171 Sözleşmeli Pozisyon İçin Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Öğretmen ve Veteriner Alımı Yerleştirme (Atama) Sonuçlarına İlişkin Duyuru

1)Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere 108 psikolog, 24 sosyal çalışmacı, 36 öğretmen ve 3 veteriner hekim unvanında sınav ilanı 28.06.2019 tarihinde Genel Müdürlüğümüz resmi internet sitesinde ve Resmî Gazetede yayımlanmış olup personel alım ilanına ilişkin başvurular 22.07.2019-07.08.2019 tarihleri arasında alınmıştır. Söz konusu alıma ilişkin sözlü sınavlar 10.09.2019-08.10.2019 tarihleri arasında yapılan sözlü sınav sonuçlarına göre başarılı olan adaylar atama sonuçlarına ekte sunulan unvan bazlı listelerden ulaşabileceklerdir.

2)Asil olarak başarılı olup ataması yapılan adayların tebligatları ikamet adreslerinin bulunduğu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yapılacaktır.

3)Yedek olarak başarılı olan adayların (Ek-6 listede isimleri belirtilen yedek adaylar için);

a) (EK-1)Listede yer alan Ceza İnfaz Kurumları arasından yerleşmek istedikleri yerleri belirtir tercih dilekçeleri(EK -2),

b)Adalet Bakanlığı Memur, Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin “Özel Şartlar” başlıklı 6. Maddesinin 18. Fıkrası (c) bendi gereği: Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığına dair Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu (Sağlık kurulu raporunda yukarıda belirtilen hususların tamamının yer alması ve görev yapacağı unvanı açıkça yapabileceğinin belirtilmesi gerekmektedir.),

c)2 adet biyometrik fotoğraf,

d)Mal bildirim beyannamesi (EK -3),

e)Bilgi formu (EK -4),

f)Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

g)Kamu kurumunda çalışanlar veya kamu kurumlarında çalışmış olanlar için kurumlarından alacakları hizmet belgesi,

h)Beyan formu (EK -5).

10 Ocak 2020 tarihine kadar Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Hacı Bayram Mahallesi Agah Efendi Caddesi No:70/1 Altındağ/ANKARA adresinde olacak şekilde posta yolu ile göndermeleri veya bizzat getirmeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle belirtilen tarihten sonra başvuru yapanlar ile eksik belge ibraz edenlerin yerleştirmeleri yapılmayacaktır.

4) Yedek adayların yerleştirme işlemleri, adayların tercihleri dikkate alınmak suretiyle ilan edilen pozisyon sayısını geçmeyecek şekilde nihai başarı sırasına göre yapılacaktır. Tercihlerinden birine yerleşemeyen adaylardan; “tercihlerim dışında bir yere atanmak istiyorum” seçeneğini işaretleyenler boş kalan kontenjanlara re’sen yerleştirilecek, “tercihlerim dışında bir yere atanmak istemiyorum” seçeneğini işaretleyenler ise yerleştirme hakkından feragat etmiş sayılacaklardır. Yerleştirmeler adayların tercihleri dikkate alınmak suretiyle nihai başarı sırasına göre yapılacağından az tercih yapmak suretiyle tercihlerinden birine yerleşemeyen adaylardan; “tercihlerim dışında bir yere atanmak istiyorum” seçeneğini işaretleyenlerin yerleştirmeleri boş kalan kontenjanlara puan sırasına göre re’sen yapılacağından adayların mağduriyet yaşamamaları için mümkün olduğunca çok tercih yapmaları faydalarına olacaktır.

NOT: Asil olarak ataması yapılan ve yedek olarak listede adı geçen adaylardan atanma hakkından feragat edenlerin; Haklarından feragat ettiklerine ilişkin dilekçelerini Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Hacı Bayram Mahallesi Agah Efendi Caddesi No:70/1 Altındağ/ANKARA adresine göndermeleri gerekmektedir.

Yerleştirme Sonuçlarının Duyurulması

Yedek adayların yerleştirme sonuçları Genel Müdürlüğümüz resmi internet sitesi olan www.cte.adalet.gov.tr adresinden bilahare ilan edilecektir.
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümlerine göre atama şartları taşımayanların yerleştirmeleri yapılmayacaktır. Bu şekilde yapılan yerleştirmeler iptal edilecektir.
Yerleştirmesi yapılanlardan, geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayanların veya yerleştirme hakkından vazgeçenlerin yerleştirmesi iptal edilecektir.
Yukarıdaki nedenlerle yerleştirmesi iptal edilenlerin yerine başarı listesindeki sıralamaya göre yedek adaylar arasından yerleştirme yapılacak olup bunlar dışında kalanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamayacaktır.
İlanen duyurulur.
Bilgi İçin: Personel Planlama ve İstihdam Bürosu – 0312 507 04 00 - 0312 507 04 01
 

Dökümanlar