CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Personel Daire Başkanlığı

Kişilerin özlük bilgilerinde değişiklikler olduğu anda bildirilmesi gerekir. (doğum,evlilik,öğrenim vb)

Personel bilgi formları ile 6*9 ebadındaki fotoğraflar her 5 yılda bir duyuru yapılmaksızın sicil bürosuna gönderilerek güncellenir.

Emniyet Genel Müdürlüğü Pasaport Şubesinden yada Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü internet sitesinden formu temin edilebilir, nüfus bilgileri doldurulup resim yapıştırıldıktan sonra Genel Müdürlüğümüze onay için gönderilir.


Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde bulunan Müsteşarlık Bilgi Edinmeye müracaat edilerek istenilmesi ile öğrenilebilir.


Sonu 0 ve 5 ile biten yıllar arasında genel mal beyanı bildirilmesi yapılır ve her değişikliğin olduğu tarihten itibaren bir ay içerisinde ek mal bildiriminde bulunulması ve UYAP-DYS uygulamalar ekranında bulunan emlak ve servet bilgileri sayfasından yapılabilir.

Yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması gerekmektedir.

Ataması Bakanlık tarafından yapılan ceza infaz kurumlarında ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan personelin mazeret izinleri konusunda meydana gelen tereddütlerin giderilmesi ve uygulamada kolaylık sağlanması bakımından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 104'üncü maddesinde belirtilen mazeret izinlerinin verilmesinde ve kullanılmasında uyulması gereken esaslar Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 01.01.2006 tarih ve 52 sayılı Genelgesinde belirtilmiş olup, söz konusu Genelgeye www.cte.adalet.gov.tr internet adresinden ulaşılması mümkündür.

Ataması Bakanlığa ait, aday memur olarak görev yapan ceza infaz kurumu ve denetimli serbestlik müdürlüğü personelinin görevde bir yılını doldurması sebebiyle aslî memurluğa atanma işleminin yapılabilmesi için; aday memurluk eğitiminde (temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj eğitimi) başarılı olan adayın Adalet Bakanlığı Aday Memurları Eğitim Yönetmeliğinin 27’nci maddesinin (b) fıkrası gereğince düzenlenecek staj değerlendirme belgesinin gönderilmesi ve aslî Devlet memurluğuna atanması düşünülenler için; disiplin cezası almaması kaydıyla bir yıl ile iki yıl arasında uygun görülecek bir tarihte, asli memurluğa atanması için, disiplin amirlerince Genel Müdürlüğe teklifte bulunulmasını müteakip asli memurluğa atanma işlemleri sonuçlandırılmaktadır.

Ortaöğretimdeyken emsallerine nazaran bir yıl fazla öğrenim görenlere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A-6b maddesi ile Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No:94)'nin (a) ve (b) fıkraları gereğince bir kademe verilmekte olup yüksek öğrenim görenlere bir kademe verileceğine dair mevzuatta bir hüküm bulunmadığından kademe verilmesi imkanı bulunmamaktadır.

Ataması Bakanlık tarafından yapılan ceza infaz kurumlarında ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan personelin mazeret izinleri konusunda meydana gelen tereddütlerin giderilmesi ve uygulamada kolaylık sağlanması bakımından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 104'üncü maddesinde belirtilen mazeret izinlerinin verilmesinde ve kullanılmasında uyulması gereken esaslar Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 01.01.2006 tarih ve 52 sayılı Genelgesinde belirtilmiş olup, söz konusu Genelgeye www.cte.adalet.gov.tr internet adresinden ulaşılması mümkündür.

3269 Sayılı uzman erbaş kanununa tabi olup, kendi isteği ile sözleşmesini feshetmiş uzman erbaşlar için sınav açılması halinde, sınav ilanı, gerekli şartlar, sınav yapacak komisyon ile kadro  sayıları www.cte.adalet.gov.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir.
Emeklilik için gerekli olan belgeler
a) Emeklilik belgesi (Emeklilik talep Dilekçesi)
b) Hizmet belgesi (Fotoğraflı)
c) Nüfus Cüzdanı örneği
d) Var ise diğer sigortalı hizmetlerine ait belgelerin aslı veya tasdikli bir örneği
e) Bütün öğrenimlerine ait öğrenim belgeleri aslı veya tasdikli bir örneği
f) Hizmet Borçlanmalarına ilişkin borçlandırma fişleri ve ödediğine dair çizelge
g) 4 adet vesikalık fotoğraf

5434 Sayılı Kanunun geçici 205.maddesi gereğince, emeklilik fiili hizmet süresini tamamlayıp yaşını tamamlamadan istifa ederek görevinden ayrılan kişi, SSK ve Bağ-Kur kapsamında görev yapmamak şartı ile yaşını doldurduğu tarihte Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına müracaat etmesi halinde emeklilik işlemleri yapılır. Müracaat yapılan tarihi takip eden ay başından itibaren aylık bağlanır.
5434 Sayılı Kanunun 44. maddesine göre Adi malüllük aylığı bağlanabilmesi için;
a)Çalışamayacak derecede malül olunması,
b)En az 10 yıl hizmetinin bulunması,
c)Tam Teşekküllü Resmi Hastaneden alacağı Sağlık Kurulu Raporunun Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca onaylanması gerekmektedir.
5434 Sayılı Kanunun 77. maddesi gereğince
a) Kendisinden aylık bağlanacak emekli aylığı alanı, kasten öldüren veya öldürmeye teşebbüs edenlere veya adi malül sayılacak hale getirenlere,
b) Mirastan menedilenlere,
c) Evli kız ve erkek çocuklar, evli anaya,
d) Boşanmış eşlere maaş bağlanmaz.

