2020 Yılı Şubat Dönemi Aile Birliği Atama Planlaması Sonuçlarına İlişkin Duyuru

2020 yılı şubat dönemi aile birliği atama planlaması kapsamında; Bakanlık ve komisyon atamalı personelin (kurum birinci ve ikinci müdürleri, denetimli serbestlik müdürü ve denetimli serbestlik müdür yardımcıları hariç) aile birliği mazeretine dayalı naklen atanma ve yer değişikliği talepleri personelin mazeret durumları göz önünde bulundurulmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun  76'ncı maddesi ile 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 3/üncü maddesi ile Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin  24, 26 ve 41’nci maddeleri gereğince değerlendirilmiş olup, talepleri uygun görülenlerin isimleri ekli listede belirtilmiştir.

Bu kapsamda atanma/yerleştirilme talebinde bulunan Bakanlık ve komisyon atamalı 728 personelden atanma/yerleştirilme şartlarını taşıyan 282 personelin talepleri olumlu değerlendirilmiştir.

Ayrıca atanma/yerleştirilme talebinde bulunan personelden;

1)Bulunduğu yerde en az bir yıl çalışma şartını taşımayan: 3
2)Eşinin son iki yıl içinde 360 gün prim ödeme şartını taşımayan: 42
3)Aile birliği kararnamesi kapsamında geçerli hiçbir mazereti bulunmayan: 57
4)Belgelerini tam olarak (eşine ait güncel tarihli görev belgesi, güncel tarihli sosyal güvenlik hizmet döküm evrakı, eşinin kendisine ait iş yerinin faaliyette olduğuna ve zorunlu sigortasının yatırıldığına dair belge ile vergi levhası) ibraz etmeyen: 51
5)Aynı İl İçerisinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü talep eden: 21
6)Görevde yükselme sınavı ile atanıp da iki yıl çalışma şartını taşımayan: 32
7)Bulunduğu yer ile talep ettiği kurumun birbirine yakın olması nedeniyle uygun görülmeyen:70
8)Hâlihazırda Bakanlık bünyesinde ve Eğitim Merkezlerinde geçici olarak görev yapan ve atanma/yerleştirilme talebinde bulunan: 15
9)Norm ve Atama Sistemi (NAS) kapsamında eşi birlikte aynı yerde görev yapan ve kendi istekleri ile aile birliklerini bozarak başka yerlere atanarak 2 yıllık zorunlu çalışma süresini doldurmadan önceki görev yerine atanma/yerleştirilme talebinde bulunan:14
Olmak üzere toplam 305 personelin talebi olumlu değerlendirilememiştir.

Ayrıca daha önce mazeretlerine istinaden talep ettikleri yerlerde boş pozisyon bulunmaması nedeniyle geçici görevlendirilmeleri yapılan ve yeniden yerleştirilme talep eden 37 personelin, bulunduğu yerde hizmetine ihtiyaç duyulması nedeniyle talebi olumlu değerlendirilemeyen 80 personel ile bulunduğu unvanda tek olarak çalışan ve hizmetine ihtiyaç duyulan 24 personelin talepleri uygun olmasına rağmen talepleri olumlu karşılanamamıştır.

Talepleri olumlu değerlendirilen personele dair liste ekte belirtilmiş olup listede ismi bulunmayanların talebi uygun görülmemiştir.

Talepleri olumlu değerlendirilen personelin ayrılış tarihleri ayrıca bildirilecektir.

Talepleri olumlu değerlendirilen tüm personele yeni görev yerlerinde başarılar dileriz.


Komisyon atamalı personel bilgi için: ab163011@adalet.gov.tr
Bakanlık atamalı personel bilgi için: ab176818@adalet.gov.tr

Dökümanlar