2021 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Tercih Yerlerine İlişkin Duyuru

1) Genel Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet veren ceza infaz kurumlarında münhal bulunan 75 kurum ikinci müdürü, 150 idare memuru, 300 infaz ve koruma başmemuru ve 60 sayman unvanlarına görevde yükselme suretiyle, öğretmen unvanlı 250 kadroya unvan değişikliği suretiyle atama yapılmak üzere sınav sonuçlarının ilanı 12.03.2022 tarihinde yayınlanmış, atama yapılacak yer ve kontenjanlar belirlenmiştir. Atanmaya hak kazanan adayların tercih edebilecekleri kurumlara ait listeler Ek-1’de yer almaktadır. Ek-1 tercih listesi A sütununda yer alan ceza infaz kurumlarından, yanında (*) işareti bulunan ceza infaz kurumlarının inşaatları henüz tamamlanmamıştır. Bu kurumları tercih edecek olan adayların atamaları, B sütununda yer alan ceza infaz kurumuna yapılacaktır. Ceza infaz kurumlarının inşaatlarının tamamlanmasına müteakip adayların naklen atamaları gerçekleştirilecektir.

2) Atamalar adayların tercihleri dikkate alınmak suretiyle nihai başarı puan sırasına göre yapılacaktır. Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadrolar kurumların personel ihtiyacı da dikkate alınarak planlandığından sınavda başarılı olarak ilan edilen personelin feragat talepleri kabul edilmeyecektir.

3) Sınav sonuçlarına göre başarılı olarak ilan edilen adayların tercih yapıp yerleşememesi veya tercih talebinde bulunmaması durumunda Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Madde-15’te yer alan re’sen atama hükümleri doğrultusunda yerleştirme işlemleri yapılacaktır. Adayların tercihlerine yerleşememeleri halinde boş kalan kontenjanlara re’sen atama yapılacağından, mağduriyet yaşamamaları için mümkün olduğunca çok tercih yapmaları faydalarına olacaktır.

4) İnfaz ve Koruma Başmemuru unvanında Asil olarak başarılı olan Erkek adayların tercihlerini “İnfaz ve Koruma Başmemuru (Erkek) unvanına atama yapılacak yerler” listesinden; İnfaz ve Koruma Başmemuru unvanında Asil olarak başarılı olan Kadın adayların tercihlerini “İnfaz ve Koruma Başmemuru (Kadın) unvanına atama yapılacak yerler” listesinden yapmaları gerekmektedir. Aksi tercihte bulunan adayların bu yöndeki tercihleri dikkate alınmayacaktır. İnfaz ve koruma başmemuru unvanında 29 kadın ve 271 erkek adayın tercih işlemleri ayrı ayrı yapılacağından, adaylar tercih sıralama bilgilerini aşağıda yer alan sorgu ekranından öğrenebilecektir. 

5) İkinci Müdür, Sayman ve İnfaz ve Koruma Başmemuru kadrosuna atanacakların, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 33’üncü maddesi:

Ceza infaz kurumları ve tutukevleri müdürleri, denetimli serbestlik müdürleri, müdür yardımcıları, saymanlar ile infaz ve koruma başmemurları birinci, ikinci ve üçüncü bölgelerdeki müdürlük teşkilâtı olan ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlüklerine naklen atanarak bölge esasına göre çalışırlar. İnfaz ve koruma başmemurları, müdürlük teşkilâtı olmayan ceza infaz kurumlarında da çalışabilirler. Yukarıda sayılanlar dışındaki memurların naklen atanmalarında bölge esası uygulanmaz.

Bölge esasına göre atamaya tâbi olanlar;

a) Kendisinin nüfusa kayıtlı olduğu il ve bu ile bağlı ilçelere,
b) Nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte, en az onbeş yıl müddetle devamlı olarak ikamet ettikleri veya hizmetini olumsuz yönde etkileyecek maddî ilişkisinin bulunduğu il veya ilçe ile ilçenin bağlı olduğu il ve ilçelerine atanamazlar.

Ancak nüfusa kayıtlı olduğu ilçe hariç olmak üzere toplam nüfusu bir milyonu aşan yerler bu hükmün dışındadır.” hükmü gereğince, tercihlerini buna göre yapmaları gerekmektedir. Aksi tercihte bulunan adayların bu yöndeki tercihleri dikkate alınmayacak, atanmış olmaları halinde de atama işlemleri iptal edilecektir.

(Örnek 1: Nüfusu bir milyonun üzerinde olan A ilinin bir ceza infaz kurumunda veya denetimli serbestlik müdürlüğünde görev yapan ve bu ilin nüfusuna kayıtlı bir aday, aynı ilde bulunan bir kurumun ikinci müdürü, sayman ve infaz ve koruma başmemurluğu kadrosunu tercih edebilecektir.

Ancak aynı aday bu ilin nüfusuna kayıtlı olduğu ilçesindeki bir kurumu tercih edemeyecektir. Büyükşehir olup olmadığına bakılmaksızın nüfusu bir milyonunun altında bulunan illerdeki kurumlarda görev yapan adaylar ise nüfusuna kayıtlı oldukları bu illerdeki kurumları tercih edemeyecektir.

Örnek 2: Nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte halen on beş yıldan fazla aynı il içerisindeki bir kurumda görev yapan aday da bu ilde bulunan kurumları tercih edemeyecektir. )
Söz konusu madde hükmü gereğince; İkinci Müdür, Sayman ve İnfaz ve Koruma Başmemuru unvanında ASİL olarak başarılı olan adayların tercih dilekçeleriyle beraber güncel tarihli ikametgâh belgeleri ve hizmet belgelerini UYAP üzerinden Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı Planlama ve İstihdam Bürosu’na göndermeleri gerekmektedir.

6) Tercih yapacak tüm adayların Ek-1 listede yer alan tercih yerleri ve unvanlara göre Ek-2’te örneği bulunan tercih dilekçesini bilgisayar ortamında doldurup fiziki çıktısını imzalayarak UYAP üzerinden en geç 15.04.2022 tarihi, mesai bitimine kadar Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı Planlama ve İstihdam Bürosu’nda olacak şekilde göndermeleri gerekmektedir. Söz konusu tarihten sonra veya el yazısıyla doldurulmuş olarak gönderilen tercihler işleme alınmayacak olup atama işlemleri re’sen yapılacaktır.

7) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle başka kadrolara atananlar, 10/7/2003 tarihli ve 25164 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde sayılan mazeretleri dışında iki yıl süreyle başka yere naklen atanamazlar. Bu kişiler atanma tarihinden önceki mazeretlerine dayanarak naklen atanma talebinde bulunamazlar. Adayların tercih yaparken bu durumu göz önünde bulundurması gerekmektedir.

İLÂNEN DUYURULUR
 

SONUÇ SORGULAMA

Dökümanlar