152 Kadrolu Personel Alımı Sözlü Sınav Sonuçları

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet veren ceza infaz kurumlarının personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 31.12.2021 tarihinde Genel Müdürlüğümüz resmi internet sitesinde ve Resmî Gazete’de yayımlanan 152 Kadrolu Personel (Psikolog, Veteriner Hekim, İnşaat Mühendisi, Gıda Mühendisi, Deri Mühendisi) alım ilanına ilişkin başvurular 03.01.2022 - 17.01.2022 tarihleri arasında Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım platformu üzerinden alınmıştır. Söz konusu alıma ilişkin sözlü sınavlar 07.03.2022 - 21.03.2022 tarihleri arasında tamamlanmıştır.

Nihai Başarı Listesi ve Sınav Sonuçlarının Duyurulması

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 15’inci maddesinde yer alan “Nihai başarı listesi, adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenir…” hükmü doğrultusunda nihai başarı listeleri oluşturulmuştur.

Sınavı Kazananlardan Tercih Alınması

Nihai başarı listesinde asil olarak başarılı ilan edilen adayların Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesinde yer alan hükümler doğrultusunda aşağıda belirtilen evrakları bilgisayar ortamında doldurarak (tükenmez kalem, kurşun kalem, pilot kalem vb. kalemler kullanarak elle doldurulmayacaktır) ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde (en geç 08.06.2022 tarihine kadar) Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Hacı Bayram Mahallesi Agâh Efendi Caddesi No:70/1 Altındağ/ANKARA adresinde olacak şekilde posta ile göndermeleri veya bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle belirtilen tarihten sonra başvuru yapanlar ile eksik belge ibraz edenlerin atamaları yapılmayacaktır.

Asil Olarak Başarılı İlan Edilen Adaylardan İstenilen Belgeler

1-Sorgu sayfasındaki sıralama durumları  gözetilerek Ek-1’de yer alan Ceza İnfaz Kurumları/Denetimli Serbestlik Müdürlükleri arasından atanmak istedikleri yerleri belirtir tercih dilekçelerini(Ek-2),

2-Adalet Bakanlığı Memur, Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin “Özel Şartlar” başlıklı 6. Maddesinin 18. Fıkrası (c) bendi gereği: Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığına dair Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu (Sağlık kurulu raporunda yukarıda belirtilen hususların tamamının yer alması ve görev yapacağı unvanı açıkça yapabileceğinin belirtilmesi gerekmektedir.),

3-Son altı ay içinde çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf (6x9), (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik kapsamında memuriyet vakarına uygun erkek adaylar için sakalsız fotoğraf olması gerekmektedir.)

4-Mal bildirim beyannamesi (Ek -3),

5-Bilgi formu (Ek -4),

6-Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (www.turkiye.gov.tr adresinden alınan askerlik durum belgeleri de kabul edilecektir.), askerlik görevini ifa edenler için görev yaptıkları birlikten almış oldukları terhis belgesinin onaylı sureti ile askerlikten muaf olanların muafiyete ilişkin sağlık kurulu raporunun veya diğer muafiyet belgelerinin örneği, askerlik görevini tamamlayan adayların ise terhis belgesi göndermeleri gerekmektedir.

7-Kamu kurumunda çalışanlar veya kamu kurumlarında çalışmış olanlar için kurumlarından alacakları hizmet belgesi,

8-Beyan formu (Ek-5).

9-Atama yapılacak unvana dair lisans öğrenim durumunu gösteren belge (diploma veya çıkış belgesinin onaylı sureti veya e-devlet üzerinden alınan mezun belgesi),

10-E-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden 'Adli Sicil Kaydı Sorgulama' ekranından edinilecek adli sicil belgesi,

11-2020 KPSS LİSANS sınavı KPSSP3 puan türünü gösterir sınav sonuç belgesinin ÖSYM internet sitesi üzerinden alınan çıktısı,

12-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık numarası bulunan fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport) fotokopisi,

Atama İşlemleri

Atama işlemleri, adayların tercihleri dikkate alınmak suretiyle ilan edilen kadro sayısını geçmeyecek şekilde nihai başarı sırasına göre yapılacaktır. Tercihlerinden birine atanamayan adaylardan; “tercihlerim dışında bir yere atanmak istiyorum” seçeneğini işaretleyenler boş kalan kontenjanlara re’sen atanacak; “tercihlerim dışında bir yere atanmak istemiyorum” seçeneğini işaretleyenler ise atama hakkından feragat etmiş sayılacaklardır. Atamalar, adayların tercihleri dikkate alınmak suretiyle nihai başarı sırasına göre yapılacağından az tercih yapmak suretiyle tercihlerinden birine atanamayan adaylardan; “tercihlerim dışında bir yere atanmak istiyorum” seçeneğini işaretleyenlerin atamaları boş kalan kontenjanlara puan sırasına göre re’sen yapılacağından adayların mağduriyet yaşamamaları için mümkün olduğunca çok tercih yapmaları faydalarına olacaktır.

Atamaları yapılan adayların Onay tebligatları ikamet ettikleri yer ile atamalarının yapıldığı kurumun bulunduğu Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılacaktır.

Yedek olarak başarılı olan adaylardan bu aşamada herhangi bir evrak istenmemektedir.

Feragat

Atama hakkından feragat eden adayların, feragat ettiklerine dair dilekçelerini herhangi bir gecikmeye mahal vermeden Genel Müdürlüğümüz adresine göndermeleri gerekmektedir.

Atama Sonuçları

Atama sonuçları Genel Müdürlüğümüz resmi internet sitesi olan www.cte.adalet.gov.tr adresinden bilahare ilan edilecektir.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümlerine göre atama şartları taşımayanların atamaları yapılmayacaktır. Bu şekilde yapılan atamalar iptal edilecektir.

Atamaları yapılanlardan, geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayanların veya hakkından vazgeçenlerin atamaları iptal edilecektir.

Yukarıdaki nedenlerle atamaları iptal edilenlerin yerine başarı listesindeki sıralamaya göre yedek aday bulunan unvanlar arasından atama yapılacak olup, bunlar dışında kalanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamayacaktır.

İLÂNEN DUYURULUR.

Bilgi İçin:

Personel Planlama ve İstihdam Bürosu – 0312 507 04 00 - 0312 507 04 01

 

SONUÇ SORGULAMA

Dökümanlar