202 Sözleşmeli Personel Alımı Tercih Yerlerine İlişkin Duyuru

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet veren ceza infaz kurumlarının personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 31.03.2021 tarihinde Genel Müdürlüğümüz resmi internet sitesinde ve Resmî Gazete’de yayımlanan 202 Sözleşmeli Personel (Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Öğretmen, İnşaat Mühendisi, Fizyoterapist ve Veteriner Hekim) alım ilanına ilişkin başvurular 01.04.2021 - 16.04.2021 tarihleri arasında alınmıştır. Söz konusu alıma ilişkin sözlü sınavlar 21.06.2021 - 08.07.2021 tarihleri arasında tamamlanarak 01.09.2021 tarihinde sınav sonuçları ilan edilmiştir.

SINAVI KAZANANLARDAN TERCİH ALINMASI VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİNİN YAPILMASI

A) Nihai başarı listesinde asil olarak başarılı ilan edilen adayların Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesinde yer alan hükümler doğrultusunda aşağıda belirtilen evrakları bilgisayar ortamında doldurarak (tükenmez kalem, kurşun kalem, pilot kalem vb. kalemler kullanarak elle doldurulmayacaktır) ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde (en geç 01.10.2021 tarihine kadar) Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Hacı Bayram Mahallesi Agâh Efendi Caddesi No:70/1 Altındağ/ANKARA adresinde olacak şekilde posta ile göndermeleri veya bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle belirtilen tarihten sonra başvuru yapanlar ile eksik belge ibraz edenlerin yerleştirmeleri yapılmayacaktır.

B) Asil olarak başarılı ilan edilen adaylardan istenilen belgeler:

1-Unvan ve cinsiyet ayrımına göre sorgu sayfasındaki sıralama durumları da gözetilerek Ek’te (1-9) yer alan Ceza İnfaz Kurumları/Denetimli Serbestlik Müdürlükleri arasından yerleşmek istedikleri yerleri belirtir tercih dilekçelerini(EK-10),
2-Adalet Bakanlığı Memur, Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin “Özel Şartlar” başlıklı 6. Maddesinin 18. Fıkrası (c) bendi gereği: Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığına dair Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu (Sağlık kurulu raporunda yukarıda belirtilen hususların tamamının yer alması ve görev yapacağı unvanı açıkça yapabileceğinin belirtilmesi gerekmektedir.),
3-Son altı ay içinde çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf (6x9),
4-Mal bildirim beyannamesi (EK -11),
5-Bilgi formu (EK -12),
6-Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (www.turkiye.gov.tr adresinden alınan askerlik durum belgeleri de kabul edilecektir.), askerlik görevini ifa edenler için görev yaptıkları birlikten almış oldukları terhis belgesinin onaylı sureti ile askerlikten muaf olanların muafiyete ilişkin sağlık kurulu raporunun veya diğer muafiyet belgelerinin örneği,
7-Kamu kurumunda çalışanlar veya kamu kurumlarında çalışmış olanlar için kurumlarından alacakları hizmet belgesi,
8-Beyan formu (EK -13).
9-Yerleştirme yapılacak unvana dair lisans öğrenim durumunu gösteren belge (diploma veya çıkış belgesinin onaylı sureti veya e-devlet üzerinden alınan mezun belgesi),
10-E-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden 'Adli Sicil Kaydı Sorgulama' ekranından edinilecek adli sicil belgesi,
11-2020 KPSS LİSANS sınavı KPSSP3 puan türünü gösterir sınav sonuç belgesinin ÖSYM internet sitesi üzerinden alınan çıktısı,
12-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık numarası bulunan fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport) fotokopisi,

C-Yerleştirmeler adayların tercihleri dikkate alınmak suretiyle ilan edilen pozisyon sayısını geçmeyecek şekilde nihai başarı sırasına göre yapılacaktır. Tercihlerinden birine yerleşemeyen adaylardan; “tercihlerim dışında bir yere atanmak istiyorum” seçeneğini işaretleyenler boş kalan kontenjanlara re’sen yerleştirilecek, “tercihlerim dışında bir yere atanmak istemiyorum” seçeneğini işaretleyenler ise yerleştirme hakkından feragat etmiş sayılacaklardır. Yerleştirmeler adayların tercihleri dikkate alınmak suretiyle nihai başarı sırasına göre yapılacağından az tercih yapmak suretiyle tercihlerinden birine yerleşemeyen adaylardan; “tercihlerim dışında bir yere atanmak istiyorum” seçeneğini işaretleyenlerin yerleştirmeleri boş kalan kontenjanlara puan sırasına göre re’sen yapılacağından adayların mağduriyet yaşamamaları için mümkün olduğunca çok tercih yapmaları faydalarına olacaktır.

D-Yerleştirilmesi yapılan adayların Onay tebligatları ikamet ettikleri yer ile yerleştirilmelerinin yapıldığı kurumun bulunduğu Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılacaktır.

E-Yedek olarak başarılı olan adaylardan bu aşamada herhangi bir evrak istenmemektedir.

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

a)Yerleştirme sonuçları Genel Müdürlüğümüz resmi internet sitesi olan www.cte.adalet.gov.tr adresinden bilahare ilan edilecektir.
b)657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümlerine göre atama şartları taşımayanların yerleştirmeleri yapılmayacaktır. Bu şekilde yapılan yerleştirmeler iptal edilecektir.
c)Yerleştirmesi yapılanlardan, geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayanların veya yerleştirme hakkından vazgeçenlerin yerleştirmesi iptal edilecektir.
d)Yukarıdaki nedenlerle yerleştirmesi iptal edilenlerin yerine başarı listesindeki sıralamaya göre yedek adaylar arasından yerleştirme yapılacak olup bunlar dışında kalanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamayacaktır.

İLANEN DUYURULUR

Bilgi İçin:
Personel Planlama ve İstihdam Bürosu – 0312 507 04 00 - 0312 507 04 01

SONUÇ SORGULAMA

Dökümanlar