300 İdare Memuru Öğrenciliği Evrak Teslimi Ek Süre Verilmesi ile Eğitim Merkezi Tercih Bildirimine İlişkin Duyuru

18/03/2020 tarihinde ilan edilen 300 İdare Memuru Öğrenci Alım Sözlü Sınav ve Mülakat Sonuçlarına İlişkin Duyuru’da asil olarak başarılı olan adaylardan istenilen evrakların hazırlanıp 02/04/2020 tarihine kadar Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi istenilmiş ise de; koronavirüs (Covid-19) nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sağlık sunucuları tarafından sağlık kurulu raporu verilememesi ve bir kısım adayların evraklarını tamamlayamaması nedeniyle Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde bilahare ek süre verileceği 02/04/2020 tarihinde duyurulmuştur.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 07/06/2020 tarihli ve E.1200 sayılı yazısında 8 Haziran 2020 tarihi itibarıyla sağlık sunucuları tarafından “Sağlık Kurulu Raporu” verilmesine ilişkin karar kamu kurumlarına tebliğ edilmiştir.

Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin 31/D Maddesinde yer alan hüküm doğrultusunda “İdare memurluğu öğrenci adaylarının, öğrenciliğe kabulde istenecek belgelerle birlikte, ilan tarihinden itibaren on beş gün içinde evraklarını teslim etmeleri gerekmektedir.”

Süresinde başvurmayanlar, istenilen belgeleri süresinde ibraz etmeyenler ve öğrenciliğe başvuru şartlarını taşımadıkları sonradan tespit edilenlerin yerine nihaî başarı listesindeki sıralamaya göre uyum eğitiminin bitiş tarihine kadar öğrenci adayı alınacaktır.

Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Eğitim Merkezlerimizde aday memur yetiştirme eğitimlerine koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ara verildiğinden yapılan sınav sonrası, adayların evrak teslimi ve eğitime alınma süreci programında gecikme yaşanmıştır. İstanbul, Ankara ve Denizli İllerimizde bulunan Eğitim Merkezlerimizde gerekli tedbir ve önlemler alınarak idare memuru öğrenciliği eğitiminin yapılması kararlaştırılmıştır.      
 
Bu itibarla;

1-08 Haziran 2020 tarihi itibarıyla yeniden sağlık kurulu raporu sağlık sunucu tarafından verilmeye başlanıldığından, sağlık kurulu raporu eksik olan adaylar ile Genel Müdürlüğümüze evrak teslimi yapamayan adayların sağlık sunucularına müracaat ederek 24/06/2020 tarihine kadar 18/03/2020 tarihinde belirtilen ilandaki evraklar ile birlikte teslim etmeleri gerekmektedir.

2-Atanma hakkından feragat eden adayların, feragat taleplerinin 24/06/2020 tarihine kadar Genel Müdürlüğümüze göndermeleri gerekmektedir. Evrakını süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, atanma hakkından vazgeçmiş sayılacak ve adayların atama işlemleri yapılmayacaktır. 24/06/2020 mesai bitiminden sonra teslim edilen evraklarla ilgili işlem yapılamayacaktır.   

3-Ankara, İstanbul ve Denizli İllerinde bulunan eğitim merkezlerimizde adaylar idare memuru öğrenciliği eğitimine alınacağından, Ek-2’de belirtilen dilekçe örneğinin eğitim almak istediği İller sıralanıp doldurularak Genel müdürlüğümüze gönderilmesi (en geç 24/06/2020 mesai bitimine kadar)  gerekmektedir. Adaylar tarafından dilekçe gönderilmemesi durumunda veya belirtilen İllerde bulunan eğitim merkezlerinde kontenjan nedeniyle yeterli sayıda oda bulunmaması durumunda re’sen planlama işlemleri yapılacaktır.   

Başarılı olan adayların belirtilen evrakları 24/06/2020 tarihine kadar Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Hacı Bayram Mahallesi Agah Efendi Caddesi No:70/1 Kat: 3 Planlama ve İstihdam Bürosu Oda  No:308 Altındağ/ANKARA adresinde olacak şekilde bizzat getirmeleri veya APS yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

Posta aşamasında yaşanan gecikmelerden Genel Müdürlüğümüz sorumlu değildir.

İdare memuru öğrenci adaylarının eğitim görecekleri eğitim merkezi ve eğitim tarihleri daha sonra www.cte.adalet.gov.tr adresinde ve ilgili eğitim merkezlerinin internet sitelerinde ilan edilecektir.         

                                                                                 DUYURULUR.

Dökümanlar