Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin Duyuru

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin Duyuru

Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında münhal bulunan 75 Ceza İnfaz Kurumu Kurum 2. Müdürü, 75 Denetimli Serbestlik Müdür Yardımcısı, 75 İdare Memuru, 75 Şef, 25 Sayman, 250 İnfaz ve Koruma Başmemuru, 15 Memur ve  25 Öğretmen kadrosu için liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmetin gerekleri ve personel plânlaması esas alınarak 28.10.2005 tarih ve 25980 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği çerçevesinde “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı’nın yazılı sınavı 23/03/2019 tarihinde, sözlü sınavı ise 16 Eylül – 28 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Sınav Sonuçlarının Açıklanması ve Başarı Sıralaması

Adayların başarı puanı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin 14. Maddesinde yer alan hüküm doğrultusunda tespit edilmiş olup en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenmiştir. Başarılı olan adaylara ilişkin unvan bazlı listeler ekte yer almaktadır.

İtiraz

İlgililer, başarı sıralamasının Genel Müdürlük internet sitesinde yayınlanmasından itibaren beş iş günü içerisinde, yazılı olarak yazılı sınav kuruluna itiraz edebilir. Sınav kurulu bu itirazları, beş iş günü içerisinde sonuçlandırarak ilgilisine tebliğ eder. İtiraz üzerine verilen kararlar idari yönden kesindir.

Görevde yükselme suretiyle atama işlemleri

Atanmaya hak kazanan personel, başarı listesinin kesinleşmesinden sonra puan sıralamasına göre atanır. Tercih alınması ve diğer işlemleri ilişkin duyuru Genel Müdürlüğümüz internet sitesinden bilahare duyurulacaktır.

İlanen duyurulur.

Bilgi İçin: Personel Planlama ve İstihdam Bürosu – 0312 507 04 00 - 0312 507 04 01
 

Dökümanlar