başsavcılıklarınca veya ilgili Mahkemesince değerlendirilmektedir.
Ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle belirlenen ilkeler çerçevesinde ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin yönetim, işleyiş ve uygulamalarını yerinde görmek, incelemek, bilgi almak ve tespitlerini rapor haline getirerek yetkili ve ilgili mercilere sunmak.
İzleme kurulu, başkanla birlikte beş asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Asıl üyelerden en az birinin kadınlardan seçilmesi zorunludur. üyeler dört yıl için seçilir. Süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununda öngörülen genel şartları taşımak.
Otuzbeş yaşını doldurmuş olmak.
Tıp, eczacılık, hukuk, kamu yönetimi, sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmetler, eğitim bilimleri ve benzeri alanlarda en az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak ve mesleği ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarında ya da özel sektörde en az on yıl çalışmış bulunmak.
Kişisel nitelikleri ile çevresinde dürüst, güvenilir ve ahlaklı olarak tanınmış olmak.
Herhangi bir siyasî partinin merkez, il veya ilçe teşkilâtlarında görevli bulunmamak.
Ceza infaz kurumları ve tutukevlerindeki infaz ve ıslah uygulamalarına ilişkin işlem ve faaliyetleri yerinde görmek, incelemek, yönetici ve görevlilerden bilgi almak, hükümlü ve tutukluları dinlemek.
Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde infaz ve ıslah, hükümlü ve tutukluların sağlık ve yaşam koşulları, iç güvenlik, sevk ve nakil işlemleri ile ilgili olarak gördükleri aksaklık ve eksiklikleri yetkili mercilere bildirmek.
Ceza infaz kurumları ve tutukevleri ile ilgili tespitlerini ve aldıkları bilgileri değerlendirerek en az dört ayda bir rapor düzenlemek, raporun bir örneğini Adalet Bakanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığına, izleme kurulunun bulunduğu yargı çevresindeki Cumhuriyet başsavcılığına ve görev alanına giren bir şikâyet konusu bulunduğu takdirde infaz hâkimliğine göndermek.
Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.
Şahısların Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yaptıkları başvurularını Adalet Bakanlığı internet sitesi sayfası içerisinde bulunan ( www.adalet.gov.tr) Bilgi Edinme Başvurusu başlığı altındaki sayfadan yapmaları gerekmektedir. İlgili mevzuat gereği Genel müdürlüğümüze doğrudan bilgi edinme başvurusu yapılamamaktadır.
Kurum ve kuruluşlar, başvuru ile istenen bilgi belgeye erişimi onbeş iş günü içinde sağlarlar. Ancak istenen bilgi ve belgenin, başvurulan kurum ve kuruluş içindeki başka bir birimden sağlanması; başvuru ile ilgili olarak bir başka kurum ve kuruluşun görüşünün alınmasının gerekmesi veya başvuru içeriğinin birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi durumlarında bilgi veya belgeye erişim otuz iş günü içinde sağlanır. Bu durumda, sürenin uzatılması ve bunun gerekçesi başvuru sahibine yazılı olarak ve onbeş iş günlük sürenin bitiminden önce bildirilir.
Bilgi edinme istemi reddedilen veya olumsuz cevap verilen başvuru sahibi, yargı yoluna başvurmadan önce kararın tebliğinden itibaren onbeş gün içerisinde Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu'na itiraz edebilir. Kurul, bu konudaki kararını otuz iş günü içinde verir.