40 Kadrolu Öğretmen Alım İlanı - Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin Duyuru

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 40 Kadrolu Öğretmen Sınav İlânı 31.12.2020 tarihinde Genel Müdürlüğümüz resmi internet sitesinde ve Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, personel alım ilanına ilişkin başvurular 18.01.2021-29.01.2021 tarihleri arasında alınmıştır. Söz konusu alıma ilişkin sözlü sınavlar 16.03.2021-18.03.2021 tarihleri arasında tamamlanmıştır.

Nihai Başarı Listesi ve Sınav Sonuçlarının Duyurulması

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 15’inci maddesinde yer alan “Nihai başarı listesi, adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenir…” hükmü doğrultusunda nihai başarı listeleri oluşturulmuştur. Erkek adaylara ilişkin nihai başarı listesi (EK-1’de), Kadın adaylara ilişkin nihai başarı listesi (Ek-2’de) yer almaktadır.

Sınavı Kazananlardan Tercih Alınması ve Yerleştirme İşlemlerinin Yapılması


A-Nihai başarı listesinde asil olarak başarılı ilan edilen adayların Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesinde yer alan hükümler doğrultusunda aşağıda belirtilen evrakları bilgisayar ortamında doldurarak (tükenmez kalem, kurşun kalem, pilot kalem vb. kalemler kullanarak elle doldurulmayacaktır) en geç 28.06.2021 tarihine kadar Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Hacı Bayram Mahallesi Agah Efendi Caddesi No:70/1 Altındağ/ANKARA adresinde olacak şekilde posta ile göndermeleri veya bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle belirtilen tarihten sonra başvuru yapanlar ile eksik belge ibraz edenlerin yerleştirmeleri yapılmayacaktır.
 
B-Asil olarak başarılı ilan edilen adaylardan istenilen belgeler:
 
 1. Erkek adaylar (EK-3) listesinde, kadın adaylar (EK-4) listesinde yer alan ceza infaz kurumları arasından yerleşmek istedikleri yerleri tercih edeceklerdir. Tercih dilekçeleri (EK-5’te) yer almaktadır.
 2. Adalet Bakanlığı Memur, Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin “Özel Şartlar” başlıklı 6. Maddesinin 18. Fıkrası (c) bendi gereği: Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığına dair Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu (Sağlık kurulu raporunda yukarıda belirtilen hususların tamamının yer alması ve görev yapacağı unvanı açıkça yapabileceğinin belirtilmesi gerekmektedir.),
 3. İki adet biyometrik fotoğraf,
 4. Mal bildirim beyannamesi (EK-6),
 5. Bilgi formu (EK-7),
 6. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,
 7. Kamu kurumunda çalışanlar veya kamu kurumlarında çalışmış olanlar için kurumlarından alacakları hizmet belgesi,
 8. Beyan formu (EK-8).
 
C-Yerleştirmeler adayların tercihleri dikkate alınmak suretiyle ilan edilen kadro sayısını geçmeyecek şekilde nihai başarı sırasına göre yapılacaktır. Tercihlerinden birine yerleşemeyen adaylardan; “tercihlerim dışında bir yere atanmak istiyorum” seçeneğini işaretleyenler boş kalan kontenjanlara re’sen yerleştirilecek, “tercihlerim dışında bir yere atanmak istemiyorum” seçeneğini işaretleyenler ise yerleştirme hakkından feragat etmiş sayılacaklardır. Yerleştirmeler adayların tercihleri dikkate alınmak suretiyle nihai başarı sırasına göre yapılacağından az tercih yapmak suretiyle tercihlerinden birine yerleşemeyen adaylardan; “tercihlerim dışında bir yere atanmak istiyorum” seçeneğini işaretleyenlerin yerleştirmeleri boş kalan kontenjanlara puan sırasına göre re’sen yapılacağından adayların mağduriyet yaşamamaları için mümkün olduğunca çok tercih yapmaları faydalarına olacaktır.
 
Yerleştirme Sonuçlarının Duyurulması
 1. Yerleştirme sonuçları Genel Müdürlüğümüz resmi internet sitesi olan www.cte.adalet.gov.tr adresinden ayrıca ilan edilecektir.
 2. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümlerine göre atama şartlarını taşımayanların yerleştirmeleri yapılmayacaktır. Bu şekilde yapılan yerleştirmeler iptal edilecektir.
 3. Yerleştirmesi yapılanlardan, geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayanların veya yerleştirme hakkından vazgeçenlerin yerleştirmesi iptal edilecektir.

İLÂNEN DUYURULUR.

Bilgi İçin: Personel Planlama ve İstihdam Bürosu – 0312 507 04 00 - 0312 507 04 01
 

Dökümanlar