İdare mahkemesince verilen "yürütmenin durdurulması talebinin reddine" ilişkin kararın size tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 7 gün içerisinde idare mahkemesinin bağlı bulunduğu bölge idare mahkemesine itiraz yoluna başvurabilirsiniz.

İdare mahkemesi kararının size tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde ilgisine göre Danıştaya temyiz yoluna yada Bölge İdare Mahkemesine itiraz yoluna başvurabilirsiniz.

İdare mahkemesi kararının size tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde idare mahkemesinin bağlı bulunduğu bölge idare mahkemesine itiraz yoluna başvurabilirsiniz.

Karar kesinleşmiş olmaz. Danıştay kararının size tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 gün içerisinde yine Danıştay'a karar düzeltme yoluna başvurabilirsiniz.

İdare mahkemelerinde açılan iptal davalarında, taraflardan birinin isteği üzerine duruşma yapılır.

Başvurunuza altmış gün içerisinde cevap verilmezse isteğiniz reddedilmiş sayılır. Altmış günün bittiği tarihten itibaren dava açma süresi içinde (60 gün içerisinde) yetkili idare mahkemesinde dava açabilirsiniz.

Kamu görevlilerinin görevlerine son verilmesi ile ilgili davalarda yetkili mahkeme, kamu görevlisinin son görev yaptığı yer idare mahkemesidir.


Kararın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde uyarma-kınama- aylıktan kesme cezalarına karşı Bakanlık Disiplin Kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı Yüksek Disiplin Kuruluna itiraz edilebilir.

Hayır yapamazsınız.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 135’inci maddesinde yapılan düzenleme gereğince üst disiplin amirlerinin itirazları değerlendirme yetkisi yoktur.

Disiplin cezasına karşı Disiplin Kurullarına yapılan itirazın reddedilmesi halinde 60 gün içinde idari yargı yoluna başvurulabilir.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne hitaben şikayet dilekçesi yazabilirsiniz.Yazacağınız şikayet dilekçesine şikayetçi olduğunuz konuları açıkça belirtip, isim ve adres bilgilerinizi de açıkça yazarsanız, başvurunuzun sonucundan bilgi sahibi olabilirsiniz.

Bulunduğunuz yerdeki Cumhuriyet Başsavcılığına verebilir.Adalet Bakanlığına hitaben postayla gönderebilir.Bakanlığın internet sitesinden BİMER başvurusu yapabilir. Faks çekebilir veya elden getirebilirsiniz.

Evet, tüm disiplin soruşturmalarında mutlaka muhakkik tayin edilmelidir.

Hakkında soruşturma yapılan kişiyle eşit veya üst görevde olan herkes muhakkik olabilir. Muhakkik tarafından yapılan soruşturma sonucunda disiplin amirince bu hususta karar düzenlenmelidir.

Adalet Bakanlığı Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği ekindeki cetvelde disiplin amirleri belirtilmiştir.

Cumhuriyet savcıları sadece müdürlük teşkilatı bulunmayan yerdeki ceza infaz kurumu görevlileri hakkında disiplin amiri olarak karar verebilir. Disiplin amirleri Disiplin Yönetmeliğinin eki cetvelde düzenlenmiştir.

Uyarma, Kınama, Aylıktan Kesme cezalarını verebilir.

Bakanlık Disiplin Kuruluna sunulan kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına ilişkin teklifler sonucunda oradan gelen görüşler doğrultusunda kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile teklifin reddi üzerine verilecek diğer cezaları (uyarma –kınama- aylıktan kesme) veremez. Bakanlık Disiplin Kuruluna sunulan teklifler sonucunda sadece Adli Yargı Adalet Komisyonları karar vermeye yetkilidir.

Ayrıca, disiplin amirleri kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren eylemlerde, alt ceza yoluyla aylıktan kesme cezası veremez.


Evet. Tüm personel hakkında adli ve idari yönden yapılan soruşturma ve kovuşturmaların başlayışı ile safahatı ve sonucundan düzenli olarak Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Disiplin Bürosuna bilgi verilmesi gerekmektedir.

Hayır. Beklenilmemelidir. Disiplin suçunun işlendiğinin öğrenilmesinden itibaren zamanaşımı süresi içinde soruşturmanın başlatılıp sonuçlandırılması gerekmektedir.

Ayrıca; Kamu görevlileri hakkında işledikleri iddia olunan suçlarla ilgili olarak, Cumhuriyet Başsavcılıklarınca adli yönden yürütülen soruşturma/kovuşturmalara konu olan eylemleri nedeniyle aynı zamanda disiplin soruşturması yapılacağından adli soruşturmanın sonuçlanması beklenmeden zamanaşımı süresi içerisinde en kısa zamanda disiplin amirlerine bu konuda bilgi verilerek, disiplin soruşturması yapılmalıdır.