150 İdare Memuru Öğrencisi Alım İlanı Kapsamında Sözlü Sınav ve Mülakat Sonuçlarına İlişkin Duyuru

15.09.2022 tarihinde Genel Müdürlüğümüz resmi internet sitesinde ve Resmî Gazete’de yayımlanan 150 İdare Memuru Öğrencisi Alım İlanı için başvurular 30.09.2022 - 14.10.2022 tarihleri arasında Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım platformu üzerinden alınmıştır.

Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin "Sözlü Sınav ve Mülâkat" başlıklı 31/B maddesinde yer alan hükümler doğrultusunda sözlü sınav ve mülakatlar 07 Kasım 2022 - 01 Aralık 2022 tarihleri arasında tamamlanmıştır.

Yine mezkûr yönetmeliğin "Nihaî Başarı Listesi" başlıklı 31/C maddesi kapsamında idare memurluğu öğrenci adaylığına atanacaklara ilişkin nihaî başarı listesi, adayların merkezî sınav, sözlü sınav ve mülâkatta aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere belirlenmiştir.

Adaylar sınav sonuçlarına aşağıda belirtilen linkten T.C. Kimlik Numarası ile sorgulamak suretiyle ulaşabileceklerdir.

Başarılı Olan Adaylardan İstenilen Belgeler:

1) Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin “Özel Şartlar” başlıklı 6. maddesinin 18. fıkrası (c) bendi gereği “Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığı, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığı, idare memuru olarak görev yapabileceği” ibaresini içeren Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu (Sağlık kurulu raporunda yukarıda belirtilen hususların tamamının yer alması ve görev yapacağı unvanı yapabileceğinin belirtilmesi gerekmektedir.),

2) Lisans öğrenim durumunu gösteren belge (diploma veya çıkış belgesinin onaylı sureti veya e-devlet üzerinden alınan mezun belgesi),

3) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (www.turkiye.gov.tr adresinden alınan askerlik durum belgeleri de kabul edilecektir.), askerlik görevini ifa edenler için görev yaptıkları birlikten almış oldukları terhis belgesinin onaylı sureti ile askerlikten muaf olanların muafiyete ilişkin sağlık kurulu raporunun veya diğer muafiyet belgelerinin örneği, askerlik görevini tamamlayan adayların ise terhis belgesi göndermeleri gerekmektedir.

4) E-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden 'Adli Sicil Kaydı Sorgulama' ekranından edinilecek adli sicil belgesi,

5) 2020 KPSS LİSANS sınavı KPSSP3 puan türünü gösterir sınav sonuç belgesinin ÖSYM internet sitesi üzerinden alınan çıktısı,

6) Son altı ay içinde çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf (6x9),( Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik kapsamında memuriyet vakarına uygun erkek adaylar için sakalsız fotoğraf olması gerekmektedir.)

7) Mal bildirim beyannamesi (Ek-1),

8) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık numarası bulunan fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport) fotokopisi,

9) Kamu kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak görev yapmış olanlardan görev yaptıkları kurumdan alacakları hizmet belgesi,

10) Beyan dilekçesi (Ek-2),

11) Nihai başarı listesinde asil olarak başarılı ilan edilen adayların Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesinde yer alan hükümler doğrultusunda yukarıda belirtilen evrakları bilgisayar ortamında doldurarak (tükenmez kalem, kurşun kalem, pilot kalem vb. kalemler kullanarak elle doldurulmayacaktır) ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde (en geç 17.01.2023 tarihine kadar) Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Hacı Bayram Mahallesi Agâh Efendi Caddesi No:70/1 Altındağ/ANKARA adresinde olacak şekilde posta ile göndermeleri veya bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle belirtilen tarihten sonra başvuru yapanlar ile eksik belge ibraz edenlerin atamaları yapılmayacaktır. Yedek olarak başarılı olan adaylardan bu aşamada herhangi bir evrak istenmemektedir.

Öğrenciliğe Kabul:

Öğrenciliğe kabul kararı onaylanan idare memurluğu öğrencileri için eğitim görecekleri eğitim merkezleri, eğitim tarihleri ve eğitim merkezine kayıt tarihleri ayrıca www.cte.adalet.gov.tr adresinde ve ilgili eğitim merkezlerinin internet sitelerinde ilan edilecektir.

DUYURULUR
 

SONUÇ SORGULAMA

Dökümanlar