Danışma Kurulu

Danışma Kurulu Hakkında

Denetimli Serbestlik Hizmetleri Danışma Kurulu 5402 sayılı Denetimli Kanununun 19 ve 20 nci maddelerinde; Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliğinin 107 inci maddesinde düzenlenmiştir.

Danışma Kurulu; denetimli serbestlik, yardım ve koruma hizmetlerine ilişkin olarak danışma organı niteliğinde görev yapmaktadır. Danışma Kurulunun başkanı Bakan Yardımcısıdır.

Danışma Kurulu; her takvim yılında en az bir defa, bakan yardımcısının uygun göreceği tarihte toplanır. Başkan, gerekli gördüğü hallerde Danışma Kurulunu toplantıya çağırabilir. Toplantıda alınan tavsiye kararları tutanağa bağlanır ve kurul üyelerince imzalanır. Muhalif üye karşı oy yazısı yazar. Kararlar ilgili kurum ve kuruluşlara iletilir.

Danışma Kurulunun toplantılarına Kurul üyeleri dışındaki kişi ve kurumların temsilcileri gündeme göre katılımcı olarak davet edilebilir.

Danışma Kurulunun yazı işleri hizmetleri Denetimli serbestlik Daire Başkanlığınca yürütülür.

Danışma Kurulunun Görevleri
 1. Denetimli serbestlik hizmetlerinin geliştirilmesine, kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesine, yeniden suç işlenmesinin önlenmesine ve toplumla bütünleşmeyi sağlayıcı politikaların üretilmesine ilişkin öneri niteliğinde kararlar almak.
 2. Genel Müdürlük tarafından sunulan, müdürlükler ve koruma kurullarının yıllık faaliyetlerini değerlendirmek ve önerilerde bulunmak.
 3. Müdürlükleri ve koruma kurullarının görevleri ile ilgili olarak hazırlanan kanun, tüzük ve yönetmelik taslaklarını incelemek ve önerilerde bulunmak.
 4. Kanunla verilen diğer görevleri yapmak.
 Danışma Kurulu Üyeleri
 1. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü,
 2. Adalet Bakanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürü,
 3. Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü,
 4. Türkiye Barolar Birliğinin görevlendireceği bir temsilci,
 5. Yükseköğretim Kurulunca görevlendirilecek, üniversitelerin hukuk fakültelerinin ceza ve ceza usul hukuku ana bilim dalından bir, sosyal hizmetler yüksekokulu veya bölümünden bir, fakültelerin sosyoloji ve psikoloji bölümlerinden birer profesör veya doçent unvanına sahip, öncelikle bu Kanunun içerdiği konularda çalışmaları bulunan öğretim üyesi,
 6. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü,
 7. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü,
 8. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü,
 9. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü,
 10. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü,
 11. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü,
 12. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü,
 13. Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün asayişten sorumlu genel müdür yardımcısı veya daire başkanı,
 14. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden bir temsilci,
 15. Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonundan bir temsilci,
 16. Denetimli Serbestlik Daire Başkanı.