400 İdare Memuru Öğrencisi Alım İlanı Kapsamında Sözlü Sınav ve Mülakat Sonucu Başarılı Olan Adaylardan İstenecek Belgelere İlişkin Duyuru

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği ile Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda 05.01.2021 – 15.03.2021 tarihleri arasında yapılan idare memuru öğrenci adayları sözlü sınav ve mülakat sonuçları 24.05.2021 tarihinde Genel Müdürlüğümüz resmi internet sitesinde ilan edilmiştir.

Sözlü sınav ve mülakat sonucunda başarılı olarak ilan edilen adayların Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin 31/D maddesinde yer alan hüküm doğrultusunda aşağıda belirtilen evrakları en geç 30.06.2021 tarihine kadar Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Hacı Bayram Mahallesi Agâh Efendi Caddesi No:70/1 Kat: 3 Planlama ve İstihdam Bürosu Oda No: 307-308 Altındağ/ANKARA adresinde olacak şekilde bizzat getirmeleri veya posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

Postada yaşanan gecikmeler ve diğer sebeplerle süresinde başvurmayanlar, istenilen belgeleri eksiksiz bir şekilde ibraz etmeyenler ile öğrenciliğe başvuru şartlarını taşımadıkları sonradan tespit edilenlerin öğrenciliğe kabul işlemleri yapılmayacaktır.

Başarılı Olan Adaylardan İstenecek Belgeler:

1) Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin “Özel Şartlar” başlıklı 6. Maddesinin 18. Fıkrası (c) bendi gereği “Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığı, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığı, idare memuru olarak görev yapabileceği” ibaresini içeren Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu (Sağlık kurulu raporunda yukarıda belirtilen hususların tamamının yer alması ve görev yapacağı unvanı yapabileceğinin belirtilmesi gerekmektedir.),
2) Lisans öğrenim durumunu gösteren belge (diploma veya çıkış belgesinin onaylı sureti veya e-devlet üzerinden alınan mezun belgesi),
3) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (www.turkiye.gov.tr adresinden alınan askerlik durum belgeleri de kabul edilecektir.), askerlik görevini ifa edenler için görev yaptıkları birlikten almış oldukları terhis belgesinin onaylı sureti ile askerlikten muaf olanların muafiyete ilişkin sağlık kurulu raporunun veya diğer muafiyet belgelerinin örneği,
4) E-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden 'Adli Sicil Kaydı Sorgulama' ekranından edinilecek adli sicil belgesi,
5) 2020 KPSS LİSANS sınavı KPSSP3 puan türünü gösterir sınav sonuç belgesinin ÖSYM internet sitesi üzerinden alınan çıktısı,
6) Son altı ay içinde çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf (6x9),
7) Mal bildirim beyannamesi (Ek-1),
8) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık numarası bulunan fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport) fotokopisi,
9) Kamu kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak görev yapmış olanlardan görev yaptıkları kurumdan alacakları hizmet belgesi,
10) Beyan dilekçesi (Ek-2),

Öğrenciliğe Kabul:

Öğrenciliğe kabul kararı onaylanan idare memurluğu öğrencileri için eğitim görecekleri eğitim merkezleri, eğitim tarihleri ve eğitim merkezine kayıt tarihleri ayrıca www.cte.adalet.gov.tr adresinde ve ilgili eğitim merkezlerinin internet sitelerinde ilan edilecektir.

İLANEN DUYURULUR.
 

Dökümanlar